Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Hallituksen päätökset 2.3: Hallitus pyytää lausuntoja Raaseporin sairaalan sairaanhoidollisesta toimintamallista / Styrelsens beslut 2.3: Styrelsen ber om utlåtanden om verksamhetsmodellen för sjukvården inom Raseborgs sjukhus

Hallituksen päätökset 2.3: Hallitus pyytää lausuntoja Raaseporin sairaalan sairaanhoidollisesta toimintamallista / Styrelsens beslut 2.3: Styrelsen ber om utlåtanden om verksamhetsmodellen för sjukvården inom Raseborgs sjukhus

Hallitus käsitteli Peijaksen sairaalan pitkän aikavälin toiminta- ja tilasuunnitelmaa sekä HUSin tilinpäätöksen tilintarkastamattomia tietoja.
 

​​Lausuntopyyntö Raaseporin sairaalan sairaanhoidollisesta toimintamallista


Hallitus päätti pyytää 30.3.2020 mennessä Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen kuntien ja kaupunkien, HYKS-sairaanhoitoalueen ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakuntien, vähemmistökielisen lautakunnan ja Lohjan sairaanhoitoalueen lautakunnan lausunnot Raaseporin sairaalan sairaanhoidollista toimintamallia selvittäneen työryhmän raportista.

Lisäksi heitä pyydetään vastaamaan kahteen lisäkysymykseen:

1. Onko Raaseporin sairaalan nykyinen ylikustannus yhteensopiva kuntien kantokyvyn kanssa, jos sillä turvataan Länsi-Uudenmaan asukkaiden nykyisten palvelujen saaminen lähisairaalassa vai olisiko osa nykyisistä palveluista hyväksyttävää saada kauempana, jos kustannukset vastaavasti laskevat?

2. Jos nykyisiä palveluita keskitettäisiin, olisiko anestesiaa vaativien toimenpiteiden keskittäminen suurempiin yksiköihin hyväksyttävää?

Asian esittelyssä todetaan, että ilman sairaalan toimintaprofiilin muuttamista, ei sairaalan kustannuskehitykseen pystytä olennaisesti vaikuttamaan. Jos nykyinen toimintaprofiili säilytetään, säilyy myös alueen kuntien kustannusrasitus nykyisellä, huomattavan korkealla tasolla.

Lisätietoa: johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi, markku.makijarvi(at)hus.fi

HYKS-sairaanhoitoalueen johtaja Atte Meretoja, atte.meretoja(at)hus.fi

Peijaksen sairaalan pitkän aikavälin toiminta- ja tilasuunnitelma


Hallitus merkitsi tiedoksi Peijaksen sairaalan pitkän aikavälin toiminta- ja tilasuunnitelman. Siinä esitetään Peijaksen sairaalakampukselle peruskorjaus- ja laajennusinvestointien ohjelmaa, joka turvaa HUSin erikoissairaanhoidon palvelujen kehittämisen Peijaksessa ja samalla mahdollistaa Vantaan ja Keravan kaupunkien tilatarpeiden liittämisen osaksi kampuksen suunnittelua. Kiireellisimmät korjaus- ja investointihankkeet ovat leikkausosaston tilat sekä vuodeosastorakennus. Hankeselvitys näiden osalta aloitetaan vuonna 2020.

HUSissa sairaalakampusten pitkän aikavälin toiminta- ja tilasuunnitelmat ovat tuleville vuosille suuntaa ja vaihtoehtoja antavia ja niiden perusteella edetään hankekohtaisiin jatkoselvityksiin ja investointien valmisteluun. Hankekohtaiset suunnitelmat tuodaan erikseen hallituksen päätettäviksi.

Lisätietoja: hankejohtaja Raija Malmström, raija.malmstrom(at)hus.fi

kehittämispäällikkö Riitta Vuorinen, riitta.vuorinen(at)hus.fi

Tilinpäätös sekä toiminnan ja talouden toteutuminen vuonna 2019


Tilintarkastamattomia tilinpäätöstietoja esiteltiin suullisesti hallituksen kokouksessa 10.2.2020. Toiminta- ja talouslukuihin ei ole tuon kokouksen jälkeen tullut muutoksia. Tilintarkastus on HUSissa viikoilla 8-9. Alkuperäisen aikataulun mukaisesti hallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen 23.3.2020 kokouksessa.

