Siirry pääsisältöön

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy

Terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa siitä, että sekä kiireellinen että lähetteeseen perustuva hoidon tarpeen arviointi ja hoito järjestetään yhtenäisin lääketieteellisin tai hammaslääketieteellisin perustein. Raportoimme keskeiset hoitoonpääsytiedot Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) kolmesti vuodessa. Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn aikarajat muodostavat hoitoonpääsyn seurannan ytimen.

Hoitoonpääsyn toteutuminen

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 52 § mukaan hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta sairaalaan tai muuhun erikoissairaanhoitoa toteuttavaan toimintayksikköön. Jos hoidon tarpeen arviointi edellyttää erikoislääkärin arviointia tai erityisiä kuvantamis- tai laboratoriotutkimuksia, on arviointi ja tarvittavat tutkimukset toteutettava kolmen kuukauden kuluessa lähetteen saapumisesta. Jos hoidon tarpeen arviointi lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa edellyttää erikoislääkärin arviota tai erityisiä kuvantamis- tai laboratoriotutkimuksia, on tutkimukset toteutettava kuuden viikon kuluessa lähetteen saapumisesta.

Hoidon tarpeen arvioinnin perusteella tarpeelliseksi todettu hoito ja neuvonta on järjestettävä ja aloitettava hoidon edellyttämä kiireellisyys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu. Kiireellisessä tapauksessa hoitoon on kuitenkin päästävä välittömästi.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä alle 23-vuotiaille hoidon edellyttämä kiireellisyys huomioon ottaen kolmen kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta, mikäli lääketieteelliset, hoidolliset tai muut vastaavat seikat eivät muuta edellytä.

Henkilön ottaminen sairaalaan kiireetöntä sairaanhoitoa varten edellyttää lääkärin tai hammaslääkärin tutkimukseen perustuvaa lähetettä.

Hoitoonpääsyn piiriin kuuluvat terveydenhuoltolain 24 §:n mukainen sairaanhoito ja lain 29 §:n mukainen lääkinnällinen kuntoutus. Hoitoonpääsyn piiriin ei kuulu kuntoutus, jos lääkinnällisen kuntoutuksen järjestäminen on Kansaneläkelaitoksen (Kela) kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) 9 §:n perusteella Kelan tehtävänä.

Ajankohtainen tilanne HUSissa

Sairaaloissamme toteutuneet hoitoon pääsyn ajat vaihtelevat erikoisaloittain. 

Hoitoonpääsy vaihtelee sairaaloissamme erikoisaloittain. Alla näkyvästä kuviosta ilmenee odotusajan mediaani vuorokausissa eri erikoisaloilla.

Hoitoonpääsy tammikuussa 2023

Hoitoonpääsyn raportointi THL:lle

Lähetämme THL:lle hoitoonpääsytiedot sairaanhoitopiiritasoisina kolmesti vuodessa (30.4, 30.8 ja 31.12). Tiedot toimitetaan terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterin (Hilmo) erikoisalaluokituksella.

Raportoimamme tiedot:

  1. Vuodeosastolle, päiväkirurgiaan sekä avohoitoon odottavista potilaista raportoimme erikoisaloittain lukumäärät ja odotusajat poikkileikkaustilanteessa 
  2. Hoidon tarpeen arviointia ajanvarauskäynnille (ensikäynti, uusintakäynti, hoitopuhelu) odottavien potilaiden lukumäärät ja odotusajat erikoisaloittain poikkileikkaustilanteessa
  3. Erikoisaloittain saapuneet lähetteet, käsitellyt lähetteet ja lähetteiden käsittelyajat kumulatiivisena tietona vuoden alusta 
  4. Vuodeosastolle, päiväkirurgiaan sekä avohoitoon odottavista potilaista raportoimme erikoisaloittain lukumäärät ja odotusajat poikkileikkaustilanteessa, jäsenkuntien tiedot
  5. Jonoryhmittäin yleisimmät leikkaukset ja konservatiiviset hoidot poikkileikkaustilanteessa 
  6. Jonoryhmittäin toteutuneet yleisimmät leikkaukset ja konservatiiviset hoidot vuoden alusta, kumulatiivinen tieto
  7. Alle 23-vuotiaiden lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoitoa odottavien potilaiden lukumäärät ja odotusajat (psykiatria, oikeuspsykiatria, nuorisopsykiatria ja lastenpsykiatria); vuodeosastohoitoon, päivähoitoon ja avohoitoon odottavat potilaat
  8. Alle 23-vuotiaiden lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoidon tarpeen arviointia ajanvarauskäynnille odottavien potilaiden lukumäärät ja odotusajat (psykiatria, oikeuspsykiatria, nuorisopsykiatria ja lastenpsykiatria)

Viimeisimmät THL:lle toimittamamme tiedot löytyvät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportointipalvelusta.

Feedback

Löysitkö etsimäsi?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Kerro halutessasi, kuinka voimme parantaa tätä sivua.

Kerro halutessasi, miten olemme onnistuneet tai kuinka voimme parantaa tätä sivua.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.

Kirjoita palautteesi allaolevaan kenttään.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.