Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Hallituksen päätökset 17.6: HUS ottaa kokonaisvastuun Eksoten laboratorio- ja kuvantamispalveluista / Styrelsens beslut 17.6: HUS tar ett helhetsansvar för laboratorie- och bilddiagnostiktjänsterna vid Södra Karelens sjukvårdsdistrikt (Eksote)

Hallituksen päätökset 17.6: HUS ottaa kokonaisvastuun Eksoten laboratorio- ja kuvantamispalveluista / Styrelsens beslut 17.6: HUS tar ett helhetsansvar för laboratorie- och bilddiagnostiktjänsterna vid Södra Karelens sjukvårdsdistrikt (Eksote)

HUS-kuntayhtymän hallitus vahvisti kokouksessaan myös Uudenmaan Sairaalapesulan ja Puro Tekstiilihuollon välisen aiesopimuksen, asiakasmaksujen maltillisen noston sekä Raaseporin sairaalan toimintaprofiilia koskevan selvitystyön etenemisen.
 
Hallitus käsitteli lisäksi alkuvuoden taloutta ja päätti jatkaa valtakunnallisen työterveysyhtiön valmistelua.
 

​HUS ja Eksote kumppaneiksi diagnostisissa palveluissa

 
Hallitus päätti siirtää Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) laboratorio- ja kuvantamiskeskuksen liikkeenluovutuksena HUSille. Kumppanuuden myötä HUS ottaa vastuun Eksoten laboratorio- ja kuvantamispalvelujen tuottamisesta.

Sopimus edistää HUSin strategista tavoitetta laajentaa diagnostista toimintaa omalla erityisvastuualueellaan ja lisätä yhteistyötä myös muiden yliopistosairaaloiden ja sairaanhoitopiirien kanssa.

Eksoten hallitus on hyväksynyt liikkeenluovutuksen ja palvelusopimuksen Eksoten hallituksen kokouksessa 12.6.2019.

Eksoten laboratorio- ja kuvantamistoiminto osaksi HUS Diagnostiikkakeskusta


Eksoten laboratorio- ja kuvantamistoimintojen palveluksessa on noin 300 työntekijää, jotka siirtyvät 1.1.2020 HUSin palvelukseen niin sanottuina vanhoina työntekijöinä. Siirtyvä yksikkö integroidaan 1.7.2019 aloittavaan HUS Diagnostiikkakeskukseen.

HUS tuottaa jatkossa laboratorio- ja kuvantamispalvelut Eksotelle samalla hinnalla, jolla palvelut tuotetaan HUSille ja HUSin jäsenkunnille.

Eksoten laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tuotot olivat vuonna 2018 27,8 miljoonaa.
 

Uudenmaan Sairaalapesula ja Puro Tekstiilihuolto vahvistavat yhteistyötään


Hallitus hyväksyi Keravalla ja Kotkassa toimivan Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n (USP) ja Turussa toimiva Puro Tekstiilihuolto Oy:n (Puro) välisen aiesopimuksen. Solmittu aiesopimus tähtää yhtiöiden yhdistämiseen. Molemmat yhtiöt tuottavat palveluitaan ensisijaisesti omistajilleen.
 
Lisätietoja:
 

Kustannukset alkuvuonna nousussa


HUSin toimintakulut tammi–huhtikuussa ovat 4,1 prosenttia suunniteltua suuremmat. Kustannusten kasvu johtuu merkittäviltä osin voimakkaasta palvelutarpeen ja lähetteiden lisääntymisestä. Erikoissairaanhoidon palveluiden volyymi ylitti tammi–huhtikuussa 2,2 prosenttia talousarvion sisältämän suunnitelman. Toimintakulujen talousarvioylitykseen on vaikuttanut myös Apotin ensimmäinen käyttöönotto ja valmistautuminen seuraaviin käyttöönottoihin.

Välittömästi kustannuksia laskevien toimenpiteiden lisäksi HUS on käynnistänyt koko yhtymän laajuisen tuottavuusohjelman, jolla tavoitellaan pitkäaikaista taloudellista kestävyyttä.

Muutoksia HUSin asiakasmaksuihin
 
Hallitus päätti, että HUSissa perittäviä asiakasmaksuja korotetaan maltillisesti vuoden 2020 alusta. Korotus kasvattaa maksukertymää arviolta 0,8 miljoonalla eurolla ensi vuonna. Maksutason korotuksella tasapainotetaan vuoden 2020 budjettia ja siihen sisältyviä, mm. Apottiin käyttöönottoon liittyviä, kertaluontoisia kulueriä.
 
