Läheisten oikeudet

Täysi-ikäisellä potilaalla on oikeus itse osallistua hoitoonsa ja hoidon suunnitteluun. Hänellä on myös oikeus päättää, kenelle saa antaa tietoja hänen terveydentilastaan ja hoidostaan.
 

Vajaavaltainen potilas

 
Jos täysi-ikäinen potilas ei mielenterveydenhäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun syyn vuoksi pysty päättämään hoidostaan, potilaslain 6 §:n mukaisesti potilaan laillista edustajaa taikka lähiomaista tai muuta läheistä on ennen tärkeän hoitopäätöksen tekemistä kuultava sen selvittämiseksi, millainen hoito parhaiten vastaisi potilaan tahtoa. Jos tästä ei saada selvitystä, potilasta on hoidettava tavalla, jota voidaan pitää hänen henkilökohtaisen etunsa mukaisena. Lähiomaiselle tai muulle läheiselle on annettava tarpeelliset tiedot potilaan terveydentilasta. Läheisillä ei ole oikeutta kieltää hoitoa potilaan henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran välttämiseksi. Potilaan luotettavasti tiedossa oleva aikaisemmin ilmaisemaa hoitotahtoa on noudatettava.
 
Jos laillinen edustaja, lähiomainen tai muu läheinen kieltää hoidon antamisen tai hoitotoimenpiteen tekemisen potilaalle, potilasta on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä suostumisesta kieltäytyvän henkilön kanssa muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla. Jos laillisen edustajan, lähiomaisen tai muun läheisen näkemykset hoidosta eroavat toisistaan, potilasta on hoidettava tavalla, jota voidaan pitää hänen henkilökohtaisen etunsa mukaisena.
 

Alaikäinen potilas

 
Potilaslain 7 §:n mukaan alaikäisen potilaan mielipide hoitotoimenpiteeseen on selvitettävä silloin, kun se on hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden mahdollista. Jos alaikäinen ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan.
Jos alaikäinen ei kykene päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa.