Osastohoito

Lastenpsykiatriset osastot tarjoavat lastenpsykiatrista erikoissairaanhoitoa lapselle ja hänen perheelleen silloin, kun lapselle tarvitaan avohoitoa tiiviimpää hoitoa tai tutkimusta. Hoito toteutuu moniammatillisena yhteistyönä ja lapsen kokonaishoidosta vastaa lääkäri. Hoidon lähtökohtana on perhekeskeisyys ja yksilövastuinen hoitotyö.

Hoito suunnitellaan yhdessä perheen kanssa ottaen huomioon lapsen ja perheen yksilölliset tarpeet. Hoidon aikana tehdään yhteistyötä lapsen ja perheen arjessa mukana olevien muiden tahojen kuten koulun, päivähoidon toimijoiden kanssa. Osastojaksojen aikana lapset yöpyvät osastolla sovitusti.
 
Osastohoidon tarkoituksena on lisätä lapsen vuorovaikutustaitoja, auttaa lasta jäsentämään kokemusmaailmaansa ja kehittämään erilaisia taitojansa ikätasoa vastaaviksi sekä parantaa lapsen toimintakykyä. Lasta autetaan kohtaamaan vaikeita asioita ja tunteita. Lisäämällä hänen ymmärrystään itsestään ja toisista ihmisistä autetaan lasta hyödyntämään yksilöllisiä voimavarojaan.
 
Yhteisöhoidossa pyritään käyttämään hoidollisesti hyväksi arkielämän moninaisia tilanteita. Keskeisiä keinoja ovat selkeät rajat, säännöt ja sopimukset. Osastohoitoon kuuluu kiinteä päivä- ja viikkojärjestys yksilö- ja ryhmätilanteineen. Selkeällä järjestyksellä pyritään lisäämään lapsen turvallisuuden tunnetta ja ohjaamaan lapsen käyttäytymistä eri tilanteissa. Lasta tuetaan kohti hänen ikätasoaan vastaavaa itsenäistymistä ja vastuuta.
 

Toimintamuodot

 

  • Perheviikonloput
  • Osastojaksot
  • Intervallijaksot
  • Tutkimus- ja arviointijaksot
  • Perheillat
  • Toiminnalliset ryhmät

Osastojakson aikana tehdään yhteistyötä vanhempien ja lapsen verkoston kanssa. 

Koulunkäynti

Lapsi voi käydä hoidon aikana sairaalakoulua joko polikliinisesti tai osastojakson aikana osastolta käsin. Jos niin arvioidaan lapsi voi jatkaa myös omassa koulussaan.
 

Lomat

 
Lomien tarkoituksena on ylläpitää ja tukea lapsen ja kodin suhdetta. Lomat suunnitellaan yksilöllisesti lapsen tilanne ja hoidon vaihe huomioiden.
 

Perheen osallistuminen

 
Lastenpsykiatrisessa hoidossa tiivis yhteistyö lapsen vanhempien / huoltajien kanssa on välttämätöntä. Tavoitteena on auttaa vanhempia tukemaan lapsen kasvua ja kehitystä.
 
Perhe voi osallistua lapsen hoitoon suoraan osastolla ja erillisissä perhetapaamisissa. Perhetyön tavoitteet ja muodot suunnitellaan yksilöllisesti lapsen ja perheen tarpeiden mukaan. Tutustuakseen lapsen kasvuympäristöön työryhmän edustajat voivat vierailla lapsen kotona.
 
Osastohoitojakson aikana suunnitellaan lapsen kasvua ja kehitystä tukeva jatkohoito. Jatkohoidon suunnitteluun voi osallistua osaston ja huoltajien lisäksi koulun ja sosiaalitoimen edustajia.
 

Lastenpsykiatrian akuuttiosasto

 
Lastenpsykiatrinen akuuttiosasto tarjoaa kiireellistä lastenpsykiatrista hoitoa lapsille ja heidän perheilleen vuoden jokaisena päivänä. Hoitojaksot ovat kestoltaan vuorokaudesta kahteen viikkoon riippuen lapsen voinnista ja hoidon tarpeesta. Osastojakson aikana pysähdytään miettimään yhdessä perheen ja mahdollisen muun verkoston kanssa, miten lapsen selviytymistä perheessä, koulussa ja lapsen muussa elinympäristössä voidaan tukea ja auttaa.
 

 Hoitopaikat