Toimintaterapia lastenneurologiassa

Toimintaterapiasta hyötyvät lapset, joilla on sairaudesta, vammautumisesta tai kehityksen poikkeavuudesta johtuvia vaikeuksia. Lapset tulevat erikoissairaanhoidon lääkärin lähettämänä toimintaterapia-arviointiin.

Arviointi

 

Toimintaterapia-arvioinnissa kartoitetaan kehityksen osa-alueita ja niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat arjessa selviytymiseen. Toimintaterapeutit arvioivat lapsen leikkitaitoja, omatoimisuutta, toiminnallisia valmiuksia esim. aistien toimintaa, aistitiedon säätelyä, karkea- ja hienomotorisia taitoja, silmä-käsi yhteistyötä, näönvaraista hahmotusta ja kehonhahmotusta. Tilanteissa havainnoidaan myös keskittymiskykyä, oppimista sekä vuorovaikutustaitoja. Arvioinnissa käytetään erilaisia testejä ja mittareita, haastattelua, toiminnan havainnointia ja tarvittaessa videointia. Toimintaterapeutti valitsee tai valmistaa tarvittavat arkipäivän toimintoja helpottavat apuvälineet, lastat ja ortoosit niille lapsille, joilla on sairauden tai vamman aiheuttamia toimintakyvyn rajoituksia. Apuvälinehankinnat toteutetaan HUS Apuvälinekeskuksen kautta.
 

Ohjaus

 
Toimintaterapeutti ohjaa vanhempia, sekä lähiverkostoa esim. päiväkodin tai koulun henkilökuntaa. Yhdessä suunnitellaan lapsen kehitystä ja oppimista tukevia keinoja arkipäivän tilanteisiin. Ohjaus voi sisältää  mm. aistitoimintoja, motoriikkaa, leikkiä ja oman toiminnan ohjausta edistäviä menetelmiä. Toimintaterapeutin opastuksella on mahdollisuus kokeilla ja ottaa käyttöön päivittäisissä toiminnoissa helpottavia apuvälineitä. Toimintaterapeutin kanssa voi miettiä lapsen kehitystä tukevaa harrastusta. 
 

Kuntoutussuunnittelu

 
Suositus ja maksusitoumus toimintaterapiasta perustuu lapsen yksilölliseen arviointiin sekä työryhmässä muodostettuun kokonaiskuvaan, jossa otetaan huomioon lapsen muut terapiat, tukitoimet ja perheen elämäntilanne. Lapsen ja vanhempien näkemysten sekä toimintaterapia-arvioinnin tulosten perusteella asetetaan toimintaterapian tavoitteet, joita edelleen tarkennetaan toimintaterapian aikana.
 
Erikoissairaanhoidon toimintaterapeutti järjestää suosituksensa mukaan lapselle paikan toimintaterapiaan. Terapia toteutuu usein yksityisten toimintaterapeuttien vastaanotoilla erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon tai Kelan maksusitoumuksella.
 

Toimintaterapian toteutus

 
Terapia  tapahtuu  tavoitteellisissa leikki- ja toimintatilanteissa, joita suunnitellaan yhdessä lapsen kanssa hänen mielenkiintonsa mukaan. Menetelminä käytetään esimerkiksi liikuntaleikkejä, pelejä, rakenteluja ja luovia toimintoja. Terapiassa toiminta on lapselle hauskaa, haastavaa ja onnistumisen kokemuksia antavaa.
Yksilölliset terapian tavoitteet määräävät ympäristön, jossa terapia toteutetaan. Terapia toteutuu yleisimmin yksilöllisesti vastaanottokäynteinä, jolloin ympäristön ja välineistön valinta mahdollistaa tavoitteiden mukaiset toiminnat. Toimintaterapia voi olla myös pari- tai ryhmämuotoista. Se voi toteutua joskus koti- tai päiväkotikäynteinä, kun tavoitteena on harjoitella omatoimisuutta arjen toiminnoissa tai tuttu ympäristö parhaiten mahdollistaa  terapiassa harjoiteltujen taitojen siirtymisen arkeen. Terapiajaksoon suunnitellaan usein ohjaus- ja neuvottelukäyntejä kotiin, päiväkotiin tai kouluun.

Toimintaterapiakäytäntöjen tarkempi kuvaus on Hyks Toimintaterapiakäytäntö -liitetiedostossa.
 


Toimintaterapiaan liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä:
Paula Kyyrönen, vastaava toimintaterapeutti
PL 347, 00029 HUS
etunimi.sukunimi@hus.fi  puh. 050 428 6426