Potilas- ja asiakirjamaksut 1.1.2020

Sairaanhoidon kustannukset maksaa Suomessa pääosin potilaan kotikunta. Potilailta perittävät maksut määräytyvät asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisesti.

HUSin sairaaloiden potilaslaskutukseen liittyvissä asioissa palvelee arkisin kello 9–12 puhelinnumero 09 471 78550.
Osoite on HUS Asvia, Potilaslaskutus, PL 680, 00029 HUS. 

Yhteispäivystyksen terveyskeskuskäynti,
ei peritä psykiatriassa
16,40 euroa

​​Maksu peritään terveyskeskuksen yhteispäivystyksessä arkisin
kello 8–20 välisenä aikana
18 vuotta täyttäneiltä.

​37 euroa ​Maksu peritään terveyskeskuksen yhteispäivystyksessä arkisin
kello 20–8 välisenä aikana, sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 18 vuotta täyttäneiltä.​
Yhteispäivystysten terveyskeskus-
hoitajakäynti,
ei peritä psykiatriassa​​​
​​​​​11,90 euroa
​​​Maksu peritään terveyskeskuksen yhteispäivystyksessä arkisin
kello 8–20 välisenä aikana
18 vuotta täyttäneiltä.
​32,70 euroa ​Maksu peritään terveyskeskuksen yhteispäivystyksessä arkisin kello 20–8 välisenä aikana, sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 18 vuotta täyttäneiltä.
Yhteispäivystysten terveyskeskus-
hammaspäivystys
​ 32,10 euroa ​Maksu peritään terveyskeskuksen yhteispäivystyksessä terveyskeskushammaspäivystyksen aukioloaikoina arkisin kello 16–21 ja viikonloppuisin sekä juhlapyhinä kello 9–21 välisenä aikana
18 vuotta täyttäneiltä.
Hoitopäivämaksu,
lyhytaikainen laitoshoito
48,90 euroa
Peritään tulo-, sairaalassaolo- ja lähtöpäiviltä. Lähtöpäivältä ei peritä maksua, jos hoito samana päivänä jatkuu toisessa laitoksessa.​
Hoitopäivämaksu
maksukaton ylittymisen jälkeen
17,90 euroa Katso:
maksukatosta erillinen tiedote
Hoitopäivämaksu
lyhytaikaisessa psykiatrisessa laitoshoidossa
17,90 euroa Maksua ei peritä mielenterveyslain 9 §:n tarkoittamissa tapauksissa.
Kotona annettava erikoissairaanhoito (käynti)  12 euroa/ käynti ​Tilapäinen kotipalvelu, jonka suorittaa lääkäri, hammaslääkäri tai sairaanhoitaja.
Päivä- ja yöhoidon maksu 17,90 euroa Jos potilas on hoidossa vain yöllä tai päivällä. Ei peritä psykiatrian avohoidon yksikössä.
Poliklinikkamaksu​ (lääkäri) 37,20 euroa/
käynti
Ei peritä:
 
 1. psykiatrian avohoidon yksikössä
 2. jos potilas otetaan sairaalaan poliklinikkakäynnin päivänä
 3. rintamaveteraaneilta​
Poliklinikkamaksu​ (hoitaja)​ ​32,70 euroa/
käynti​

​​​Ei peritä:

 1. psykiatrian avohoidon yksikössä
 2. jos potilas otetaan sairaalaan poliklinikkakäynnin päivänä
 3. rintamaveteraaneilta​​
Päiväkirurginen toimenpide ​​125 euroa, lisäksi
48,90 euroa,
jos hoidossa seuraavaan vuorokauteen

Peritään poliklinikkamaksun sijaan toimenpiteestä, joka tehdään leikkaussalissa ja, joka edellyttää yleisanestesiaa, laajaa puudutusta tai suonensisäisesti annettavaa lääkitystä.

Jos päiväkirurgisessa toimenpiteessä ollut henkilö komplikaation tai muun vastaavan syyn takia jää hoitopaikkaan toimenpidettä seuraavaan vuorokauteen, voidaan häneltä periä 125 euron maksun lisäksi 48,90 euron hoitopäivämaksu.

Sarjahoitomaksu 11,40 euroa/
hoitokerta
Peritään enintään 45 hoitokerralta/kalenterivuosi.
 
Ryhmäkäynnistä peritään sarjahoitomaksun suuruinen asiakasmaksu.
 
