Potilastietojen käyttö ja salassapito

EU tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaisesti terveyttä ja sairautta koskevat tiedot ovat ns. erityisiä henkilötietoryhmiä, joiden käsittely on lähtökohtaisesti kielletty. Tietosuoja-asetuksen 9 artiklassa on luoteltu myös poikkeukset (10 kohtaa), jolloin tietojen käsittely on sallittua kuten esim. sairaanhoidon järjestäminen ja toteuttaminen. Potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat potilaslain 13 §:n mukaisesti salassa pidettäviä. Myös tieto sairaanhoitopalveluiden käytöstä on salassa pidettävä tieto. Terveydenhuollossa toimiva henkilö ei saa ilman potilaan tai hänen laillisen edustajansa kirjallista suostumusta antaa sivullisille potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja. Sivullisella tarkoitetaan henkilöä, joka ei osallistu potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin. Potilastietoja voidaan kuitenkin luovuttaa sivulliselle ilman potilaan tai hänen laillisen edustajansa kirjallista suostumusta viranomaisille, joilla on lainsääntöön perustuva oikeus saada tietoja potilasasiakirjoista.
 
Toukokuussa 2011 voimaan tulleen terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) 9 §:n mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueen kunnallisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilasasiakirjat muodostavat terveydenhuollon yhteisen potilastietorekisterin. Potilasta hoitava henkilökunta voi käyttää yhteisessä potilastietorekisterissä olevia hoidon kannalta tarpeellisia potilastietoja ilman potilaan suostumusta. Käyttö edellyttää kuitenkin, että potilasta on tiedotettu yhteisen potilastietorekisterin käytöstä ja mahdollisuudesta kieltää potilastietojen yhteiskäyttö. Lisätietoja yhteisestä potilasrekisteristä.
 
Potilasrekisterin lokitietopyyntö
Ns. asiakastietolain (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 9.2.2007/159) mukaisesti potilaalla on oikeus saada kirjallisen pyynnön perusteella omien potilastietojensa käsittelyä koskevat potilasrekisterin lokitiedot kahdelta viime vuodelta. Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei siihen ole erityistä syytä. Mikäli potilas haluaa saada omia potilastietojansa koskevat lokitiedot, hän voi käyttää lomaketta Potilasrekisterin lokitietopyyntö tai lähettää vapaamuotoisen hakemuksen. Lokitietopyyntö käsitellään tietopyyntönä eikä sen johdosta laadita erillisiä selvityksiä. 
 
Vajaavaltaisen potilaan lokitiedot
Potilaslain 9 §:ssä säädetään muusta tiedonsaannista potilastiedoista. Pääsääntöisesti lokitietojen tarkastusoikeus on henkilökohtainen, eikä toinen henkilö voi käyttää sitä valtakirjalla. Tilanteissa, joissa täysi-ikäinen potilas ei pysty päättämään hoidostaan, lähiomaisten tai laillisen edustajan oikeus tarkastaa potilasrekisterin lokitiedot harkitaan tapauskohtaisesti.
 
Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen. Lapsen huoltajalla ei ole siis automaattisesti oikeutta saada alaikäisen lapsensa sairaanhoitopalvelujen käyttöä koskevia lokitietoja, vaan alaikäisen potilaan lokitietopyyntö tulee pääsääntöisesti olla asiakkaan itsensä tekemä. Lokitiedot myös toimitetaan potilaan iästä riippumatta potilaalle itselleen osoitettuna hänen väestötietojärjestelmän mukaiseen kotiosoitteeseensa.
 
Selvityspyyntö potilastietojen käsittelystä
Jos potilas epäilee, että hänen tietojaan on käsitelty ilman asianmukaista perustetta, hän voi pyytää asiasta kirjallisen selvityksen lomakkeella Selvityspyyntö potilastietojen käsittelystä. Selvityspyynnön voi tehdä myös potilaan huoltaja tai muu laillinen edustaja. 
 
Kirjallisen selvityksen voi pyytää myös vapaamuotoisella selvityspyynnöllä, mutta sekä vapaamuotoiseen pyyntöön että edellä mainittuun lomakkeeseen tulee kirjata ne perusteet ja tiedossa olevat seikat, joiden perusteella selvitystä pyydetään. Selvityspyynnöt käsitellään sitä nopeammin, mitä tarkemmat tiedot ne sisältävät.