Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apotin käyttö HUSissa laajenee / Användningen av patient- och klientdatasystemet Apotti utvidgas inom HUS

Potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apotin käyttö HUSissa laajenee / Användningen av patient- och klientdatasystemet Apotti utvidgas inom HUS

HUSin potilas- ja asiakastiedon hallinnan toiminnanuudistus jatkuu. Uudistuksen ytimessä olevan Apotti-järjestelmän käyttö laajenee 1.2.2020. Uusi yhdenmukaisempi tapa kirjata ja hyödyntää tietoa parantaa laatua ja vahvistaa potilasturvallisuutta.
 
​HUSissa on käynnissä laaja potilas- ja asiakastiedon hallintaa koskeva toiminnanuudistus. Sen keskiössä on uusi potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apotti, joka otettiin ensimmäisenä käyttöön Peijaksen sairaalassa marraskuussa 2018. Apotin myötä kaikissa HUSin yksiköissä siirrytään yhdenmukaisempaan tapaan kirjata ja hyödyntää potilastietoja vuoden 2020 loppuun mennessä.

“Yhdenmukainen ja määrämuotoinen tietojen kirjaaminen on edellytys sairaanhoidon, johtamisen ja toiminnan nykyaikaiselle kehittämiselle“, HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sanoo.

Apotin käyttö laajenee 1.2.2020 Hyvinkään, Länsi-Uudenmaan, Lohjan ja Porvoon sairaanhoitoalueille ja HYKS-sairaanhoitoalueella Jorvin sairaalaan sekä Naistentautien ja synnytysten ja Psykiatrian tulosyksiköihin.

Sairaalat toimivat normaalisti

HUS on valmistautunut käyttöönottoon huolellisesti. Henkilöstön riittävyydestä on huolehdittu sisäisin järjestelyin ja lisätyövoimalla. Apotti-koulutusta on järjestetty kaikille uusille käyttäjille ja käyttöönoton tukihenkilöiksi on koulutettu 1700 työntekijää.

Noin kuukauden kestävä tekninen käyttöönottovaihe on huomioitu myös kiireettömän hoidon ajanvarauksissa.

Kaikki sairaalat palvelevat potilaita ja asiakkaita normaalisti, mutta esimerkiksi päivystyspoliklinikoilla voi esiintyä ruuhkaa.

Ennen päivystykseen hakeutumista pyydetään soittamaan Päivystysavun maksuttoman numeroon 116 117 tai olemaan yhteydessä omaan terveysasemaan, jos se on avoinna.

“Käyttöönotto on iso ponnistus henkilökunnalle. Potilaille toivon siitä olevan mahdollisimman vähän haittaa. Kaikki meille tulevat potilaat kuitenkin hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä kuten aina”, Mäkijärvi vakuuttaa.

Sujuvampaa hoitoa ja parempaa palvelua

Apotin käyttö poikkeaa HUSissa nykyisin käytössä olevista järjestelmistä monin eri tavoin. Merkittävin muutos on siirtyminen yhdenmukaisesti kirjatun potilastiedon käyttämiseen. Vapaan tekstin sijasta käytetään valmista määrämuotoista tai valikosta haettua tietoa. Se poistaa tulkinnanvaraisuutta ja mahdollistaa tiedon luotettavan vertailun.

“Muutosta voisi kuvailla siten, että siirrymme muistivihkosta vakioituun toiminnanohjausjärjestelmään. Kun toimintatavat yhtenäistyvät, tietoa päästään myös hyödyntämään tehokkaammin”, Mäkijärvi sanoo.

Potilaalle uusi toimintamalli näkyy jatkossa aiempaa sujuvampana hoitona ja parempana palveluna. Apotin myötä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö tiivistyy ja toimintaa voidaan kehittää entistä asiakaslähtöisemmäksi. Yhdenmukaiset toimintatavat vahvistavat myös potilasturvallisuutta.

Sähköisen asioinnin palvelu Maisa

Apotin mukana HUSin asiakkaat saavat käyttöönsä uuden sähköisen asioinnin palvelun, Maisan. Se lisää vuorovaikutusta potilaan ja asiantuntijan välillä sekä potilaan mahdollisuutta osallistua omaan hoitoonsa. Maisan avulla voi hoitaa omaan hoitoon ja terveyteen liittyviä asioita ajasta ja paikasta riippumatta. Hoitoyksiköt ottavat Maisan uusia ominaisuuksia käyttöön vaiheittain.

Apotin laajenemisen viimeinen vaihe käynnistyy toukokuussa 2020, kun järjestelmä otetaan käyttöön Meilahden sairaala-alueella, Iho- ja allergiasairaalassa, Töölön sairaalassa, Kirurgisessa sairaalassa sekä HUSin toiminnoissa Malmin, Laakson, Auroran ja Herttoniemen sairaaloissa ja Vega-talossa. HUS Kuvantamisen käyttöönotto tapahtuu syksyllä 2020.