Sarjahoitomaksua ei peritä
alle 18-vuotiailta (sama koskee myös ryhmäkäyntiä)
Pitkäaikaishoidon maksut
Maksu on 85 prosenttia hoidossa olevan kuukausinettotulosta.

Jos laitoshoidossa olevalla on pienempituloinen puoliso, maksu on 42,5 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista.
Potilaan käyttöön tulee kuitenkin aina jäädä vähintään 15 prosenttia nettotuloista, kuitenkin vähintään 110 euroa kuukaudessa. Myös rintamalisä jää potilaan käyttöön.

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevaksi katsotaan ympärivuorokautisen laitoshoidon alkamisesta lukien sellainen henkilö, jonka laitoshoidon voidaan arvioida kestävän pitempään kuin
3 kuukautta ja henkilö, jonka hoidon laitokseen otettaessa on arvioitu kestävän enintään 3 kuukautta, jos hoito on jatkunut 3 kuukautta ja jos hänen toimintakykynsä on katsottava heikentyneen siten, että häntä on hoidettava edelleenkin laitoksessa.
Alle 18-vuotiailta perittävät maksut

Jos hoitopäiviä kertynyt kalenterivuoden aikana yli seitsemän, ei peritä:

 1. hoitopäivämaksua,
 2. päivä- tai yöhoidon maksua.

Hoitopäivistä on esitettävä selvitys sairaalalle.

Psykiatrisen avohoidon yksikössä käynti on maksuton samoin kuin sarjahoito.

Avohoitokäynnit ja päiväkirurgia ovat maksullisia myös seitsemän
hoitopäivän jälkeen.

Maksu lääkärintodistuksesta
Enintään
50,80 euroa
Maksun suuruus riippuu todistuksen/ lausunnon laadusta.
Maksu ajo-oikeutta koskevasta lääkärintodistuksesta 61 euroa Peritään ajo-oikeuden saamista tai säilyttämistä varten tarvittavasta lääkärintodistuksesta.
Kuntoutushoidon maksu
13,40 euroa/
hoitopäivä
Maksu koskee vammaisen potilaan laitoshoitoa.

Hoitoon liittyvät apuvälineet, niiden sovitus, tarpeellinen uusiminen ja huolto ovat maksuttomia (poikkeuksia: tarve aiheutuu tapaturmavakuutuslakien, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain perusteella korvattavasta vahingosta/ ammattitaudista).
Käyttämättä/ peruuttamatta jätetyn käyntiajan maksu
(Huom! Ilmoitus ajan perumisesta tulisi tehdä edellisenä päivänä klo 12 mennessä.) 
50,80 euroa
Peritään 15 vuotta täyttäneeltä erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta. Maksua ei peritä, jos peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy (esim. äkillinen sairastuminen tai muu hyväksyttävä syy).
Psykiatrian päiväsairaalamaksu 8,80 euroa/ 
vuorokausi
Maksu peritään hoidosta ja ylläpidosta psykiatrian päiväsairaalatoiminnassa. Päiväkeskustoiminta ja suojatyökäynnit ovat maksuttomia.
Psykiatrian asumispalvelumaksu 8,80 euroa/
vuorokausi
Maksu peritään psykiatrian kuntoutus- ja pienkotien asumispalvelusta.
Viivästyskorko Jos maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, peritään eräpäivästä lukien korkolain mukaista viivästyskorkoa.
Elinten luovuttajat Ei peritä asiakasmaksuja
Potilaat, jotka eivät asu Suomessa ​Potilailta, jotka eivät asu Suomessa (vaikka ovat Suomen kansalaisia), peritään maksu, joka vastaa hoidon todellisia kustannuksia (ellei Suomea sitova kansainvälinen sopimus ohjaa muulla tavalla). Maksu peritään myös alle 18-vuotiaiden hoidosta. 
​Hengityshalvauspotilaiden korvaus ​Hengityshalvauspotilaalle maksettava korvaus saamatta jääneestä ylläpidosta on 
48,90 euroa/ päivä.
Maksukatto Maksukatto on 683 euroa vuodessa. 
 

 

Asiakirja- ja tietopalvelumaksut

 

Tukihenkilön ja Perhepesähotellin maksut

 
 • Synnyttäjän tukihenkilön maksu, jos käytössä on perhehuone.
  Maksu on 48,90 euroa/ päivä.
 • Veloitus perhepesähotellissa vietetystä päivästä.
  Päivän hinta on 37,20 euroa ja se veloitetaan potilaalta.