Meilahden tornisairaalan sisäänkäynti

JCI akkreditaatio

​​​​​HUSissa on aloitettu valmistautuminen JCI-laatujärjestelmän (JCI akkreditaatio, Joint Commission International) käyttöönottoon. Akkreditoinnilla tarkoitetaan jonkin tahon systemaattista arviointia tiettyjen laatuvaatimusten perusteella. Kyseessä on kansainvälisesti laaja ja arvostettu terveydenhuoltoon suunnattu arviointitaho.


Laatujärjestelmä kattaa koko sairaalan toiminnot. Laatujärjestelmä sisältää ulkopuolisen tahon määrittelemiä tutkittuun tietoon perustuvia ohjeistuksia ja vaatimuksia. Kyse on koko potilaan hoitoketjun laadusta; muun muassa potilaan hoitoon pääsystä ja arvioinnista, potilaan ja omaisten/läheisten oikeuksista, infektioturvallisuudesta, lääkehoidon sekä toimitilojen turvallisuudesta mukaan lukien henkilöstön pätevyys ja koulutus. Yliopistollisena keskussairaalana laatustandardit koskevat myös HUSin tutkimus- ja opetustoimintaa.

Laatujärjestelmän keskiössä on aina potilas. Toimintaa kehitetään potilaan näkökulmasta käsin.

HUSin johto ja koko henkilökunta on sitoutunut ja motivoitunut laadunparantamishankkeeseen, jonka tulosten seurauksena potilasturvallisuus paranee. Laatujärjestelmän käyttöönotolla HUS pyrkii palveluntuottajana olemaan yksi maailman huippusairaaloista. Lääketieteellinen laatu HUSissa on korkealaatuista. Nyt on kyse toiminnallisen laadun parantamisesta, joka on sidoksissa lääketieteelliseen hoitoon. Laadun parantaminen on jatkuvaa toiminnan tarkastelua ja kehittämistä.

Tärkeä osa laatujärjestelmää ja laadunhallintaa on ulkopuolisen tahon arvioinnille altistaminen ja sen myötä mahdollisuus tehdä kansainvälistä vertailua sairaaloiden välillä. Tällä hetkellä HUSin JCI laatujärjestelmän käyttöönotossa ovat mukana kolmasosa HUSsta eli kuusi tulosyksikköä, jotka hakevat JCI akkreditaatiostatusta eli hyväksyntää laatuvaatimusten täyttymiselle vuonna 2021. Arvioijana toimii ulkopuolinen voittoa tavoittelematon organisaatio, JCI.​ ​​​

 

 Linkkejä