Toiminnan laatu HUSissa

HUS panostaa voimakkaasti toiminnan laadun ja sen mittaamisen kehittämiseen. Kuitenkin tietojärjestelmiin liittyvien haasteiden sekä Suomesta tähän saakka puuttuneiden laaturekisterien vuoksi on laadun mittaaminen 50 eri suppeaa erikoisalaa sisältävässä organisaatiossa vasta kehitysvaiheessa.

Suomessa ei ole kansallista tahoa, joka huolehtisi eri puolilla maata käytettävien ja kehitettävien laatumittareiden yhtäläisestä tietosisällöstä sekä huomioisi tilastollisin keinoin erilaiset sekoittavat tekijät. Tuloksiin voivat siten vaikuttaa mm. erot hoidon porrastuksessa, hoidettujen potilaiden tautikirjo ja vaikeusaste sekä puhdas sattuma. Siksi sairaaloiden itse keräämät laatutiedot eivät usein ole suoraan vertailukelpoisia keskenään eikä sairaaloita tule niiden perusteella asettaa paremmuusjärjestykseen.
 
Yksikkökohtaista tietoa toiminnan laadusta:
 
 
 
 
 

HUS Sisätaudit ja Kuntoutus

HUS Sydän- ja keuhkokeskus