Asiakasmaksut muodostavat noin neljä prosenttia HUSin toimintatuotoista. Vuoden 2018 asiakasmaksukertymä oli 83,4 miljoonaa euroa.
 
Asiakasmaksuasetuksessa säädetään palvelumaksujen enimmäismäärät. HUSin asiakasmaksut ovat olleet enimmäismääriä alhaisemmat vuodesta 2016 lähtien.  Valtakunnallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa on suurta vaihtelua ja tilanne ei ole yhdenvertainen. Tänä vuonna 15 sairaanhoitopiiriä perii korkeimmat mahdolliset asiakasmaksut. Neljässä sairaanhoitopiirissä, HUS mukaan lukien, maksut ovat enimmäismääriä alhaisemmat.
 
Asiakkaan taloudellinen asema ei ole esteenä palveluiden saamiselle. Asiakasmaksulaissa määritellään tilanteet, joissa asiakasmaksut tulee tai voidaan jättää perimättä tai niitä voidaan alentaa.

Raaseporin sairaalan uutta toimintamallia selvitetään

Hallitus päätti perustaa työryhmän ja poliittisen ohjausryhmän Raaseporin sairaalan uudenlaista toimintaprofiilia selvittämään. Länsi-Uudenmaan kuntien edustajat kutsutaan molempiin ryhmiin.

Työryhmä suunnittelee vuoden 2019 loppuun mennessä uuden toimintamallin: Määrittelee alueen asukkaiden kannalta keskeisimmät lähipalvelut, kartoittaa vaihtoehtoiset tavat tukea parhaiten perusterveydenhuoltoa ja asiakaslähtöisyyttä sekä laatii esityksen siitä, miten alueen erikoissairaanhoidon kustannukset saadaan samalle tasolle kuin HUSin jäsenkunnilla keskimäärin.

Lisäksi ryhmä laatii uuden toimintamallin toteutussuunnitelman aikatauluineen ja kielellisellä vaikutusarvioinnilla.

Toimintamallin arviointi on tehtävä, koska Raaseporin sairaalan leikkaus- ja päivystystoimintojen tuottaminen on nykyisellään hyvin vaikeaa. Suurin ongelma on edelleen lääkärien rekrytointi – erillis- ja päivystyskorvauksista huolimatta.

Tavoitteena on löytää sairaalalle pitkällä tähtäimellä kestävä, toimintavarma profiili, joka täyttää alueen väestön tarpeet, on käytännössä toteuttamiskelpoinen ja kustannuksiltaan hallittavissa.

Valtakunnallisen työterveysyhtiön valmistelu jatkuu

Hallitus päätti äänestyksen jälkeen jatkaa valtakunnallisen työterveyshuoltoyhtiön valmistelua Kevan kanssa. Liikkeenluovutuksen ehdot ja muut järjestelyyn liittyvät sopimukset tuodaan hallituksen käsittelyyn elokuussa.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samkommunen HNS styrelse godkände under sitt möte också intentionsavtalet mellan Uudenmaan Sairaalapesula och Puro Tekstiilihuolto samt fattade beslut om en måttlig höjning av klientavgifterna. Styrelsen fattade också beslut om att utredningen av verksamhetsprofilen för Raseborgs sjukhus fortsätter. Styrelsen behandlade också ekonomin för början av året och beslöt fortsätta beredningen av ett riksomfattande företagshälsovårdsbolag.
 

HUS och Eksote blir samarbetspartner inom diagnostiska tjänster

 
Styrelsen fattade beslut om en överföring av laboratorie- och bilddiagnostikcentrum vid Södra Karelens sjukvårdsdistrikt, Eksote, som överlåtelse av rörelse till HUS. I och med detta tar HUS ansvar för produktionen av laboratorie- och bilddiagnostiktjänsterna vid Eksote.
 
Avtalet främjar HUS strategiska mål att expandera den diagnostiska verksamheten inom det egna specialupptagningsområdet samt öka samarbetet med de andra universitetssjukhusen och sjukvårdsdistrikten.
 
Eksotes styrelse har godkänt överlåtelsen av rörelse och tjänsteavtalet på sitt möte den 12.6.2019.
 
Eksotes laboratorie- och bilddiagnostikverksamhet blir del av HUS Diagnostikcentrum
 
De cirka 300 personer som arbetar inom Eksotes laboratorie- och bilddiagnostikverksamhet kommer att övergå i HUS tjänst som så kallade gamla arbetstagare från och med 1.1.2020. Enheten som flyttar integreras i HUS Diagnostikcentrum som startar den 1.7.2019.
 
HUS producerar i fortsättningen laboratorie- och bilddiagnostiktjänster till Eksote för samma pris som till HUS och HUS medlemskommuner.
 
