Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Hallituksen päätökset 16.12.: HUSiin kansallinen lasten ja nuorten kivun hoidon ja tutkimuksen keskus / Styrelsens beslut 16.12: Nationellt centrum på HUS för behandling av och forskning kring smärta hos barn och unga

Hallituksen päätökset 16.12.: HUSiin kansallinen lasten ja nuorten kivun hoidon ja tutkimuksen keskus / Styrelsens beslut 16.12: Nationellt centrum på HUS för behandling av och forskning kring smärta hos barn och unga

HUSin hallitus vakinaisti Diagnostiikkakeskuksen johtajan viran ja paikka tulee julkiseen hakuun. Hallitus vahvisti vuoden 2020 investointiohjelman. Investointeja on yhteensä 240 miljoonaa euroa, josta yli puolet on rakennushankkeita.
 
Lasten ja nuorten kivunhoitoon kansallinen keskus 

HUSiin perustetaan kansallisesti palveleva lasten ja nuorten kivun hoidon ja tutkimuksen keskus. Se kokoaa nyt osittain hajallaan olevan kivunhoidon yhden toiminnallisen yksikön työksi, parantaen samalla erityisesti pitkäaikaisen kivun hoidon saatavuutta ja sen moniammatillista otetta. Lasten kivunhoito ja sen tutkimus on, paitsi Suomessa myös maailmalla, jäänyt tähän saakka aikuisten hoitoon nähden liian vähälle huomiolle. Uudella keskuksella tavoitellaan siten myös kansainvälistä vaikuttavuutta.   

Kansallista tehtäväänsä keskus toteuttaa yhteistyössä muiden yliopistollisten lastenklinikoiden kanssa tarjoamalla kouluttautumista kivunhoidon ammattilaisille ja rakentamalla hoitopolkuyhteistyötä sekä monipuolisia kansallisia konsultaatiopalveluita. Kipukeskuksen vakituisten lääkärien ja hoitajien työnkuvaan kuuluu siten myös etä- ja paikalle viety konsultointi muissa yliopistollisissa lastenklinikoissa ja keskussairaaloissa sekä ennaltaehkäisevän työn osalta myös kouluterveydenhuollossa.  

Keskuksen toiminta käynnistyy Uuden lastensairaalan tukisäätiön myöntämän siltarahoituksen turvin. Säätiö sitoutuu rahoittamaan toimintaa 900 000 euroa vuodessa kolmen vuoden ajan. Rahoitus kattaa keskuksen kuuden vakinaisen ja kolmen osa-aikaisen työntekijän henkilöstökulut täysimääräisesti sopimusaikana. Samalla säätiö toteuttaa pysyvää tarkoitustaan lasten sairaanhoidon ja tutkimuksen kehittäjänä Suomessa. 

Siltarahoituksen jälkeen keskuksen kliinisen toiminnan henkilöstökuluista vastaa HUS. 

HUSin hallitus valtuutti toimitusjohtajan solmimaan esitetyn sisältöisen sopimuksen Uuden lastensairaalan tukisäätiön kanssa. HUS vastaa keskuksen muista kustannuksista kuten tila-, laite- ja lääkekuluista. 

Lisätietoja: Toimialajohtaja Jari Petäjä, jari.petaja(at)hus.fi 

 
Diagnostiikkakeskukselle haetaan johtajaa 

HUS Diagnostiikkakeskuksen tulosalue perustettiin 1.7.2019 liittämällä HUS Kuvantamisen ja HUSLABin toimialat yhdelle tulosalueelle. Kokonaisuuteen liitetään 31.12.2019 myös Eksoten laboratorio- ja kuvantamiskeskuksen toiminnot. Tulosalueen toiminta jakautuu siten vuoden 2020 alusta alkaen kolmeen toimialaan, joilla on yhteinen hallinto. 

Keskuksen toiminnan ollessa vielä valmisteilla, on diagnostiikkajohtajan virka ollut määräaikainen ajalla 1.4.2019 - 31.3.2020, yhden vuoden optioajalla. Virkaa on hoitanut hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen. Tuloalueen toiminnan nyt käynnistyessä tavoitteiden mukaisesti, päätti hallitus muuttaa tulosalueen johtajan viran toistaiseksi voimassa olevaksi 1.4.2020 alkaen ja julistaa diagnostiikkajohtajan viran haettavaksi. 

