Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ilmiönä

 

​Lyhyesti


Suomessa vuonna 2013 tehdyssä tutkimuksessa noin neljä prosenttia tytöistä ja yksi prosentti pojista raportoi, että heillä on seksuaalikokemuksia (esim. hyväilyä, sukupuolielinten koskettelua, yhdyntää tai pyyntöjä tehdä jotain seksuaalista) aikuisten kanssa. Kokemuksista perheen sisäisestä hyväksikäytöstä raportoi noin yksi tuhannesta lapsesta.

 

Suomen rikoslain 20. luvun mukaan lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on määritelty seksuaalisiksi teoiksi, jotka kohdistuvat alle 16-vuotiaaseen (joissakin tapauksissa, esim. kehitysvammaiset, alle 18 v.) lapseen tai nuoreen ja ovat omiaan vahingoittamaan tämän kehitystä. Lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä voi olla monenlaista ja se voi sisältää hyvin erilaisia seksuaalisia tekoja tai ehdotteluja. Seksuaalisia tekoja voivat olla esimerkiksi sukupuolielinten koskettelu, yhdyntä tai pornofilmien näyttäminen lapselle/nuorelle. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön määritelmä ei siis edellytä fyysistä kontaktia lapseen. Hyväksikäyttö voi tapahtua myös muun muassa internetin tai kännyköiden välityksellä (esim. seksuaalinen houkuttelu internetissä) tai lasta voidaan esimerkiksi hyödyntää pornografisissa julkaisuissa. Myös seksipalveluiden ostaminen alaikäiseltä sekä lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yritys ovat rangaistavia.

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ei ole yleistynyt eikä muuttunut vakavammaksi

Mediassa käsitellään varsin usein lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä ja sitä kautta voi muodostua käsitys, että seksuaalinen hyväksikäyttö olisi yleistynyt aiempaan verrattuna. Poliisille tulevien ilmoitusten määrä on lisääntynyt viime vuosina. Osa näistä on niin sanottuja vääriä hälytyksiä ja on mahdollista että ilmoituksia tehdään enemmän siksi, että hyväksikäyttöön reagoidaan aiempaa herkemmin. Toisin sanoin, aiempaa suurempi osuus hyväksikäyttötapauksista tulee viranomaisten tietoon. Suomessa tehtyjen kattavien tutkimusten mukaan lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ei ole määrällisesti yleistynyt.

Verrattaessa vuosina 1988, 2008 ja 2013 tehtyjen tutkimusten perusteella voidaan todeta, että tyttöjen osalta seksuaalisen hyväksikäytön yleisyys on samaa tasoa kuin aiemmin ja poikien osalta se on hieman vähentynyt. Hyväksikäytön vakavuus on kyseisten tutkimusten mukaan lieventynyt ja painopiste on siirtynyt fyysistä kontaktia sisältävistä kokemuksista enemmän ehdotuksiksi. Molemmissa tutkimuksissa valtaosa seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneista oli yli 14-vuotiaita. Alle kouluikäiseen lapseen kohdistuneet sekä perheen sisäiset hyväksikäyttötapaukset olivat varsin harvinaisia. Tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella vain pienessä osassa lasten hyväksikäyttötapauksista tekijänä on nainen.

Vuonna 2011 julkaistussa suomalaisessa tutkimuksessa havaittiin seksuaalisen hyväksikäytön jopa hieman vähentyneen. Kyseisessä tutkimuksessa noin 2-9 prosenttia naisista ja noin 1-4 prosenttia miehistä kertoivat kokeneensa seksuaalista hyväksikäyttöä lapsuudessaan. Nuoremmat ikäluokat kertoivat kokeneensa vähemmän sekä seksuaalista hyväksikäyttöä että siihen yhteydessä olevia riskitekijöitä, kuten muita kaltoinkohtelun muotoja.

Internetissä tapahtuvan hyväksikäytön esiintyvyydestä ei ole luotettavaa tietoa

Suomessa vuonna 2011 julkaistun tutkimuksen mukaan lähes puolet anonyymiin internetkyselyyn vastanneista alle 16-vuotiaista tytöistä oli vastaanottanut seksuaalisesti häiritseviä viestejä, kuvia tai videoita henkilöiltä, jotka olivat heidän arvionsa mukaan selvästi heitä vanhempia. Tutkimuksen otos ei kuitenkaan ole edustava, mikä on saattanut vääristää tuloksia. Suomalaiset lapset ja erityisesti nuoret käyttävät varsin paljon aikaa internetissä. Heidän on kuitenkin havaittu olevan melko hyvin tietoisia netin riskeistä ja omaavan turvataitoja.

Internetissä tapahtuvaa hyväksikäyttöä voi olla esimerkiksi:

  • Lapsen houkuttelu seksuaaliseen kontaktiin (grooming) ja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö internetin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa
  • Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan alle 18-vuotiasta esittävän kuvamateriaalin valmistaminen, hallussapito ja levittäminen
  • Lapsia esittävistä seksuaalissävyisistä kuvista tai lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä kiinnostuneiden sosiaalinen verkostoituminen (yhteisöt, foorumit)