Hallitus päätti käsitellä vuoden 2019 tilinpäätöksen tilintarkastamattomat tiedot, ja että varsinainen tilinpäätöskäsittely on 23.3.2020.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Juha Tuominen, juha.tuominen(at)hus.fi

talousjohtaja Mari Frostell, mari.frostell(at)hus.fi

Katsaus koronavirustilanteesta


Lisäksi hallitus sai katsauksen koronavirustilanteesta, diagnostiikan kapasiteetista sekä tartuntoihin liittyvästä viestinnästä HUSissa.

Pöytäkirja ja kaikki päätökset​


Styrelsens beslut 2.3: Styrelsen ber om utlåtanden om verksamhetsmodellen för sjukvården inom Raseborgs sjukhus 

Styrelsen behandlade långtidsplanen för verksamheten och lokalerna på Pejas sjukhus samt oreviderade uppgifter i HUS bokslut.

 

Begäran om utlåtande om verksamhetsmodellen för sjukvården inom Raseborgs sjukhus 


Styrelsen beslöt att be kommunerna och städerna inom Västra Nylands sjukvårdsområde, nämnderna inom HUCS sjukvårdsområde, Västra Nylands sjukvårdsområde, Lojo sjukvårdsområde samt nämnden för den språkliga minoriteten att till och med 30.3.2020 ge sina utlåtanden om arbetsgruppens slutrapport om verksamhetsmodellen för sjukvården på Raseborgs sjukhus. I utlåtandena begärs dessutom svar på följande frågor: 

1. Är merkostnaden för Raseborgs sjukhus förenlig med kommunernas ekonomiska bärkraft, om man med den säkerställer att invånarna i Västra Nyland får den service de får i dag från närsjukhuset, eller kan det accepteras att en del av den nuvarande servicen fås längre ifrån om kostnaderna i motsvarande mån sjunker?

2. Om den nuvarande servicen centraliseras, skulle det då vara acceptabelt att ingrepp som kräver anestesi skulle koncentreras till större enheter? 

I föredragningen konstateras att det inte går att väsentligt påverka sjukhusets kostnadsutveckling utan att förändra sjukhuset verksamhetsprofil. Om den nuvarande verksamhetsprofilen bibehålls så innebär det att också kommunernas kostnadsbelastning kvarstår på den nuvarande, anmärkningsvärt höga nivån.

mera information: chefsöverläkare Markku Mäkijärvi, markku.makijarvi(at)hus.fi

direktören för HUCS sjukvårdsområde, Atte Meretoja, atte.meretoja(at)hus.fi

Långtidsplanen för verksamheten och lokalerna på Pejas sjukhus


Styrelsen antecknade långtidsplanen för verksamheten och lokalerna på Pejas sjukhus för kännedom. I planen ingår förslag om ett program för investeringar för totalrenovering och utbyggnad av Pejas sjukhuscampus, vilket tryggar utvecklingen av HUS tjänster inom den specialiserade sjukvården i Pejas, och på samma gång gör det möjligt att knyta Vanda och Kervo stads behov av lokaler till del av campusplaneringen. Operationsavdelningens lokaler och byggnaden för vårdavdelningarna är de mest brådskande reparations- och investeringsprojekten. Utredningarna inför dessa projekt inleds år 2020.

De långsiktiga verksamhets- och lokalplanerna för HUS sjukhuscampus är riktgivande och erbjuder alternativ för de kommande åren. Utifrån planerna görs projektspecifika tilläggsutredningar och beredning av investeringar. De projektspecifika planerna läggs separat fram för beslut i styrelsen.

rmera information: projektchef Raija Malmström, raija.malmstrom(at)hus.fi, utvecklingschef Riitta Vuorinen, riitta.vuorinen(at)hus.fi 

Bokslutet för 2019 samt ekonomin och verksamheten år 2019


Oreviderade bokslutssiffror presenterades muntligt på styrelsens möte 10.2.2020. Därefter har man inte gjort ändringar i verksamhets- och ekonomisifforna. Revisionen förrättas på HUS veckorna 8-9. Enligt den preliminära tidtabellen undertecknar styrelsen bokslutet på sitt möte 23.3.2020.

Styrelsen beslöt att behandla de oreviderade uppgifterna i bokslutet 2019 och att den egentliga behandlingen av bokslutet är 23.3.2020.

Förmera information: verkställande direktör Juha Tuominen, juha.tuominen(at)hus.fi , ekonomidirektör Mari Frostell, mari.frostell(at)hus.fi

Översikt av coronavirusläget


Styrelsenfick även en översikt av coronavirusläget, kapaciteten för diagnostiken samt HUS kommunikation kring smittan.

Protokoll och alla beslut


Tulosta
2.3.2020 12:51