Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Hallituksen päätökset 16.9. Dosentti Atte Meretoja valittiin HYKS-sairaanhoitoalueen johtajaksi / Styrelsen beslut 16.9: Docent Atte Meretoja valdes till direktör för HUCS sjukvårdsområde

Hallituksen päätökset 16.9. Dosentti Atte Meretoja valittiin HYKS-sairaanhoitoalueen johtajaksi / Styrelsen beslut 16.9: Docent Atte Meretoja valdes till direktör för HUCS sjukvårdsområde

HUS-kuntayhtymän hallitus käsitteli kokouksessaan lisäksi HUSin talousarviota vuodelle 2020 ja päätti Taimi-työterveyshuoltokonserniin liittymisestä. Hallitus keskusteli myös Uuden lastensairaalan uutisoinnista ja antoi tukensa HUSin johdolle.
 
Atte Meretojasta Hyksin johtaja 

HUSin hallitus valitsi yksimielisesti dosentti Atte Meretojan HYKS-sairaanhoitoalueen johtajaksi. Tehtävä on uusi ja perustettiin 17.6.2019 HUSin hallituksen päätöksellä. Sisäisessä haussa tehtävää haki kuusi henkilöä, jotka kaikki täyttivät hakuvaatimukset.  

Haastattelujen ja soveltuvuusarvioiden jälkeen hallituksen puheenjohtajan vetämä nimitystoimikunta päätyi yksimielisesti esittämään dosentti Atte Meretojaa sairaanhoitoalueen johtajaksi. Myös HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta puolsi Meretojan valintaa.  

Dosentti Atte Meretoja toimii tällä hetkellä HUSin Neurokeskuksen toimialajohtajana. 

Tarkennuksia vuoden 2020 talousarvion sitoviin tavoitteisiin 

Hallitus merkitsi vuoden 2020 talousarvion valmistelutilanteen tiedoksi.  

Apotin käyttöönotosta aiheutuvan, poikkeuksellisen suuren kertaluonteisen kustannuksen sekä kaikkien HUSin sairaaloiden tuotantokäytön kustannusten
- tämänhetkinen yhteenlaskettu arvio noin 79 miljoonaa euroa - vuoksi päätösesitystä muutettiin: tilikauden tulostavoite 40 miljoonaa euroa alijäämäinen (aiempi esitys 20 miljoonaa euroa alijäämäinen). Hallitus hyväksyi päätösesityksen.  

Tulostavoitteen tarkistuksesta huolimatta HUSilta odotetaan poikkeuksellisen suurta tuottavuuden parannusta (noin kolme prosenttia), jotta Apotin lisäkulut saadaan katettua. 

Päätös merkitsee myös 20 miljoonan euron lisäystä sitovien nettokulujen tavoitteeseen, joka nousee yhteensä 1 835 8oo 000 euroon.

Hallitus on käsitellyt vuoden 2020 talousarviota edellisen kerran 26.8.2019. Se on seuraavan kerran esillä hallituksessa 4.11. ja lopullinen talousarvioesitys valtuustolle käsitellään 25.11.2019. Valtuusto päättää talousarviosta joulukuun kokouksessaan. 

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Juha Tuominen, juha.a.tuominen(at)hus.fi, talousjohtaja Mari Frostell. mari.frostell(at)hus.fi, 0400 748 767 

HUS mukaan Taimi-työterveyshuoltokonserniin 

Hallitus hyväksyi äänestyksen jälkeen esityksen liittymisestä Taimi-työterveyshuoltokonsernin osakkaaksi. Valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti HUS on mukana julkisomisteisessa työterveysyhtiössä, joka jatkossa hoitaa myös HUSin omat työterveyspalvelut. HUS Työterveyden henkilökunta siirtyy vanhoina työntekijöinä Taimi Uusimaan Oy:n palvelukseen. Taimi-konsernin osakkaita ovat tällä hetkellä eläkeyhtiö Keva, HUS ja Hangon kaupunki. 

Asiaa käsitelty hallituksessa edellisen kerran 26.8.2019

Lisätietoja: Hallintojohtaja Lauri Tanner, lauri.tanner(at)hus.fi, 050 438 3602  

Hallitukselta tuki Uudelle lastensairaalalle ja toimivalle johdolle 

Toimialajohtaja Jari Petäjä piti hallitukselle katsauksen Uuden lastensairaalan tilanteesta ja viimeaikaisesta medianäkyvyydestä. Hallitus merkitsi tiedoksi, että Aluehallintoviraston ja johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven selvitysten lisäksi myös tarkastuslautakunta tekee Uudesta lastensairaalasta oman arvionsa.  

Hallitus tukee Jari Petäjää ja HUSin johtoa ja on edelleen vakuuttunut, että Uudessa lastensairaalassa potilaat ja perheet saavat korkealaatuista hoitoa ja henkilöstö tekee hyvää, vaativaa ja arvokasta työtä. 

Hallitus rohkaisee henkilöstöä avoimeen ja keskustelevaan epäkohtien esille nostoon, mikäli sellaista havaitsevat. 

Lisätietoja: Hallituksen puheenjohtaja Ulla-Marja Urho, ulla-marja.urho(at)hus.fi, 040 041 2645 

Pöytäkirja ja kaikki päätökset 

 

Styrelsen beslut 16.9: Docent Atte Meretoja valdes till direktör för HUCS sjukvårdsområde 

Samkommunen HNS styrelse behandlade också HUS budget för år 2020 och fattade beslut om att ansluta sig till företagshälsovårdskoncernen Taimi. Dessutom diskuterade styrelsen nyhetsrapporteringen kring Nya barnsjukhuset och gav ledningen sitt stöd. 

Atte Meretoja direktör för HUCS  

HUS styrelse valde enhälligt docent Atte Meretoja till den nya tjänsten som direktör för HUCS sjukvårdsområde. Tjänsten inrättades den 17.6.2019 efter beslut av HUS styrelse och ledigförklarades internt. Tjänsten söktes av sex personer som alla fyllde sökkriterierna.  

Efter intervjuer och lämplighetsbedömningar beslöt utnämningsutskottet under ledning av styrelseordförande enhälligt att rekommendera docent Atte Meretoja till tjänsten som direktör. Nämnden för HUCS sjukvårdsområde understödde också valet av Meretoja. 

Docent Meretoja är för närvarande verksamhetsdirektör för HUS Neurocentrum.  

Justeringar i de bindande målen för budgeten 2020 

Styrelsen antecknade beredningsläget för budgeten för år 2020 för kännedom. 

På grund av den exceptionellt stora kostnad av engångskaraktär som ibruktagandet av Apotti samt dess verksamhetskostnader för HUS alla sjukhus ger upphov till, enligt den nuvarande uppskattningen sammanlagt ca 79 miljoner, ändrades beslutsförslaget för räkenskapsperiodens resultatmål till ett underskott på 40 miljoner (det tidigare förslaget var ett underskott på 20 miljoner). Styrelsen fastställde beslutsförslaget.  

Trots justeringen av resultatmålet är kravet på en förbättring av HUS produktivitet exceptionellt stort (ca tre procent) för att Apottis tilläggskostnader ska kunna täckas. 

Beslutet innebär också ett tillägg på 20 miljoner euro till målet för de bindande nettokostnaderna, varvid det stiger till totalt 1 835 8oo 000 euro.

Styrelsen har senast behandlat budgeten för 2020 på sitt möte den 26.8.2019. Budgeten  behandlas nästa gång i styrelsen den 4.11 och det slutliga budgetförslaget till fullmäktige behandlas den 25.11.2019. Fullmäktige fattar beslut om budgeten under sitt möte i december. 

För mera information: verkställande direktör  Juha Tuominen, juha.a.tuominen(at)hus.fi, ekonomidirektör Mari Frostell, mari.frostell(at)hus.fi, 0400 748 767  

HUS med i företagshälsovårdskoncernen Taimi 

Styrelsen godkände efter omröstning förslaget om att gå med i företagshälsovårdskoncernen Taimi som aktieägare. Enligt fullmäktiges förslag är HUS med i det offentligägda företagshälsovårdsbolaget som i fortsättningen sköter också HUS egna företagshälsovårdstjänster. Personalen inom HUS Företagshälsovård övergår som så kallade gamla arbetstagare till Taimi Uusimaa Oy. Aktieägare i Taimi-koncernen är för närvarande pensionsbolaget Keva, HUS och Hangö stad. 

Ärendet behandlades i styrelsen senast den 26.8.2019.  

För mera information: förvaltningsdirektör Lauri Tanner, lauri.tanner(at)hus.fi, 050 438 3602  

Styrelsen uttryckte sitt stöd för Nya barnsjukhuset och den operativa ledningen 

Verksamhetsdirektör Jari Petäjä redogjorde för situationen på Nya barnsjukhuset och den senaste tidens publicitet. Styrelsen antecknade för kännedom att utöver Regionförvaltningsverkets och chefsöverläkare Markku Mäkijärvis utredningar gör också revisionsnämnden sin egen utvärdering av Nya barnsjukhuset. 

Styrelsen uttryckte sitt stöd för Jari Petäjä och HUS ledning, och är fortsättningsvis övertygad om att Nya barnsjukhusets patienter och familjer får högklassig vård och att dess personal gör ett gott, krävande och värdefullt arbete.  

Styrelsen uppmuntrar personalen att öppet och genom diskussioner lyfta upp missförhållanden om sådana uppdagas.  

För mera information: styrelsens ordförande Ulla-Marja Urho, ulla-marja.urho(at)hus.fi, 040 041 2645  

Tulosta
16.9.2019 17:00