Laatu ja potilasturvallisuus

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä potilasturvallisuustyö perustuu toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja riskienarviointiin. Turvallinen hoito on vaikuttavaa, se toteutetaan oikein ja oikeaan aikaan.
 
Potilasturvallisuuden tavoitteena on, että hoito ja hoitoympäristö eivät aiheuta potilaalle hoitoon kuulumatonta vaaraa tai haittaa. Hoidon haittatapahtumia voivat olla esimerkiksi hoitoon liittyvät infektiot, väärä tai viivästynyt diagnoosi tai lääkitysvirhe.
 
Potilasturvallisuus edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. HUSissa myös potilas ja hänen läheisensä ovat tärkeässä roolissa hoidon turvallisuuden edistämisessä.
 
 

 Linkkejä

 
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta