Puheterapia lastenneurologiassa

​Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä, lievittää ja poistaa kommunikoinnin häiriöitä sekä niihin liittyviä kontaktin, vuorovaikutuksen, kehityksen ja oppimisen ongelmia. Häiriöitä voi olla kielen, puheen, äänen, syömisen, nielemisen, kuulon, lukemisen ja/tai kirjoittamisen alueella. Puheterapian tavoitteena on lapsen tai nuoren mahdollisimman hyvä toiminta- ja kommunikaatiokyky jokapäiväisessä elämässä, sen avulla voidaan vaikuttaa sekä kuntoutujaan itseensä että hänen ympäristöönsä.

Erikoissairaanhoidon puheterapeutit ovat moniammatillisten työryhmien jäseniä. Heidän työnsä painottuu puheen ja kielen kehitykseen sekä syömiseen liittyvien taitojen tutkimiseen sekä kuntoutustarpeen, -menetelmien ja –tavoitteiden arviointiin. Puheterapeutit ovat myös puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen sekä kommunikoinnin apuvälineiden asiantuntijoita. Puheterapeutit ohjaavat lapsen perhettä ja lähiyhteisöjä kommunikointiin ja syömiseen liittyvissä asioissa sekä tekevät yhteistyötä avoterveydenhuollon kuntouttajien kanssa. Heidän toimenkuvaansa kuuluvat myös opetus- ja kehittämistehtävät. Puheterapeutti on ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Yhteystiedot:
Johtava puheterapeutti Leena Vikkula
puh. 050 4271968, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@hus.fi