Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Hallituksen päätökset 18.5.: HUS esittää Helsingin kaupungille psykiatrian toimintojen yhdistämisen valmistelua / Styrelsens beslut 18.5: HUS föreslår en beredning för Helsingfors stad som gäller en sammanslagning av psykiatrifunktionerna

Hallituksen päätökset 18.5.: HUS esittää Helsingin kaupungille psykiatrian toimintojen yhdistämisen valmistelua / Styrelsens beslut 18.5: HUS föreslår en beredning för Helsingfors stad som gäller en sammanslagning av psykiatrifunktionerna

Meilahden kampuksen toiminnallinen kehittäminen jatkuu ja edellyttää tulevana vuosikymmenenä sekä laajoja peruskorjauksia että uudisrakentamista. Hallitus antoi lausuntonsa vuoden 2019 arviointikertomuksesta, jossa käsiteltiin laajasti henkilöstöasioita.
 
Psykiatrian toimintojen yhdistämisessä nähdään monia etuja
Hallitus hyväksyi aloitteen, jossa esitettiin HUSin ja Helsingin kaupungin psykiatrian alan toimintojen yhdistämistä koskevan valmistelun käynnistämistä viipymättä. HUS ja Helsingin kaupunki ovat kumpikin osaltaan hyväksyneet Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman, jonka mukaan psykiatriset sairaalatoiminnot on tarkoitus yhdistää samaan organisaatioon. Toimintojen yhdistämisellä tavoitellaan tehokkuutta ja kykyä tarjota yhdenvertaisia psykiatrisia palveluja koko alueen väestölle.

Toimintojen yhdistämisestä ei kuitenkaan ole tehty päätöksiä. Siksi on perusteltua esittää Helsingin kaupungille sellaisen valmistelun käynnistämistä, jossa loppuvuoden 2020 aikana luodaan toteutussuunnitelma HUSin ja Helsingin psykiatrian alan toimintojen yhdistämiseksi.

Meilahti säilyy HUSin tärkeimpänä sairaalakampuksena
Hallitus merkitsi tiedoksi Meilahden sairaala-alueen pitkän aikavälin toiminta- ja tilasuunnitelman, joka ulottuu 2030-luvun alkuun saakka. Meilahden kampusta kehitetään jatkossakin kansainvälisesti merkittävänä yliopistosairaalakokonaisuutena.  Päivystyksellisen ja elektiivisen toiminnan lisäksi Meilahti toimii myös lääketieteellisen tutkimuksen keskuksena. HUSin ja Helsingin yliopiston tiivis kumppanuus ja yhteistyö kampuksella mahdollistaa laajan tutkimustyön ja opetuksen kehittämisen ja toteuttamisen. 

Meilahti ja kaksi muuta kampusta, Jorvin ja Peijaksen sairaalat, muodostavat yhdessä HUSin muiden sairaanhoitoalueiden sairaaloiden kanssa toimintavarman kokonaisuuden, jossa sairaaloiden työnjako perustuu eri potilasryhmien tarpeisiin ja keskittämisen tuomiin etuihin. 

Meilahden sairaala-alueen toimintasuunnitelmassa ehdotetaan olemassa olevan investointisuunnitelman lisäksi useiden rakennusten peruskorjaamista sekä myös muutamia uudisrakennuksia. Näistä merkittävimpiä ovat Tornisairaalan toimenpidesiiven peruskorjaus ja kokonaan uuden keskuskeittiön ja henkilöstöravintolan rakentaminen. Siltasairaalan valmistumisen jälkeen on kokonaan uusien toimintojen lisääminen  kampukselle jo varsin haasteellista muun muassa liikennejärjestelyjen vuoksi.

Lisätietoja: 
Hankejohtaja Raija Malmström, raija.malmstrom(at)hus.fi

Tarkastuslautakunta keskittyi henkilöstöasioihin
HUSin tarkastuslautakunta kiinnitti vuoden 2019 arviointikertomuksessa huomiota erityisesti henkilöstöasioihin. 

Hallitus painotti valtuustolle osoitetussa arviointikertomuksen lausunnossaan muun muassa työnantajamielikuvan kehittämistä entisestään. Myös tulospalkkiojärjestelmää ja kehityskeskusteluita tulee kehittää kannustavaan ja tavoitteelliseen suuntaan, joka tukee strategian toteuttamista. Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota myös ylikuormituksen seurantaan ja sähköiseen työajan seurantaan. Hallitus vastasi lisäksi lausunnossaan arviointikertomuksessa esiin nostettuihin, Uuden lastensairaalan ensimmäiseen toimintavuoteen liittyviin henkilöstön määrää ja mitoitusta koskeviin asioihin.

Lisätietoja: 
Hallintojohtaja Lauri Tanner, lauri.tanner(at)hus.fi


__________________________________________________

Styrelsens beslut 18.5: HUS föreslår en beredning för Helsingfors stad som gäller en sammanslagning av psykiatrifunktionerna  
Utvecklingen av den funktionella verksamheten på Mejlans campus fortsätter och för det krävs både genomgripande renoveringar och nybyggen inom de kommande årtiondena. Styrelsen gav också sitt utlåtande om utvärderingsberättelsen för 2019, där personalfrågor behandlades i stor utsträckning.  

Många fördelar med en sammanslagning av de psykiatriska funktionerna 

Styrelsen godkände ett initiativ där förslag om en beredning av en sammanslagning av HUS och Helsingfors stads psykiatriska funktioner framfördes. Enligt förslaget inleds beredningen omedelbart. HUS och Helsingfors stad har båda godkänt projektplanen för Dals samsjukhus, och i planen ingår en sammanslagning av de psykiatriska sjukhusfunktionerna under samma organisation. Med sammanslagningen är målet en större effektivitet och en möjlighet att erbjuda likvärdiga psykiatriska tjänster till befolkningen inom hela området. 

Beslut om en sammanslagning av funktionerna har däremot inte fattats ännu. Därför är det motiverat att för Helsingfors stad föreslå att en sådan beredning inleds, i vilken man under slutet av år 2020 skapar en genomförandeplan för sammanslagningen av HUS och Helsingfors stads psykiatriska funktioner. 

Mejlans kvarstår som ett av HUS viktigaste sjukhuscampus  

Styrelsen antecknade den långsiktiga verksamhets- och lokalplanen för Mejlans sjukhusområde för kännedom. Planen sträcker sig ända till början av 2030-talet. Mejlans campus utvecklas också i fortsättningen som en internationellt betydande universitetssjukhushelhet. Förutom den jourmässiga och elektiva verksamheten är Mejlans också centrum för medicinsk forskning. HUS och Helsingfors universitets starka partnerskap och täta samarbete på campuset möjliggör en bred forskning och undervisning samt utveckling av undervisningen.  

Mejlans och de två övriga campusen, Jorvs och Pejas sjukhus bildar tillsammans med sjukhusen på HUS övriga sjukvårdsområden en driftssäker helhet. Arbetsfördelningen mellan sjukhusen bygger på olika patientgruppernas behov och på de fördelar en koncentration av funktioner medför. 

I handlingsplanen för Mejlans sjukhusområde ingår förutom investeringsplanen förslag om en genomgripande renovering av flera byggnader samt några nybyggnader. Bland det viktigaste är renoveringen av Tornsjukhusets sidobyggnad och byggandet av ett helt nytt centralkök och en ny personalrestaurang. Efter att Brosjukhuset är färdigt är det rätt utmanande att bygga fler helt nya funktioner på området bland annat på grund av trafikarrangemangen.  

För mera information:
Projektchef Raija Malmström, raija.malmstrom(at)hus.fi 

Revisionsnämnden fokuserade på personalfrågor 

HUS revisionsnämnd fäste i sin utvärderingsberättelse för 2019 uppmärksamhet vid i synnerhet personalfrågor. 

I sitt utlåtande om utvärderingsberättelsen till fullmäktige underströk styrelsen bland annat en vidareutveckling av arbetsgivarvarumärket. Också systemet med resultatbonusar och utvecklingssamtalen behöver utvecklas i en uppmuntrande och målorienterad riktning, som stöder genomförandet av strategin. Revisionsnämnden fäste också uppmärksamhet vid uppföljningen av överbelastning och den elektroniska uppföljningen av arbetstiden. Styrelsen svarade i sitt utlåtande också på de frågor som togs upp i utvärderingsberättelsen som gällde personalmängden och dess dimensionering på Nya barnsjukhuset under det första verksamhetsåret.  

För mera information:
Förvaltningsdirektör Lauri Tanner, lauri.tanner(at)hus.fi 


Tulosta
18.5.2020 15:28