Osallistuminen lääketieteelliseen tutkimukseen

Potilas voi osallistua kliiniseen lääketieteelliseen tutkimukseen koehenkilönä. HUSin lääketieteelliset tutkimukset tehdään aina kansalaisten perus- ja ihmisoikeuksia, vapaaehtoisuuden periaatteita sekä hyviä tutkimustapoja kunnioittaen.

_MS_6711_550px.jpg

HUSissa kaikki tutkimus on luvanvaraista ja noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta. Tutkimusluvan myöntää HUSin toimialojen tutkimuksesta vastaava henkilö, jonka on varmistettava, että: 

  • tutkimushanke täyttää lainsäädännön tutkittavien suojaamiselle asettamat vaatimukset,
  • että tutkimuksen suorittamiseen on olemassa tarvittavat resurssit, 
  • että salassa pidettävien tietojen tietosuoja on tutkimuksessa tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti turvattu, 
  • että tutkimuksen rahoitussuunnitelma kattaa tutkimuksen sairaanhoitopiirille aiheuttamat kustannukset, 
  • ja että tutkimuksen koodiavain säilytetään HUSin tai sen lukuun toimivan hallussa. 

Eettiset toimikunnat valvovat koehenkilön etua. HUSin eettiset toimikunnat antavat lausuntoja HUSin alueella tehtävistä ihmisen sekä ihmisen alkioon ja sikiöön kohdistuvista lääketieteellisistä tutkimuksista. Eettiset toimikunnat valvovat, että kaikilta tutkimukseen pyydetyiltä henkilöiltä on saatu vapaaehtoinen tietoinen suostumus ennen tutkimukseen osallistumista. 

Suostumuksen vaatimus pohjautuu ihmisarvon, oman mielipiteen ja omien oikeuksien kunnioittamiseen. Suostumus perustuu ennen lääketieteellisen tutkimuksen aloitusta annettuun tiedotteeseen, jossa kuvataan tarkoin tutkimuksen tausta, tarkoitus ja luonne sekä tutkimustoimenpiteiden hyödyt, riskit ja epämukavuudet sekä niiden todennäköisyys. 

Tutkittavalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa ennen tutkimuksen päättymistä. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta hoidon saamiseen. Tiedotteesta ja suostumuksesta on käytävä selkeästi ilmi, mistä muualta tutkittavaa koskevia tietoja tullaan keräämään, mihin muuhun tutkittavasta kerättyjä tietoja aiotaan käyttää ja kenelle tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa. 

Kliiniset lääketutkimukset ovat tärkeä tutkimuksen muoto ja olennainen osa uusien lääkkeiden kehitystyötä sekä jo olemassa olevien lääkkeiden jatkotutkimuksia. Lääketutkimuksiin osallistuminen on yliopistosairaalassa potilaan etuoikeus. Tutkimuspotilaat saavat uusinta hoitoa jopa vuosia etuajassa, tietoa terveydentilastaan ja kokemuksia tutkittavana olemisesta. Vakavasti sairastuneelle lääketutkimukseen osallistuminen voi antaa uuden mahdollisuuden. Kliinisiin tutkimuksiin osallistuvat potilaat kuuluvat HUSin korvausvakuutuksen ja suojelun piiriin samoin perustein kuin muutkin potilaat.