Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Kokemus koronaviruspotilaiden hoidosta karttuu – tältä näyttävät tilastot / Allt större erfarenhet av att vårda coronaviruspatienter – så här ser statistiken ut

Kokemus koronaviruspotilaiden hoidosta karttuu – tältä näyttävät tilastot / Allt större erfarenhet av att vårda coronaviruspatienter – så här ser statistiken ut

Ensimmäinen koronavirustartunta todettiin HUSissa 26.2.2020. Tämän jälkeen sairaalahoitoon on otettu 486 potilasta ja heistä 115 on hoidettu tehohoidossa. Lähes 380 koronaviruspotilasta on kotiutunut tai siirtynyt jatkohoitoon HUSista.
 

​Ensimmäinen koronavirustesti HUSLABissa tehtiin 23.1.2020. Tämän jälkeen HUSLABissa on analysoitu yhteensä 35 468 PCR-näytettä. HUS-alueen näytteitä on tutkittu 32 890 ja näistä positiivisia on ollut 2 816 (8,6 %). Näytteiden analysointikapasiteettia on lisätty tasaisesti. Eniten näytteitä analysoitiin eilen 28. huhtikuuta, jolloin tutkittavana oli 1605 näytettä. HUSLABissa on mahdollisuus tällä hetkellä tutkia noin 2500 näytettä vuorokaudessa.

Kuume, yskä ja hengenahdistus yleisimmät oireet sairaalahoitoa tarvinneilla

Potilailla on ollut oireita keskimäärin yhdeksän päivää ennen sairaalaan hakeutumista. Yleisimmät sairaalahoitoa edeltävät oireet olivat kuume (89 %), yskä (72 %) ja hengenahdistus (61 %). Muina oireina esiintyi lihassärkyä (22 %), tukkoista nenää (20 %), ripulia (19 %), päänsärkyä (17 %), pahoinvointia (15 %) ja kurkkukipua (15 %), mutta nämä esiintyivät yhdessä muiden infektio-oireiden kanssa. Hajuaisti on raportoitu kadonneeksi viidellä prosentilla. Hengenahdistus oli ainoa sairaalahoitoa edeltänyt oire, joka oli yleisempi tehohoitoon joutuneilla (70 %) kuin vuodeosastolla hoidetuilla (60 %).

Kahdella kolmanneksella perussairaus

Sairaalahoitoa tarvinneista potilaista kolmanneksella ei ollut perussairautta. Neljänneksellä potilaista oli yksi perussairaus. Lopuilla oli kaksi tai useampi perussairaus. Yleisimmät perussairaudet olivat verenpainetauti (40 %), diabetes (25 %), astma (15 %) ja muu immuunipuolustusta heikentävä sairaus (20 %). Mikään näistä perussairauksista ei ollut yleisempi tehohoitoon joutuneilla kuin vuodeosastolla hoidetuilla.

Miehiä enemmän osastohoidossa, teholla ja menehtyneissä

Sairaalahoidossa olleista potilaista 53 prosenttia on ollut miehiä ja 47 prosenttia naisia. Tehohoidossa olleiden potilaiden osalta vastaavat luvut ovat 65 ja 35 prosenttia.

Potilaiden keski-ikä on 60 vuotta ja neljännes on yli 70-vuotiaita. Tehohoidossa olleiden ikäjakauma ei eroa vuodeosastohoidossa olleista.

HUSin sairaaloissa on kuollut 27 potilasta koronaviruksen vuoksi. Heistä viisi oli alle 70-vuotiaita ja 21 miehiä. Suurimmalla osalla alle 70-vuotiaista kuolleista ei ollut perussairauksia ja he kaikki olivat miehiä.

Lähes 320 jo kotiutunut

HUSin eri sairaaloissa on ollut viime päivinä hoidettavana noin 80 potilasta. Yhteensä 318 koronaviruspotilasta on kotiutunut ja 60 on siirtynyt jatkohoitoon.

Tilastotietoa graafeina (PDF-liite)

Katso video infotilaisuudesta

__________

 

 

Allt större erfarenhet av att vårda coronaviruspatienter – så här ser statistiken ut

 

Den första coronavirussmittan konstaterades på HUS 26.2.2020. Efter det har 486 patienter tagits in för sjukhusvård och av dem har 115 fått intensivvård. Nästan 380 coronaviruspatienter har kunnat återvända hem eller flyttas över i eftervård.

Det första coronavirustestet gjordes på HUSLAB 23.1.2020. Efter det har sammanlagt 35 468 PCR-prov analyserats på HUSLAB. Inom HUS område har 32 890 prov undersökts och av dem har 2 816 prov varit positiva (8,6 %). Kapaciteten för analys av proven har utökats i jämn takt. Allra flest prov analyserades 28.4, då 1 605 prov undersöktes. HUSLAB har i nuläget kapacitet att undersöka cirka 2 500 prov per dygn.

Feber, hosta och andnöd är de vanligaste symtomen för dem som behövt sjukhusvård

Patienterna har i snitt haft symtom i nio dagar innan de sökt sig till sjukhuset. De vanligaste symtomen som föregått sjukhusvården har varit feber (89 %), hosta (72 %) och andnöd (61 %). Övriga symtom som förekommit är muskelvärk (22 %), nästäppa (20 %), diarré (19 %), huvudvärk (17 %), illamående (15 %) och halsont (15 %), men de här symtomen har förekommit tillsammans med andra infektionssymtom. Bortfall av luktsinne har rapporterats hos fem procent. Andnöd var det enda av de symtom som påträffats före sjukhusvård, som var vanligare hos dem som hamnade i intensivvård (70 %) än hos patienter på vårdavdelningen (60 %).

Bakomliggande sjukdom hos två tredjedelar av fallen

Av de patienter som behövt sjukhusvård har en tredjedel inte haft en bakomliggande sjukdom. En fjärdedel av patienterna hade en bakomliggande sjukdom och resten hade två eller flera bakomliggande sjukdomar. De vanligaste bakomliggande sjukdomarna var högt blodtryck (40 %), diabetes (25 %), astma (15 %) och någon annan sjukdom som försvagar immunförsvaret (20 %). Ingen av dessa bakomliggande sjukdomar var vanligare hos dem som hamnat i intensivvård än hos dem som vårdats på avdelning.

Fler män i avdelningsvård, intensivvård och bland de avlidna

Av de patienter som vårdats på sjukhus har 53 % varit män och 47 % kvinnor. Motsvarande siffror för de patienter som varit i intensivvård är 65 och 35 procent.
Medelåldern för patienterna är 60 år och en fjärdedel är över 70 år. Åldersfördelningen för dem som vårdats på intensiven skiljer sig inte från dem varit i avdelningsvård.

På HUS sjukhus har 27 patienter dött till följd av coronaviruset. Av dem var fem under 70 år och 21 män. Den största delen av de avlidna under 70 år har inte haft bakomliggande sjukdomar och samtliga var män.

Nästan 320 har redan skrivits ut

Ungefär 80 coronaviruspatienter har under de senaste dagarna vårdats på HUS olika sjukhus. Sammanlagt 318 coronaviruspatienter har kunnat återvända hem och 60 har flyttats till eftervård.
 

Tulosta
29.4.2020 15:06