Asiakkaan osallisuus- ja vaikutusmahdollisuuksia

Terveydenhuollon potilaan/asiakkaan aseman, osallisuuden ja vaikuttamisen vahvistamisen etenemisen taustalla on vahva lainsäädännöllinen tausta, joka tulee sote-uudistuksen ja vapaan valinnan myötä vielä kasvamaan.

Palveluiden käyttäjien näkemykset tulevat korostumaan, kun maakunta valmistelee palvelulupausta, maakuntien yhteistyösopimusta sekä yhteistyöalueen ehdotusta sosiaali- ja terveysministeriölle valtakunnallisista tavoitteista. Myös sairaanhoitopiireissä tulee potentiaaliset potilaiden/asiakkaiden osallistamis- ja vaikuttamismahdollisuuksien muodot ja menettelyt olla käytössä.

Myös laki potilaan asemasta ja oikeuksista edellyttää potilaan näkemyksen kuulemista. Potilaalle/asiakkaalle asiakaspalautteen antaminen tarjoaa yhden mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa saamansa palvelun kehittämiseen.

Kokemusasiantuntijatoiminta, kokemustoimijat ja asiakasraadit ovat tulleet osaksi sairaalan palvelujärjestelmän suunnittelua, kehittämistä ja arviointia. Näissä toiminnoissa potilaalla ja asiakkaalla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa muun muassa palveluiden suunnitteluun, valmisteluun, kehittämiseen ja arviointiin.

Asiakkaan/potilaan vaikutusmahdollisuuksia kehitetään osana HUSin läpimurtohanketta Potilas aktiivisena osallistujana ja vaikuttajana.

Osallisuuden toimintamalleja rakennettu myös maakunnallisten kokeilujen kautta. Työ on osa hallituksen Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanketta.
Lisää tietoa tästä löytyy STM:n 8.5.2018 julkaisemasta tiedotteesta Miten rakennetaan osallistava toimintakulttuuri? Asukkaat ja asiakkaat mukaan palvelujen kehittämiseen.