Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD)

​Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön oireet johtuvat tarkkaamattomuudesta, impulsiivisuudesta ja aktiivisuuden säätelyn vaikeuksista (yliaktiivisuus tai passiivisuus). ADHD:n syyt ovat lähinnä perintötekijöissä ja oireet ilmenevät ennen kouluikää. Epäily ADHD:sta herää usein leikki-iässä, kun lapsi on ylivilkas ja lyhytjänteinen. Muut samanaikaiset kehitykselliset ongelmat kuten puheen, hahmotuksen ja motoriikan viive ovat tavallisia.

Kouluikäisillä ylivilkkaus ja keskittymisvaikeus sekä huolimattomuusvirheet aiheuttavat alisuoriutumista koulutyössä ja impulssikontrollin vaikeus ongelmia ikätovereiden ja aikuisten kanssa. Jo varhain oireistoon kietoutuu usein käyttäytymisen ongelmia, uhmakkuutta ja käytöshäiriötä. Psykiatriset lisäongelmat yleistyvät iän mukana. Oman toiminnan ohjauksen heikkous näkyy ongelmina arkirutiineissa ja haittaa etenkin tehtävien aloittamista ja itsenäistä suorittamista. Monissa neurologisissa taudeissa tai niiden jälkitiloissa esiintyy myös aktiivisuuden ja tarkkaavuuden ongelmia.

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön esiintyvyys on 6–18 -vuotiailla noin viisi prosenttia ja aikuisiällä 2-5 prosenttia, pojilla se on tyttöjä yleisempää. ADHD:n diagnosointi perustuu keskeisten oireiden haittaavuuden arviointiin.

Hoidossa on tärkeintä riittävä potilas- ja omaisneuvonta sekä erilaiset arkiympäristössä toteutettavat tuki- ja hoitomuodot, kuten lapsen käyttäytymisen ohjaus. Lääkehoidon kokeilua harkitaan ainakin silloin, jos tukitoimista huolimatta oireista on selkeää haittaa esimerkiksi perheessä, koulussa tai toverisuhteissa. ADHD:n yleisyyden vuoksi on tärkeää, että ongelmia selvitetään ensisijaisesti neuvolan tai kouluterveydenhuollon ja terveyskeskuksen moniammatillisissa työryhmissä. Vaikeissa ja pahenevissa toimintakyvyn ongelmissa voidaan tarvita neurologisen työryhmän ja vaikeutuvissa psykiatrisissa ongelmissa lasten/nuorisopsykiatrisen työryhmän arviota ja hoitoa.

Lisätietoa


ADHD-liitto ry

Käypä hoito suositus: ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, lapset ja nuoret)

 

 Hoitopaikat