Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Koronavirustartuntoja estetään sairaaloissa monin tavoin / Coronavirusinfektioner förebyggs på många sätt på sjukhusen

Koronavirustartuntoja estetään sairaaloissa monin tavoin

Koronavirustartuntojen estäminen sairaaloissa on ensiarvoisen tärkeää sairaanhoitojärjestelmän, henkilöstön ja potilaiden suojaamiseksi sekä muiden sairauksien hoidon turvaamiseksi.
 

Suojaimia on sen mukaisesti kohdistettu sinne missä tartuntariski on suurin. HUS tavoittelee epidemianaikaisen suojainten käytön asteittaista laajentamista.  

Tartuntojen estäminen sairaaloissa suojaa järjestelmää ja yksilöä 

Epidemian leviämisen estäminen sairaaloissa on ensisijaisen tärkeää sekä sairaanhoidon kestokyvyn että potilas- ja työturvallisuuden näkökulmasta. Koronaviruksen laajamittainen leviäminen sairaaloissa johtaisi työvoimapulaan ja koronaviruspotilaiden ja muiden sairauksien hoidon vaarantumiseen. 

Epidemian sairaaloihin leviämisen estäminen on oltava kaiken lähtökohta, ja sen eteen teemme kaikin keinoin töitä. Siksi suojaimia on kohdistettu ensin koronaviruspotilaiden hoitoon eli sinne missä sairastumisriski on korkein”, sanoo johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi. 

Suojainten käytön lisäksi sairaaloita, henkilöstöä ja potilaita suojataan koronavirustartunnoilta myös monin muin keinoinVierailurajoitukset, ulos sijoitetut drive-in näytteenottopisteet, potilaiden ohjattu sijoittaminen osastoilla ja päivystyksissä ja erillisen koronavirussairaalan perustaminen ovat kaikki osa systemaattista tartuntojen torjuntaa. 


Suojainten käytön asteittainen laajentaminen 
 

Suojainten tarve ja kysyntä on koronavirusepidemian myötä kasvanut kaikkialla rajusti. Rajallisen saatavuuden vuoksi suojaintilannetta ennakoidaan, seurataan ja ohjataan HUSissa jatkuvasti.  

HUS Logistiikka ja valmiusorganisaatiomme ovat tehneeäärimmäisen arvokasta työtä varmistaakseen meille päivittäin mahdollisimman hyvän suojaintilanteenKohtuullisesti onnistuneen hankinnan ja tiukan ohjeistuksen ansiosta suojaimia on riittänyt välttämättömään käyttöön”, sanoo Mäkijärvi. 

HUSin suunnitelmana on alusta lähtien ollut suojainten käytön asteittainen laajentaminen heti materiaalitilanteen sen mahdollistaessa ja toisaalta senhetkisen epidemiatilanteen ja yleisen tartuntariskin huomioiden.  

Suojainten käytön laajentamisella pyritään pienentämään riskiä, joka liittyy mahdollisiin oireettomiin tartuttajiin. Suojainhankintaan liittyy edelleen merkittäviä epävarmuuksia erityisesti pitkällä aikavälillä. Kokonaisharkinnan pohjalta olemme kuitenkin päättäneet laajentaa suojainten käyttöä tiettyjen riskiryhmien hoitotilanteisiin, joissa lähikontakti on pitkäkestoinen.”, sanoo Mäkijärvi. Päätös koskee osastolla olevia syöpä- ja elinsiirtopotilaita, jotka saavat puolustuskykyä heikentäviä hoitoja.  

Riskiryhmiin kuuluvien potilaiden suojaamiseen sekä tarkkailuun kiinnitetään sairaalassa epidemian aikana muutenkin tavanomaista enemmän huomiota. Infektioherkkien potilaiden hoitoon on vakiintuneet hoitokäytännöt, joita noudatetaan myös epidemian aikana. ”On syytä alleviivata, että koronavirusepidemiaan liittyvissä suojain- ja muissa käytännöissä on kyse täydentävistä toimenpiteistä. Normaalitoiminnan suojainohjeet ja muut infektioiden torjuntaan liittyvät erikoissairaanhoidon käytännöt ovat luonnollisesti edelleen voimassa”, jatkaa Mäkijärvi. 


