Potilasmaksun huojentaminen ja lisämaksuajan myöntäminen


HUSin pitkäaikaisen laitoshoidon maksujen alentaminen ja perimättä jättäminen


Erikoissairaanhoidon pitkäaikaisen laitoshoidon maksu määrätään tapauskohtaisesti potilaan maksukyvyn mukaan. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevaksi katsotaan ympärivuorokautisen laitoshoidon alkamisesta lukien sellainen henkilö, jonka laitoshoito on kestänyt tai sen arvioidaan kestävän pitempään kuin 3 kuukautta.

 

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksua määrätessä otetaan huomioon asiakasmaksuasetuksen määräysperusteet. Tällainen maksu määrätään toistaiseksi.

 

Maksua on tarkistettava esimerkiksi silloin, kun potilaan tai hänen perheensä maksukyky on olennaisesti muuttunut tai kun on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet ovat muuttuneet (asiakasmaksuasetus 31 §). 

 

Asiakasmaksulain mukaan (11 §:n 1 momentti) terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Edellä mainituissa tilanteissa voit ottaa yhteyttä siihen HUSin tahoon, joka on vahvistanut alkuperäisen pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määrän tai sinua hoitavaan HUSin pitkäaikaishoidon yksikköön.  

 

Poliklinikkamaksut, lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivä- ja muut vastaavat tasasuuruiset maksut eivät ole asiakasmaksulain 11 §:n 1 momentin tarkoittamia maksuja.​
HUSin potilasmaksujen ma​ksuajan pidentäminen ​


Poliklinikka-, päiväkirurgia-, lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivä- ja muut vastaavat tasasuuruiset hoitomaksut eivät määräydy potilaan maksukyvyn mukaan, vaan ne peritään HUSin hallituksen vahvistamien indeksitarkastettujen määrien mukaisesti.
 
Nämä maksut ovat asiakasmaksulain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksuja. Kuntayhtymällä ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta jättää perimättä tai alentaa asiakasmaksulain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettuja asiakasmaksuja. 

Mainitut poliklinikka-, päiväkirurgia-, lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivä- ja muut vastaavat tasasuuruiset hoitomaksut peritään HUS-kuntayhtymän asiakasmaksuohjeen mukaisesti kaikilta asiakkailta. 

Tällaiselle saatavalle voidaan kuitenkin perustellusta syystä myöntää lisämaksuaikaa ja sopia maksusuunnitelmasta, jos henkilön elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Jos sinulla on sellaisia potilasmaksuja, joihin ei vielä kohdistu perintätoimenpiteitä, voit olla yhteydessä laskutuksen asiakaspalveluun​ maksuajan ja maksujärjestelyjen sopimiseksi. 
 
Lisämaksuajan ja maksusuunnitelman myöntämisen edellytyksenä on lähtökohtaisesti, että sitä pyydetään 30 päivän kuluessa laskun päiväyksestä ja ennen kuin saatava on siirretty perintään.  Jos lasku on jo siirtynyt perintään, sinun tulee ensisijaisesti olla yhteydessä perintätoimistoon laskun suorittamiseen liittyvissä asioissa ja sopia niistä suoraan perintätoimiston kanssa.