Lapsen seksuaalinen kehitys

 

 

​Lyhyesti

  • Lapsen normaaliin kehitykseen kuuluu luonnollisena osana seksuaalinen kasvaminen, johon liittyy muun muassa uteliaisuutta ja seksuaalisväritteisiä leikkejä.
  • Normaaliin seksuaaliseen kehitykseen kuuluu itsensä tutkiskelu ja koskettelu
  • Seksuaalisen käyttäytymisen perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä seksuaalisesta hyväksikäytöstä.
  • Niin kauan kun lapsen seksuaalinen käyttäytyminen on iloista ja uteliasta, siitä ei lähtökohtaisesti ole syytä huolestua. Vanhemman tehtävä on opastaa lasta pikkuhiljaa siihen, missä ja miten seksuaalisuutta voi ilmaista.
  • Lapsen seksuaalisesta käyttäytymisestä on syytä huolestua, mikäli siitä puuttuu ilo ja spontaanius ja siitä tulee pakonomaista ja väkivaltaista. Aikuisten kaltainen seksuaalinen käyttäytyminen kuten suuseksiin tai yhdyntään tai niiden yritykseen liittyvät teot, ovat lapsella muita seksuaalisia käyttäytymismuotoja, kuten itsetyydytystä, selvästi harvinaisempia. Kuitenkaan näin käyttäytyvistä lapsista useimmat eivät ole joutuneet seksuaalisesti hyväksikäytetyiksi vaan käytös johtuu muista seikoista.

 

Seksuaalinen kasvaminen on osa lapsen kehitystä

Seksuaalinen kasvaminen ja kehittyminen on yksi osa ihmisen kypsymistä kohti aikuisuutta ja se alkaa jo varhaislapsuudessa. Seksuaalisen kehityksen porrasmallin mukaan ihmisen seksuaalinen kehitys tapahtuu portaittain ja kehitykseen yhdistyvät fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, tiedollinen ja emotionaalinen kehitys. Jokaisella portaalla omaksutaan tietoa ja opitaan taitoja seksuaalisuuden rakentumiseen kohti aikuisuutta. Kehityksen lähtökohtana ovat lapsen ja nuoren seksuaalisuuteen ja itsenäistymiseen liittyvät tunteet. Portaita ei useinkaan edetä järjestyksessä, vaan saatetaan harppoa ja toisaalta palata takaisin alemmille tasoille, jos ei ollakaan vielä valmiita etenemään.

Lapsen normaaliin kehitykseen kuuluu luonnollisena osana seksuaalinen kasvaminen, johon liittyy muun muassa uteliaisuus seksuaalisuutta kohtaan ja seksuaalisväritteisiä leikkejä, jotka ovat yleisimpiä alle kouluikäisillä lapsilla. Myös itsensä kosketteleminen ja itsetyydytys ovat varsin yleisiä lapsilla, ja näitä esiintyy joidenkin arvioiden mukaan aikuisten nähden vähintään viidesosalla alle kouluikäisistä lapsista. Suomessa tehdyn päiväkotitutkimuksen mukaan lähes puolet lapsista leikkivät ”lääkärileikkejä”, joihin kuuluu sukupuolielinten näyttämistä toisille.

Lapsen seksuaalinen käyttäytyminen saattaa tulla esiin tai lisääntyä myös muiden elämän kriisien, kuten vanhempien avioeron, läheisen kuoleman tai perheväkivallan yhteydessä. Tätä on selitetty muun muassa sillä, että lapset reagoivat kriiseihin ahdistuneisuudella ja ahdistuneisuus voi ilmetä lisääntyneenä itsensä kosketteluna tai fyysisen läheisyyden hakemisena. Itsensä koskettelu ja itsetyydytys tuovat lapselle luonnollisesti mielihyvää ja auttavat rauhoittumaan. Tätä saattaa ilmetä yleisimmin esimerkiksi nukkumaan mentäessä.

