Potilastietojen luovuttaminen lähiomaisille

Potilasta koskevia tietoja voidaan antaa pääsääntöisesti vain potilaan suostumuksella. Jos potilaan suostumusta ei ole mahdollista saada esimerkiksi hänen sairautensa ja tilansa vuoksi, potilastietoja voidaan antaa vain lähiomaisille, jollei ole syytä olettaa, että potilas kieltäisi näin menettelemästä.
 
Lähiomaisia ovat potilaslakiin liittyvän hallituksen esityksen (HE 185/1991) mukaisesti aviopuoliso, lapset, vanhemmat ja sisarukset. Muu läheinen voi olla potilaan avopuoliso, muu potilaan kanssa pysyvästi asuva henkilö tai läheinen ystävä. HUS toivoo, että potilaan omaiset sopivat keskenään siitä, kuka tiedustelee puhelimitse esimerkiksi potilaan vointia tai kotiin pääsyä ja kertoo tarvittavat tiedot muille omaisille.
 

Alaikäisen potilastietojen luovuttaminen

 

Alaikäisen potilaan tietoja voidaan luovuttaa lainmukaisen huoltajan pyynnöstä. Jos potilaan huoltajasta on epäselvyyksiä, sairaalalla on oikeus pyytää todiste pyynnön tekijän huoltajuudesta ennen tietojen luovuttamista. Pyyntö tulee tehdä seuraavien ohjeiden mukaisesti. Jos alaikäinen kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoaan koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen. Lääkäri tai muut ammattihenkilöt arvioivat hoitokysymyksissä lapsen tai nuoren kehittyneisyyden. 
 

Vainajan potilastietojen luovuttaminen

 
Potilasasiakirjojen tiedot ovat salassa pidettäviä myös potilaan kuoleman jälkeen. Vainajan potilastietoja voidaan luovuttaa vain siinä määrin kuin ne ovat välttämättömiä niitä pyytävän henkilön tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten. Tietoja pyytävällä ei ole oikeutta saada nähtäväkseen rajoituksetta vainajan potilaskertomuksia. Pyynnössä on aina mainittava käyttötarkoitus (peruste luovutukselle). Pyynnön voi tehdä lomakkeella Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi tai vapaamuotoisesti. Allekirjoitettu lomake lähetetään postitse HUS Keskuskirjaamoon: HUS Keskuskirjaamo, PL 200, 00029 HUS.
​​