Coronavirusinfektioner förebyggs på många sätt på sjukhusen

Det är ytterst viktigt att förebygga coronavirusinfektioner på sjukhusen för att skydda sjukvårdssystemet, personalen och patienterna samt trygga behandlingen av andra sjukdomar.

Skyddsutrustning har därmed allokerats till verksamhet där smittorisken är störst. HUS strävar efter att gradvis utöka användningen av skyddsutrustning under epidemin.  

Förebyggande av smitta på sjukhus skyddar både systemet och individer 

Det är ytterst viktigt att förebygga spridningen av epidemin på sjukhusen med tanke på såväl sjukvårdens kapacitet som patient- och arbetssäkerheten. En omfattande spridning av coronaviruset på sjukhusen skulle leda till brist på arbetskraft och till att behandlingen av både coronavirusinfektioner och andra sjukdomar äventyras. 

”Utgångspunkten för all verksamhet måste vara att förhindra att epidemin sprider sig till sjukhusen, och vi använder alla medel för att uppnå detta. Därför har skyddsutrustning först allokerats till vården av coronaviruspatienter, dvs. där risken att insjukna är högst”, säger chefsöverläkare Markku Mäkijärvi.

Sjukhus, personal och patienter skyddas också mot coronavirusinfektioner på många andra sätt än med skyddsutrustning. Besöksbegränsningar, drive-in-provtagningsställen utomhus, avskilda vårdplatser och ändrad vårdhänvisning för coronapatienter samt ett separat coronasjukhus​ är alla del av en systematisk bekämpning av smitta. 

Användningen av skyddsutrustning utökas gradvis

Behovet av och efterfrågan på skyddsutrustning har ökat kraftigt överallt i och med coronavirusepidemin. HUS förutser, följer upp och styr situationen med skyddsutrustning kontinuerligt på grund av den begränsade tillgången.  

”HUS Logistik och vår beredskapsorganisation har gjort ett ytterst värdefullt arbete för att garantera att situationen med skyddsutrustning är så bra som möjligt från dag till dag. Tack vare en relativt lyckad anskaffning och strikta anvisningar har skyddsutrustningen räckt till för nödvändig användning”, säger Mäkijärvi. 

HUS har ända från början haft en plan för att gradvis utöka användningen av skyddsutrustning genast när materialsituationen möjliggör det, samtidigt som man också beaktar det aktuella epidemiläget och den allmänna smittorisken. 

Genom att utvidga användningen av skyddsutrustning strävar man efter att minska risken med eventuella smittbärare som inte uppvisar symtom. ”Anskaffningen av skyddsutrustning är fortfarande förknippad med betydande osäkerheter, särskilt på lång sikt. Utifrån en helhetsbedömning har vi dock fattat beslutet att utvidga användningen av skyddsutrustning till vården av vissa riskgrupper som kräver långvarig närkontakt”, säger Mäkijärvi. Beslutet gäller cancer- och transplantationspatienter i avdelningsvård som får behandlingar som försämrar motståndskraften.  

Under epidemin fäster man också i övrigt större uppmärksamhet än normalt vid skydd och observation av patienter som hör till riskgrupperna på sjukhusen. Det finns etablerad vårdpraxis för infektionskänsliga patienter som följs även under epidemin. ”Det finns skäl att understryka att all praxis om bland annat skyddsutrustning under coronavirusepidemin är kompletterande åtgärder. Anvisningar för skyddsutrustning i normal verksamhet och annan praxis inom den specialiserade sjukvården för bekämpning av infektioner gäller naturligtvis alltjämt”, fortsätter Mäkijärvi. 


Uutinen on päivitetty 21.4.2020 ruotsinkielisellä versiolla. Nyheten har uppdaterats 21.4.2020 med den svenska versionen.


Tulosta
20.4.2020 15:46