Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Kaikkia koronavirusepäilyjä ei enää testata / Prov tas inte längre vid alla coronavirusmisstankar

Kaikkia koronavirusepäilyjä ei enää testata / Prov tas inte längre vid alla coronavirusmisstankar

Koronavirustestauksessa keskitytään jatkossa rajattujen ryhmien näytteidenottoon.
 

Hengitystieoireisten, mutta hyväkuntoisten henkilöiden, ei tule enää soittaa terveydenhuollon yksiköihin tai Päivystysapuun, vaikka epäilisikin koronavirustartuntaa.

THL päivitti koronavirukseen liittyvät kansalliset toimenpideohjeet 12.3. klo 20.50. Jatkossa koronavirusnäytteitä ei oteta matkailuun liittyen, vaan näytteenotossa keskitytään ryhmiin, joiden tartuntojen selvittäminen on kriittisintä.
 
Huom! Näytteenottokriteerit ovat muuttuneet 14.3.2020 ja ne löytyvät täältä.
 
Jatkossa näytteitä otetaan:
• Sairaalan päivystyspotilaasta, joilla on sairaalahoitoa vaativa hengitystieinfektio, ja joilla epäillään keuhkokuumetta, jonka aiheuttaja ei ole selvillä.

Terveyden- ja sosiaalihuollon työntekijältä, joka on palannut 14 vuorokauden sisällä matkalta ja jolla on akuutin hengitystieinfektion oireita​ Mikäli oireena on pelkkä nuha, ei näytettä oteta, mutta työntekijä ohjeistetaan pysymään kotonaan työnantajan ohjeiden mukaan.  
• Erikoissairaanhoidon potilaalta ja pitkäaikaishoidon asiakkaalta, jolla on akuutin hengitystieinfektion oireita eikä niille löydy muuta selkeää selittäjää.
• Yli 65-vuotiailta ja/tai perussairaat, joilla on hengitystieinfektion oireita.
• Kotikaranteenissa olevalta henkilöltä, joka saa hengitystieoireita.
• Lisäksi resurssien salliessa näytteitä voidaan ottaa opettajilta ja muilta oppilaitoksen työntekijöiltä, joilla on akuutin hengitystieinfektion oireita, jos henkilö on oleskellut ulkomailla 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua tai jos hän on ollut lähikontaktissa koronatartunnan saaneen kanssa 14 vuorokautta ennen oireiden alkua.

 
Näytteenottokriteereiden muututtua ei siis enää testata henkilöitä, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin ryhmiin. Jos henkilöllä on hengitystieoireita, mutta hän on hyväkuntoinen, hänen tulee olla kotona ja noudattaa yleisiä hengitystieinfektion kotihoito-ohjeita.
 
Päivystysapuun tai terveydenhuollon yksiköihin tulee olla yhteydessä ainoastaan, jos vointi on sellainen, että kotihoito-ohjeilla ei pärjää. Epäily koronavirustartunnasta ei ole enää syy soittaa päivystysapuun tai terveysasemille. Päivystysapu-palvelun turhaa kuormittamista tulee välttää, jotta kiireellistä hoitoa tarvitsevat henkilöt saavat apua nopeammin.
 
Kaikki henkilöt, joilla on epäily koronavirustartunnasta tai influenssasta, tulee pysyä kotona oireiden alkamisesta vähintään viikon ajan. Jos oireet jatkuvat pidempään, tulee kotona pysyä oireiden ajan ja niiden loputtua vielä yhden oireettoman päivän ajan.
 
HUS on tehnyt rajoituksia vierailuihin potilasosastoille.

 

Tietoa koronaviruksesta.

 

Prov tas inte längre vid alla coronavirusmisstankar

Testandet av coronavirus koncentreras i fortsättningen till provtagning av vissa grupper.

Personer med luftvägssymtom som i övrigt mår bra ska inte längre ringa hälso- och sjukvåensrd enheter eller Jourhjälpen, även om de misstänker coronavirusinfektion.
 
Institutet för hälsa och välfärd, THL, uppdaterade de nationella handlingsåtgärderna 12.3 kl. 20.20, I fortsättningen tas coronavirusprov inte i anslutning till resande, utan man koncentrerar provtagningen till sådana grupper för vilka utredning av infektion är allra mest kritiskt. 
 
I fortsättningen tas prov av
• jourpatienter på sjukhus, som har en luftvägsinfektion som kräver sjukhusvård, och som misstänks ha lunginflammation, vars orsak inte är känd
• anställda inom hälso- och sjukvården, som har symtom på luftvägsinfektion. Om det enda symtomet är snuva, tas inget prov, men den anställda uppmanas stanna hemma enligt arbetsgivarens anvisningar
• patienter inom specialistvården och kunder inom långvården, som har symtom på akut luftvägsinfektion, och ingen klar orsak till den hittas
• personer över 65 år och/eller personer med en grundsjukdom som har luftvägssymtom
• personer i hemkarantän som får luftvägssymtom
• Utöver detta, om resurserna tillåter, kan prov tas av lärare och övrig personal inom läroanstalter som har symtom på akut luftvägsinfektion, om personen har vistats utomlands inom 14 dygn före symtomen börjat
 
Nu då kriterierna för provtagning ändrats testas alltså inte längre personer som inte hör till ovannämnda grupper. Om en person har luftvägssymtom men i övrigt mår bra ska han eller hon stanna hemma och följa allmännaanvisningar om egenvård vid luftvägsinfektion.

Jourhjälpen eller hälso- och sjukvårdens enheter ska kontaktas bara om läget är sådant att anvisningar för egenvård inte räcker till. Misstanke om coronavirusinfektion är inte längre orsak att ringa Jourhjälpen eller hälsostationerna. Det är viktigt att undvika att i onödan belasta Jourhjälpen så att de personer som behöver brådskande vård snabbare får hjälp.
Vid misstanke om coronavirusinfektion eller influensa ska man stanna hemma i åtminstone en vecka från det att symtomen började. Om symtomen fortsätter längre ska man stanna hemma så länge man har symtom, och efter att de tagit slut ska man stanna hemma ytterligare en symtomfri dag. HUS har infört restriktioner gällande besök till patientavdelningar.
Tulosta
13.3.2020 14:59