Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen

EU tietosuoja-asetuksen (2016/679) 5 artiklan mukaisesti henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä. Rekisterinpitäjän on toteutettava kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.  Lisäksi asetuksen 16 artiklan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

Mikäli potilasasiakirjoissa on potilaan mielestä virheellinen tieto tai käyttötarkoitussidonnaisuuden kannalta turha tieto, voidaan käyttää lomaketta tai vapaamuotoista kirjettä, jossa ilmenee lomakkeessa esitetyt asiat. Olennaista on yksilöidä mahdollisimman tarkasti se tieto tai ne tiedot, jotka tulee joko korjata tai poistaa.

Potilasasiakirjoista voidaan poistaa sellainen tieto, jonka terveydenhuollon ammattihenkilö katsoo käyttötarkoituksen kannalta turhaksi tai virheelliseksi. Sen sijaan totaalista potilasasiakirjojen poistoa ei tehdä, koska tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 3. kohdassa b) todetaan, että jos henkilötietojen käsittely ja henkilörekisteri perustuvat kansallisesta lainsäädännöstä tulevaan tehtävän toteuttamiseen, ei oikeutta tulla unohdetuksi sovelleta. Potilaskertomuksen laatiminen ja käyttäminen hoidon tukena on Suomen lainsäädännöstä tuleva tehtävä. Potilasasiakirjojen säilytysaika on pääsääntöisesti 12 vuotta kuolemasta ja säilytysaika on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa potilasasiakirjoista (30.3.2009/298).

Virheen oikaisuvaatimuksen voi lähettää osoitteeseen: HUS Keskuskirjaamo, PL 200, 00029 HUS