Seksuaalisuus on kulttuuri-, uskonto-, sekä perhesidonnaista

Perheen ja yhteiskunnan kulttuuri ja normit muokkaavat lapsen käyttäytymistä myös seksuaalisuuden osalta. Suomessa suhtaudutaan yleisesti alastomuuteen ja etenkin lasten alastomuuteen sallivammin kuin monissa muissa maissa. Amerikkalaisia ja pohjoiseurooppalaisia tutkimuksia verrattaessa on havaittavissa, että eurooppalainen avoimempi suhtautuminen alastomuuteen ja seksuaalisuuteen näkyy myös lasten käytöksessä siten, että eurooppalaisilla lapsilla on enemmän seksuaalista käyttäytymistä leikeissään kuin samanikäisillä amerikkalaisilla lapsilla.

Lapsia opetetaan jo varhain olemaan näyttämättä seksuaalista käyttäytymistä muiden edessä. Lapsen kiinnostus seksuaalisuutta kohtaan vaihtelee kuitenkin merkittävästi myös maan sisällä eli selkeitä yhteisiä kulttuurisia ”normeja” ei ole, vaan lapsen käytöstä määrittää yhteiskunnan lisäksi perheen oma kulttuuri. Joskus esimerkiksi uusperheissä erilaiset tavat suhtautua seksuaalisuuteen ja alastomuuteen voivat aiheuttaa hämmennystä. Myös lisääntyvä monikulttuurisuus tuo mukanaan entistä suurempaa vaihtelua tässä.

Eri perheissä on hyvin vaihtelevia käytäntöjä liittyen siihen, mitä nimiä sukupuolielimistä käytetään (ja voidaanko niistä yleensä puhua), onko alastomuus, kylpeminen ja yhdessä nukkuminen perheen parissa hyväksyttävää sekä millä tavalla ja kuinka paljon muita perheenjäseniä kosketetaan vaikkapa halaamalla. Vanhemmat, joilla on välittömämpi ja avoimempi suhtautuminen yhdessä nukkumiseen ja kylpemiseen sekä alastomuuteen perheen kesken, havaitsevat tutkimusten perusteella myös enemmän seksuaalista käyttäytymistä 2–12-vuotiaissa lapsissaan.

Vain osa lasten seksuaalisesta käytöksestä näyttäytyy aikuisille

Tutkimuksissa on myös tarkasteltu, miten aikuiset muistavat itse leikkineensä seksuaalisväritteisiä leikkejä lapsuudessaan. On todettu, että suuri osa aikuisista muistaa leikkineensä seksuaalisviritteisiä leikkejä, joihin on kuulunut esimerkiksi genitaalialueen koskettelua. Lapset kuitenkin tiedostavat varhain, että seksuaalisuus ja siihen liittyvät leikit ovat yksityisiä ja oppivat varsin pian pitämään leikkejä salassa aikuisilta. Aikuiset siis havaitsevat vain osan lasten seksuaalisesta käyttäytymisestä.

Sukupuoli vaikuttaa tutkimusten mukaan jossain määrin käsityksiin siitä mitä  pidetään normaalina seksuaalisena käyttäytymisenä. On näyttöä siitä, että naiset ovat taipuvaisia näkemään seksuaalisen käyttäytymisen epätavallisempana kuin miehet. On myös todettu, että päiväkoti-ikäiset tytöt muokkaavat käyttäytymistään paikasta ja odotuksista riippuen samanikäisiä poikia enemmän. Tytöillä on enemmän näkyvää seksuaalista käyttäytymistä kotona kuin päiväkodissa, kun taas poikien käyttäytyminen ei muutu yhtä selvästi riippuen siitä missä ympäristössä hän on.

Ks. myös ”Lapsen yliseksuaalinen käyttäytyminen

Hyödyllistä lisätietoa seksuaalisesta kehityksestä löydät Väestöliiton internetsivuilta.