Hoitoon pääsy

 
Hoitoonpääsytietojen ja lähetetietojen seuranta muuttui 1.1.2013 alkaen valtakunnallisesti siten, että tiedot raportoidaan terveydenhuoltolain edellyttämällä tavalla.
 
HUSin sairaaloissa toteutuneet hoitoon pääsyn ajat vaihtelevat erikoisaloittain. Hoitoon pääsyn perusteet ovat yhdenmukaiset koko maassa. Perusteet on julkaissut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
 
Tietoja yleisimmistä leikkauksista ja hoidoista
 
HUS on koonnut toteutuneita hoitoaikoja yleisimpiin leikkauksiin ja konservatiivisiin hoitoihin odottaneiden potilaiden osalta. Mukana ovat 1.1. -31.8.2019 tilastossa mainituilla syykoodeilla hoitoa jonottaneet potilaat.
 
Elokuun 2019 lopun poikkileikkaustilanteen tiedoissa odottajien määrässä taulukossa 1 ja 4 on epävarmuutta johtuen uuden potilastietojärjestelmä Apotin käyttöönotosta Peijaksessa. Odottajista puuttuu muutamia potilaita, joilla ei ole vielä suunniteltua käyntityyppiä. Toisaalta odottajissa on mukana alle sata potilasta, jotka tulevat mukaan kahdesti. Heidän tietonsa näkyvät sekä Apotin että Uranuksen odottajissa.
 
Lisäksi odottajissa on virheellisesti mukana n. 350 potilasta, joiden hoitoa on siirretty tai varattua hoitoaikaa on muutettu, mutta heidän jonotustietonsa on jäänyt voimaan. Odottajissa on mukana myös n. 1 400 jo hoidettua potilasta. Näistä virheellisesti mukana olevista odottajista noin 200 näkyy yli 180 vrk odottaneissa.

Toteutuneiden leikkausten ja hoitojen osalta taulukon 6 luvuissa on epävarmuutta, koska Apotin tietojen siirtymisessä ja yhdistelyssä on havaittu puute jonoonasettamispäivä-tiedon siirtymisessä eri lähdejärjestelmien välillä. Tietoja on täydennetty elokuun lopussa puuttuvan jonoonasettamispäivän osalta päättelemällä jonotusaika jonotustiedoista, mutta tähän päättelyyn liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä.