Lääkehoidon turvallisuus

Lääkehoidon turvallisuus jakautuu lääke- ja lääkitysturvallisuuteen. Lääketurvallisuus liittyy lääkeaineeseen ja -valmisteeseen ja lääkitysturvallisuus lääkehoidon turvalliseen toteuttamiseen 

Turvallisen lääkehoidon tavoitteena on:

  1. oikea lääke
  2. oikealle potilaalle
  3. oikeaan aikaan
  4. oikealla annoksella
  5. oikealla antotavalla

Lääketurvallisuus

Lääketurvallisuus liittyy lääkevalmisteeseen ja siihen kuuluvat lääkkeen vaikutukset (myös haitta- ja yhteisvaikutukset), lääkkeen laadukas valmistusprosessi ja merkitseminen (selkeä nimi ja pakkaus) sekä valmisteeseen liittyvä informaatio. Lääkkeiden tuoteturvallisuutta valvoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Ennen kuin uusi lääke saa myyntiluvan ja se tulee markkinoille, sen tehoa turvallisuutta on testattu laajasti. Lääkkeen tehoa ja turvallisuutta seurataan ja valvotaan myös markkinoille tulon jälkeen. Tämän vuoksi on tärkeää, että potilaat ja terveydenhuollon ammattilaiset seuraavat lääkkeiden aiheuttamia haittavaikutuksia.

Jos potilas saa lääkkeestä haittavaikutuksen, voi lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen ilmoittaa haittavaikutuksesta Fimealle. Näin erityisesti silloin, kun haitta on odottamaton tai vakava. Vaihtoehtoisesti myös potilas itse voi tehdä haittavaikutusilmoituksen.

Fimea seuraa ilmoituksia ja uusien tietojen perusteella lääkkeen valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta voidaan tarvittaessa muuttaa tai jopa rajoittaa lääkkeen käyttöä.

Lääkitysturvallisuus


Lääkitysturvallisuus on lääkkeiden käyttöön ja lääkehoidon toteuttamiseen liittyvää turvallisuutta. 

Toisinaan lääkehoidossa tapahtuu inhimillisiä virheitä. Niistä raportoidaan sairaalan sisäisesti ja ne kirjataan potilaan tietoihin. Raportoituja poikkeamatilanteita analysoidaan ja lääkehoitoprosessia kehitetään niiden perusteella turvallisemmaksi. Haitallisista poikkeamista ja virheistä kerrotaan välittömästi potilaalle. Jos potilas itse huomaa saavansa esimerkiksi väärän määrän lääkettä, siitä tulee ilmoittaa heti lääkärille tai hoitajille.

Virheiden ehkäisemiseksi ja turvallisen lääkehoidon varmistamiseksi HUSissa on laadittu yksikkökohtaiset lääkehoidon turvallista toteuttamista kuvaavat lääkehoitosuunnitelmat sekä määritelty perehdyttämis- ja lupakäytännöt lääkehoidon toteuttamiseen liittyen. Osaaminen varmistetaan mm. erilaisten lääkelasku- ja näyttötenttien sekä tarvittaessa täydennyskoulutuksen avulla. HUSissa toimintatapoja on yhtenäistetty ja lääkehoidon toteuttamisen tueksi on laadittu ohjeistuksia ja tarkistuslistoja. Potilaan tunnistamisen varmistamiseksi käyttössä on potilasrannekkeet.