Valitusoikeus

Valitusoikeus pitää sisällään potilasasiakirjoista löytyvän virheen oikaisun lisäksi potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvän tyytymättömyyden ilmaisun seuraavilla tavoilla.
 

Muistutus

 
Väärinkäsitykset, jotka liittyvät hoitoon ja kohteluun potilaan ja häntä hoitaneen henkilön välillä voidaan usein selvittää avoimella keskustelulla. Avoimella keskustelulla voidaan usein myös korjata hoidossa tapahtuneet virheet tai puutteet.
 
Hoitoonsa tai kohteluunsa tyytymätön potilas voi tehdä potilaslain 10 §:n mukaisen kirjallisen muistutuksen terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle siihen toimintayksikköön, jossa hoito on toteutettu. Kirjallisen muistutuksen voi myös tehdä vapaamuotoisena kirjeenä, jossa kuitenkin täytyy ilmetä lomakkeessa vaaditut asiat. Muistutuksen tarkoituksena on palauttaa yhteisymmärrys ja luottamus hoitoon. Muistutukseen tulee antaa ratkaisu kohtuullisessa ajassa.
 
Allekirjoitettu muistutus lähetetään osoitteeseen HUS-kuntayhtymä, Kirjaamo, PL 200, 00029 HUS.
 
Jos muistutusta käsiteltäessä ilmenee, että potilaan hoidossa tai kohtelussa on tapahtunut potilasvahinko, potilasta neuvotaan, miten potilas voi tehdä potilasvahinkoilmoituksen.
 

Potilasvahinkoilmoitus

 
Terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessä tapahtuneesta henkilövahingon epäilystä potilas tai hänen omaisensa voi tehdä potilasvahinkoilmoituksen korvauskäsittelyä varten Potilasvakuutuskeskukselle. Korvausta on pääsääntöisesti haettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vahingosta, tai hänen olisi pitänyt tietää siitä.
 
Potilasvakuutuskeskus huolehtii Suomessa sattuneiden potilasvahinkojen korvaamisesta. Potilasvakuutuskeskus ratkaisee potilasvahinkolain (25.7.1986/585) perusteella, onko potilaalle aiheutunut terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessä potilasvakuutuksesta vahingonkorvaukseen oikeuttava henkilövahinko.
 

Kantelu

 
Kantelu tehdään terveydenhuoltoa valvoville viranomaisille, eli aluehallintavirastoille tai Valviralle (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto).
Kantelu tehdään Valviraan silloin, kun hoitovirhe-epäily koskee hoidossa potilaan menehtymistä tai vakavaa vammautumista. Kantelu, joka antaa aihetta puuttua terveydenhuollon ammattihenkilön ammattiharjoittamisoikeuteen käsitellään myös Valvirassa.
 
Muut kantelut käsitellään aluehallintovirastoissa.
 

Esinevahinko

 
Esinevahinkoja ei korvata potilasvahinkona. Näissä tapauksissa vahinkopaikan henkilökunta ohjaa potilasta tekemään kirjallisen korvaushakemuksen.
 
Esinevahingoksi katsotaan esimerkiksi potilaan hammasproteesin häviäminen tai silmälasien särkyminen sairaalassa hoidon aikana työntekijän virheen tai laiminlyönnin seurauksena.
 
Korvausvastuu perustuu vahingonkorvauslakiin 412/1974, jonka 3 luvussa säännellään työnantajan ja julkisyhteisön korvausvastuusta. Sen mukaan julkinen sairaalan on velvollinen korvaamaan esinevahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Vahinko korvataan vain, jos työtehtävän suorittamiselle kohtuudella asetettavia vaatimuksia ei ole noudatettu. Korvausta voidaan sovitella erityisestä syystä, tai jos korvausvelvollisuus harkitaan ilmeisen kohtuuttomaksi.