Maailmalla lähes 500 sairaalassa käytössä olevan Epic-pohjaisen järjestelmän toimittaa HUSille Oy Apotti Ab. Apotin käyttäjiksi liittyvät HUSin lisäksi myös Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen, Tuusula ja Kerava.

Apotin käyttöönoton etenemisestä kerrotaan lauantaista 1.2. alkaen uutisseurannalla osoitteessa www.hus.fi/apotti.

Användningen av patient- och klientdatasystemet Apotti utvidgas inom HUS 
Reformen av hanteringen av patient- och klientdata inom HUS fortsätter.  Användningen av Apotti, som utgör kärnan i reformen, utvidgas 1.2.2020. Det nya enhetligare sättet att dokumentera och använda patientdata förbättrar kvaliteten och stärker patientsäkerheten.
 
Inom HUS pågår en omfattande reform av verksamheten, som hänför sig till hanteringen av patient- och klientdata. I centrum av reformen är det nya patient- och klientdatasystemet Apotti, som togs först i bruk på Pejas sjukhus i november 2018. Genom Apotti övergår man inom alla HUS enheter till ett enhetligare sätt att dokumentera och använda patientdata till och med slutet av år 2020.

”Ett enhetligt och strukturerat sätt att dokumentera information är en förutsättning för att kunna utveckla sjukvården, ledarskapet och verksamheten i dag”, säger HUS chefsöverläkare Markku Mäkijärvi.

Användningen av patient- och klientdatasystemet Apotti utvidgas den 1 februari 2020 till Hyvinge, Lojo, Borgå och Västra Nylands sjukvårdsområden och inom HUCS sjukvårdsområde till Jorvs sjukhus samt resultatenheterna Kvinnosjukdomar och förlossningar samt Psykiatri.

Sjukhusen fungerar som vanligt

HUS har gjort omfattande förberedelser inför införandet av Apotti. Personalstyrkan har säkrats genom interna arrangemang och extra personal. Alla nya användare har gått en utbildning i Apotti och 1700 anställda kommer att agera som närstöd under införandet.

Den tekniska införandefasen räcker ungefär en månad och har beaktats i de tidsbokningar som gäller icke-brådskande vård. 

Alla sjukhus fungerar som vanligt och betjänar patienter och kunder, men det kan förekomma rusning till exempel på jourpoliklinikerna. 

Innan man uppsöker jouren är det viktigt att ringa Jourhjälpens avgiftsfria nummer 116 117 eller kontakta den egna hälsostationen om den är öppen.

”Övergången till Apotti kräver en stor insats av vår personal. Jag hoppas att patienterna störs så lite som möjligt av övergången. Alla våra patienter kommer i vilket fall som helst att skötas så att de brådskande fallen behandlas först, precis som alltid”, försäkrar Mäkijärvi.

Smidigare vård och bättre service

Användningen av Apotti skiljer sig på många sätt från de system som för tillfället används på HUS. Den största förändringen är övergången till strukturerad dokumentation av patientuppgifter. Istället för fritext används färdig formbunden information eller information som väljs från en meny. Det minskar risken för olika tolkningar och gör det möjligt att på ett pålitligt sätt jämföra information.

”Förändringen kan beskrivas som att vi går över från en anteckningsbok till ett standardiserat affärssystem. Med enhetligare verksamhetssätt kan också data utnyttjas effektivare”, säger Mäkijärvi.

För patienterna märks den nya verksamhetsmodellen framöver som smidig vård och bättre service. Genom Apotti intensifieras samarbetet mellan primärvården och den specialiserade sjukvården och verksamheten kan utvecklas mot en ännu större kundorientering. Enhetliga verksamhetssätt stärker också patientsäkerheten.

Med Maisa sköter man ärenden elektroniskt

Genom Apotti får HUS kunder en ny e-tjänst för att sköta ärenden, Maisa. Den nya tjänsten ökar interaktionen mellan patienten och experten samt förbättrar patientens möjligheter att delta i sin egen vård. Via Maisa kan man sköta ärenden relaterade till den egna vården och hälsan oberoende av tid och plats. HUS vårdenheter inför stegvis de olika funktionerna i Maisa.

Den sista införandefasen inleds i maj 2020 då Apotti tas i bruk på Mejlans sjukhusområde, Hud- och allergisjukhuset, Tölö sjukhus, Kirurgiska sjukhuset samt inom HUS funktioner på Malms och Hertonäs sjukhus samt i Vega-huset. HUS Bilddiagnostik tar Apotti i bruk hösten 2020. 

Det Epic-baserade systemet som används i nästan 500 sjukhus runtom i världen har levererats till HUS av Oy Apotti Ab. Förutom HUS kommer också Helsingfors, Vanda, Kyrkslätt, Grankulla, Tusby och Kervo att ta Apotti i bruk.

Tulosta
23.1.2020 10:47