Intäkterna för Eksotes laboratorie- och bilddiagnostikverksamhet var år 2018 27,8 miljoner euro.
 
 Uudenmaan Sairaalapesula och Puro Tekstiilihuolto stärker sitt samarbete
 
Styrelsen godkände intentionsavtalet mellan Uudenmaan Sairaalapesula Oy, som verkar i Kervo och Kotka, och Puro Tekstiilihuolto, som verkar i Åbo. Det intentionsavtal som tecknats syftar till att förena bolagen. Båda bolagen producerar tjänster i första hand till sina medlemskommuner.
 
För mera information:
 
Ökning i kostnaderna för början av året
 
HUS verksamhetskostnader i januari-april har varit 4,1 procent högre än planerat. De ökade kostnaderna beror i huvudsak på att både mängden remisser och behovet av tjänster har ökat kraftigt.

Tjänstevolymen inom den specialiserade sjukvården överskred i januari-april den plan som ingår i budgeten med 2,2 procent. Också det första ibruktagandet av Apotti och förberedelserna för de kommande stegen har bidragit till budgetöverskridningen för verksamhetskostnaderna.
 
Förutom omedelbara åtgärder för att sänka kostnaderna så har HUS startat ett produktivitetsprogram som omfattar hela samkommunen. Målet för programmet är långsiktig ekonomisk hållbarhet.
 

Förändringar i HUS klientavgifter

 
Styrelsen fattade beslut om en måttlig höjning av HUS klientavgifter från och med början av år 2020. Höjningen ökar inkomsterna av klientavgifter med uppskattningsvis 0,8 miljoner euro nästa år. Avgiftsnivån måste höjas för att hålla budgeten för 2020 i balans trots kostnadsposter av engångskaraktär, som till exempel härrör från ibruktagandet av Apotti.
 
Klientavgifterna utgör ca fyra procent av HUS totala verksamhetsintäkter. Inkomsterna av klientavgifter år 2018 uppgick till 83,4 miljoner euro.
 
De maximala avgifterna för tjänsterna fastställs i klientavgiftsförordningen. HUS klientavgifter har varit lägre än de maximala avgifterna sedan 2016.  Sett till hela landet finns det stora variationer inom social- och hälsovårdens klientavgifter och situationen är inte jämlik. I år uppbär 15 sjukvårdsdistrikt högsta möjliga klientavgifter. I fyra sjukvårdsdistrikt, HUS medräknat, har maximihöjningarna inte tagits i bruk till sitt fulla belopp.
 
Klientens ekonomiska ställning är inte ett hinder för att erhålla en viss tjänst. I klientavgiftslagen fastställs de situationer där klientavgifterna ska eller kan efterskänkas eller nedsättas. 
 

En ny verksamhetsmodell för Raseborgs sjukhus utreds

 
Styrelsen beslöt att tillsätta en arbetsgrupp och en politisk styrgrupp för att utreda en ny slags verksamhetsprofil för Raseborgs sjukhus. Representanter från kommunerna i Västra Nyland bjuds med i båda grupperna.
 
Arbetsgruppen har i uppdrag att planera den nya verksamhetsmodellen till och med slutet av år 2019. I arbetet ingår att fastställa vilken typ av närservice som är viktigast för invånarna i området, kartlägga alternativa sätt för att bäst stödja primärhälsovården och kundorienteringen samt sammanställa ett förslag för hur kostnaderna för den specialiserade sjukvården inom området håller samma nivå som HUS medlemskommuner i snitt.
 
Utöver det sammanställer arbetsgruppen en genomförandeplan för den nya verksamhetsmodellen där både en tidtabell och språklig konsekvensbedömning ingår.
 
En utvärdering av verksamhetsmodellen är nödvändig eftersom det är mycket svårt att producera operations- och jourfunktioner i sin nuvarande form på Raseborgs sjukhus. Det största problemet är fortfarande att rekrytera läkare – trots särskilda tillägg och jourtillägg.
 
Målet är att hitta en hållbar, funktionssäker profil som fyller behoven hos områdets befolkning och som är genomförbar i praktiken samt hanterbar sett till kostnaderna.
 
Beredningen av ett riksomfattande företagshälsovårdsbolag fortsätter
 
Styrelsen beslöt efter omröstning att fortsätta beredningen av ett riksomfattande företagshälsovårdsbolag tillsammans med Keva. Villkoren för överlåtelse av rörelse och övriga avtal i anslutning till arrangemanget tas upp till behandling på styrelsens möte i augusti.
 
Tulosta
17.6.2019 15:55