Ympäristövastuu

 
Ympäristöpolitiikka HUSissa
 
Ympäristöasioista huolehtiminen on HUSissa osa vastuutamme potilaista, henkilökunnasta ja meitä ympäröivästä yhteiskunnasta. Toimimme esimerkkinä ja edelläkävijänä – vastuullisena terveysalan toimijana. Luonnon kannalta hyvät valinnat ovat myös valintoja ihmisten hyvinvoinnin puolesta.

HUSin toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät materiaalivirtoihin ja energiankulutukseen sairaanhoidossa ja sen tukitoiminnoissa sekä sairaalainfrastruktuurin rakentamisessa ja ylläpidossa.

Ympäristö- ja energiatehokkuuslainsäädäntö, ympäristölupien vaatimukset sekä vapaaehtoiset sitoumuksemme, kuten kuntien energiatehokkuussopimus, luovat perustan ympäristötyölle. Toimimalla suunnitelmallisesti ennakoimme, vähennämme ja seuraamme ympäristövaikutuksiamme.

Parannamme resurssitehokkuutta huomioimalla energia- sekä muut ympäristökysymykset infrastruktuurin ja toimintojen suunnittelusta lähtien sekä huomioimalla ne hankinnoissamme. Materiaalitehokkaat toimintatavat ja jätelajittelun kehittämiseen panostaminen vähentävät jätteen määrää ja ohjaavat entistä suuremman osuuden jätteistä hyödynnettäviksi.

Aktiivinen koulutus ja viestintä lisäävät henkilökunnan tietoutta oman työn ympäristövaikutuksista ja mahdollisuuksista toimia ympäristöystävällisemmin. Tieto vastuullisista toimintatavoistamme tavoittaa myös potilaat ja omaiset. Päivittäisillä valinnoillamme me kaikki huslaiset vaikutamme merkittävästi luonnon ja ihmisten hyvinvointiin.
 
HUSin ympäristöpolitiikka on hyväksytty HUSin hallituksessa 9.5.2016 
 
 

 
HUSin kolme tärkeintä ympäristöpäämäärää ovat
 
  •  Ympäristötietoisuuden ja -johtamisen kehittäminen
  •  Ympäristöhaittojen jatkuva vähentäminen
  •  Resurssiviisauden sisällyttäminen osaksi kaikkea toimintaa
 
HUSin ympäristöohjelman 2016–2020 päämäärien saavuttamiseksi on asetettu kuusi ympäristötavoitetta. Tavoitteiden toteutumista seurataan määriteltyjen mittarien avulla.
 
Ympäristötavoitteet ovat:
 
  1. Jokainen huslainen tuntee oman työnsä ympäristövaikutukset ja mahdollisuutensa vaikuttaa niihin
  2. Ympäristöjohtamisen käytäntöjä kehitetään
  3. Ehkäistään jätteen syntyä ja panostetaan uudelleen käyttöön sekä kierrättämiseen
  4. HUS jatkaa energiatehokkuustyötä uudella kunta-alan energiatehokkuussopimuksella
  5. HUSin hankinnoissa huomioidaan vastuullisuus entistä paremmin
  6. Kiinteistöjen ympäristövaikutukset huomioidaan niiden koko elinkaaren ajalta
 
Tutustu tarkemmin HUSin ympäristöohjelmaan.
 
HUSin ympäristöohjelma vuosille 2016–2020
on hyväksytty HUSin hallituksessa 9.5.2016.
 
 
 
 
 
 

 Sitoumuksemme

 

Energiatehokkuussopimus 
Energiatehokkuussopimukset ovat valtion ja toimialojen yhdessä valitsema keino täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet. HUS on mukana kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa.
 
Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma

Energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelma 2017–2025 määrittelee toimintamallin ja osatavoitteet, joiden mukaisesti tehdään energiatehokkuustyötä sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

HUS-kuntayhtymän energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelma 2017–2025


Ilmastokumppanuus
 
Helsinki tekee yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa Ilmastokumppanit-verkostossa. HUS liittyi verkostoon vuonna 2015.