Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Kotisairaala tuo sairaalan potilaan kotiin - Hemsjukhuset erbjuder sjukhusvård hemma hos patienten

Kotisairaala tuo sairaalan potilaan kotiin - Hemsjukhuset erbjuder sjukhusvård hemma hos patienten

Itä-Uudenmaan alueellinen kotisairaala aloittaa toimintansa 1.4.2020 Porvoon sairaanhoitoalueella. Kotisairaala tarjoaa alueen aikuisväestölle kotona toteutet-tavaa sairaalatasoista hoitoa, joka on vaihtoehto osastohoidolle.
 
​Kotisairaalahoitoa tehdään asiakkaan kotona tai muussa asuinpaikassa kuten asumispalve-luissa. Kotisairaalan toimipisteet ovat Porvoon sairaalassa sekä Loviisan ja Sipoon terveyskes-kuksissa. Kotisairaala toimii ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. Hoitoon tullaan lääkärin lähetteellä. 

Kotisairaalassa hoidetaan muun muassa tulehduspotilaita tai muita akuutisti sairastuneita potilaita, jotka tarvitsevat sairautensa hoidoksi suonensisäisen lääkityksen, nesteytyksen tai ravitsemuksen. Kotisairaalassa voidaan antaa myös verensiirtoja. Kotisairaalassa hoidetaan myös kotisaattohoitoja.

”Käytännössä suurimmat potilasryhmät ovat vakavia tulehduksia, kuten keuhkokuume ja ruu-su, sairastavat potilaat sekä oireenmukaista hoitoa tarvitsevat potilaat, etenkin syöpäpotilaat”, toteaa ylilääkäri Katariina Borup. 

Kotisairaalatoiminta on hyvin asiakaslähtöistä hoidon tapahtuessa potilaan kotona ja mahdol-listaa lyhyemmät sairaalahoitojaksot silloin, kun potilaan vointi sallii hoidot kotona. ”Onnistu-neen hoidon edellytys on tietenkin potilaan oma tahto ja toive tulla hoidetuksi kotona. Toimin-nan laajentumisen myötä tämä mahdollistetaan yhä useammalle itäuusmaalaiselle”, kertoo alueellisen kotisairaalan osastonhoitaja Lotte Uutinen.
 
Kotisairaalahanketta on valmisteltu keväästä 2018 lähtien Itä-Uudenmaan kuntien ja HUSin yhteistyönä. Tällä hetkellä kotisairaalatoimintaa on Loviisan ja Porvoon kaupungeissa. Nämä toiminnot siirtyvät HUSille uuden kotisairaalayksikön käynnistyessä. ”On hienoa, että hanke on edennyt ja pääsemme nyt tositoimiin”, iloitsee Borup.

Lisätietoja:
Ylilääkäri Katariina Borup
Osastonhoitaja Lotte Uutinen
sähköpostisoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@hus.fi


Det regionala hemsjukhuset för Östra Nyland inleder sin verksamhet 1.4.2020 i Borgå sjukvårdsområdet. Hemsjukhuset erbjuder områdets vuxna befolkning vård på sjukhusnivå hemma, som ett alternativ till avdelningsvård. 

Hemsjukhusvård utförs hemma hos kunden eller i en annan boplats såsom serviceboende. Hemsjukhusets verksamhetsställen finns på Borgå sjukhus samt vid hälsovårdscentralerna i Lovisa och Sibbo. Hemsjukhuset är öppet varje dag dygnet runt. Man kommer till vården med läkarremiss. 

I hemsjukhuset vårdas bland annat infektionspatienter eller andra akut insjuknade patienter, som behöver intravenös medicinering, vätske- eller näringstillförsel. I hemsjukhuset kan man också utföra blodtransfusioner. Hemsjukhuset erbjuder även vård i livets slutskede.

”I praktiken är de största målgrupperna patienter med allvarliga infektioner, såsom lungin-flammation och rosfeber,  samt patienter som behöver symptomlindrande vård, främst can-cerpatienter”, konstaterar överläkare Katariina Borup. 

Hemsjukhusverksamheten är mycket kundorienterad då vården sker hemma hos patienten och möjliggör även kortare sjukhusperioder när patientens mående tillåter vård hemma. ”Förutsättningen för en lyckad vård är såklart patientens egen vilja och önskan att bli vårdad hemma. I och med att verksamheten har utvidgats får allt fler östnylänningar möjlighet till detta”, berättar Lotte Uutinen, avdelningsskötare vid det regionala hemsjukhuset.
 
Hemsjukhusprojektet har förberetts från och med våren 2018 i samarbete mellan kommuner-na i Östra Nyland och HUS. För närvarande finns hemsjukhusverksamhet i Lovisa och Borgå. Denna verksamhet överförs nu till HUS då den nya hemsjukhusenheten öppnar. ”Det är fint att projektet har framskridit och vi nu äntligen får börja jobba”, säger Borup.
 
Ytterligare information om verksamheten:
Överläkare Katariina Borup
Avdelningsskötare Lotte Uutinen
e-post: förnamn.efternamn@hus.fi

Tulosta
26.3.2020 11:15