Kuntoutusohjaus

 

Hyvinkään sairaala
Sairaalankatu 1
05850 Hyvinkää

Hengityselinsairaat aikuiset 019 4587 2736

Kuntoutusohjauksella tarkoitetaan laaja-alaista pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön jokapäiväistä selviytymistä tukevaa toimintaa. Kuntoutusohjaaja toimii yhdyshenkilönä kodin, sairaalan ja muiden asiakkaan (kuntoutujan) hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien tahojen ja viranomaisten välillä.

Kuntoutusohjaaja tekee työtä mm. kodeissa, kouluissa, päiväkodeissa, työpaikoilla, laitoksissa ja virastoissa tukeakseen asiakkaan selviytymistä omassa elinympäristössään.

Kuntoutusohjauksen palvelut

  •  asiakkaan tilanteen selvittäminen ja arviointi
  •  asiakkaan kuntoutumisen ja kuntoutusohjauksen suunnittelu
  •  sairastumiseen ja vammautumiseen sekä palveluihin ja  tukitoimiin liittyvä ohjaus, tuki, neuvonta ja tiedottaminen
  •  kasvatusta ja koulunkäyntiä tukeva ohjaus
  •  ammattiin ja työelämään liittyvä ohjaus
  •  elinympäristössä selviytymistä tukeva toiminta
  •  apuvälinepalvelut
  •  ensitieto- ja sopeutumisvalmennuskurssit

 

Asiakkaat ohjautuvat kuntoutusohjaukseen yleensä hoitavan tahon aloitteesta. Kuntoutusohjaajaan voi ottaa yhteyttä myös asiakas itse, hänen lähiyhteisönsä, sosiaali- tai terveydenhuollon edustaja tai jokin muu viranomainen.

Kuntoutusohjaus on asiakkaalle maksutonta.