Hoitoon hakeutuminen ulkomaille

Uuden lain perusteella hoitoon hakeutuminen ulkomaille voi tapahtua joko ilman ennakkolupaa tai ennakkoluvalla. Lain piiriin eivät kuulu pitkäaikaishoito, elinsiirtoa varten elinten luovutus (kuolleelta luovuttajalta), kansallinen rokotusohjelma, työterveyshuolto ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto.
 
Päivystyksellinen eli niin sanottu kiireellinen hoito annetaan aina EU-, ETA-maissa ja Sveitsissä ja muu välttämätön hoito annetaan oletetun oleskelun aikana siinä maassa, jossa potilas kyseisellä hetkellä oleskelee. Jos on hakeutunut hoitoon Euroopan ulkopuolelle, ei voi saada Kelan korvauksia.
 

Hoitoon hakeutuminen ilman ennakkolupaa

 
Lain perusteella Suomessa sairausvakuutetut henkilöt sekä henkilöt, joilla on Suomessa kotikunta, voivat hakeutua hoitoon toiseen EU-maahan. Kustannuksista on oikeus saada korvauksia jälkikäteen Kelasta. Korvauskäytäntö ei ole muuttunut aikaisemmasta.
 
Jos omatoiminen hoitoon hakeutuminen on tapahtunut 1.1.2014 tai sen jälkeen, sairaanhoitokorvauksia haetaan Kelan lomakkeella SV128. Korvausta voi saada enintään samansuuruisena kuin mitä olisi maksettu, jos vastaava hoito olisi annettu Suomessa yksityisessä terveydenhuollossa. Matkat korvataan siten kuin ne olisi tehty lähimpään hoitopaikkaan Suomessa.
 

Hoitoon hakeutuminen ennakkoluvalla

 
Ennakkolupaa haetaan Kelasta lomakkeella SV129. Kela pyytää aina julkiselta terveydenhuollolta lausunnon. Kyseisen lausunnon antamiseen sairaanhoitopiirillä on aikaa 21 päivää. Kela ratkaisee ennakkolupahakemuksen julkisen terveydenhuollon antaman lausunnon perusteella. Jos ennakkolupa on myönnetty, potilas maksaa vain asiakasmaksun.
 
Jos potilas on hakeutunut hoitoon ilman ennakkolupaa ja maksanut hoidosta aiheutuneet kustannukset, lupaa voi hakea myös jälkikäteen. Tällöin lupahakemus käsitellään samoin edellytyksin, kuin jos hakemus olisi jätetty ennen hoidon saamista.
 
Ulkomailla aiheutuneet kustannukset korvataan enintään siihen määrään saakka, mitä vastaavan hoidon kustannus olisi ollut kotikunnassa. Korvauksesta vähennetään asiakasmaksu. Lisäksi on oikeus korvauksiin matka- ja oleskelukustannuksista.
 

Potilasvakuutus

 
Suomen potilasvakuutus koskee vain Suomessa annettua hoitoa. Ulkomailla annetun hoidon osalta on voimassa kunkin maan kansallinen potilasvakuutus.
 

Ulkomailla asuvat eläkeläiset, heidän perheenjäsenensä ja Suomessa työskentelevien rajatyöntekijöiden ulkomailla asuvat perheenjäsenet

 
Suomessa tilapäisen oleskelun aikana näillä henkilöryhmillä on ollut oikeus lääketieteellisesti välttämättömään sairaanhoitoon.
 
1.1.2014 alkaen kyseisten henkilöryhmien oikeus sairaanhoitoon Suomessa laajenee koskien myös heidän perheenjäseniään. Kela myöntää heille eläkkeensaajan eurooppalaisen sairaanhoitokortin ja/tai perheenjäsenet osoittavat oikeutensa hoitoon Kelan myöntämällä asiakirjalla.Hoidostaan he maksavat kotikuntalaisen asiakasmaksun.
Mikäli eläkeläisellä tai perheenjäsenellä on muun EU-maan myöntämä sairausvaluutuskortti, hänellä on oikeus vain välttämättömään sairaanhoitoon oleskelunsa aikana.
 

Lisätietoja

 
Jos tiedustelu liittyy korvausoikeuksiin tai ennakkolupahakemuksiin, voi ottaa yhteyttä Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen.

Tietoa hoitoon hakeutumiseen liittyvistä asioista antaa Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste yhteyspiste(a)kela.fi ja verkkopalvelusta hoitopaikanvalinta.fi.