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Juha Tuominen, juha.a.tuominen(at)hus.fi 


HUSin investoinnit 240 miljoonaa vuonna 2020 

Hallitus hyväksyi vuosien 2020-2023 investointiohjelman, jonka yhteismäärä on 1 065 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 investointeja on 240 miljoonaa euroa.  Rakentamisen osuus vuoden 2020 investoinneista on 164 miljoonaa euroa. Sairaanhoitoalueiden, HUS Diagnostiikkakeskuksen ja muiden tulosalueiden laitehankkeisiin ohjelmassa on noin 43 miljoonaa ja HUS Tietohallinnon investointeihin noin 29 miljoonaa euroa. 

Rakennusinvestointien painopiste on Siltasairaalan ja Tammisairaalan (uusi Silmäsairaala) hankkeista johtuen edelleen Meilahdessa, mutta siirtymässä Jorvin, Hyvinkään ja Peijaksen sairaaloiden uudistamishankkeisiin.  Strategisesti tärkeitä ovat myös Meilahden vanhojen sairaalarakennusten kuten Naistenklinikan ja Puistosairaalan (entisen Lastenklinikan) peruskorjaukset. 

Hallintosäännön mukaan hallitus päättää hankekohtaisesti investointiohjelmasta niiden projektien osalta, joiden kustannusarvio on 0,5–10 miljoonaa euroa ja tätä suuremmat hankkeet edellyttävät valtuuston erillisiä päätöksiä. Vähintään 5 miljoonan euron rakennushankkeille tarvitaan lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupa.  

Esitys investointiohjelmaksi 2020–2023 ei ole julkinen sen sisältämien hanketason kustannustietojen vuoksi. 

Asian käsittely valtuustossa 12.12.2019 

Lisätietoja: Investointijohtaja Anne Priha, anne.priha(at)hus.fi 


Vuoden 2020 käyttösuunnitelmat ja tulostavoitteet

Hallitus vahvisti sairaanhoitoalueiden ja muiden tulosalueiden vuoden 2020 käyttösuunnitelmat ja sitovat tulostavoitteet. Tuottavuustavoite on sairaanhoitoalueilla 1,0 % ja muilla tulosalueilla 1,5 %. Sairaanhoitoalueiden kokonaistuottavuustavoite on kuitenkin 1,5 % kun huomioidaan Apotin käyttöönottoon liittyvät kertaluontoiset kustannukset.  

Asian käsittely valtuustossa 12.12.2019

Lisätietoja: Talousjohtaja Mari Frostell, mari.frostell(at)hus.fi 
 

Virka- ja tehtävänimikkeisiin muutoksia 

Hallitus päätti perustaa Yhtymähallintoon yhden uuden laatuylilääkärin ja yhden uuden ylilääkärin viran ja lakkauttaa kahdeksan talousjohdon virkaa ja muuttaa ne työsuhteisiksi vakansseiksi. Hallitus myös hyväksyi 20 uutta nimikettä ja muutti seitsemän nimikkeen kelpoisuusehtoja. Nimike- ja kelpoisuusehtojen valmistelu on tehty henkilöstöjohdossa ja asiaa on käsitelty 11.12.2019 HUSin henkilöstötoimikunnassa. Valmistelussa on myös kuultu tulosalueiden asiantuntijoita. Muutoksilla ei itsessään ole kustannusvaikutuksia. 

Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Outi Sonkeri, outi.sonkeri(at)hus.fi 


Styrelsens beslut 16.12: Nationellt centrum på HUS för behandling av och forskning kring smärta hos barn och unga  
 
HUS styrelse inrättade en tjänst som direktör för Diagnostikcentrum och ledigförklarar tjänsten. Styrelsen fastställde investeringsprogrammet för år 2020. Investeringarna uppgår till totalt 240 miljoner euro, varav över hälften är byggprojekt.   

Nationellt centrum för smärtbehandling hos barn och unga 

På HUS grundas ett nationellt centrum för behandling av och forskning kring smärta hos barn och unga. Centrumet samlar smärtbehandlingen i landet under en funktionell enhet och förbättrar samtidigt tillgången till behandling av i synnerhet långvarig smärta och det multiprofessionella greppet kring den. Smärtbehandling för barn och forskningen kring den har inte bara här hemma utan också i världen fått för lite uppmärksamhet i jämförelse med smärtbehandling för vuxna. Med det nya centrumet är målet att utveckla smärtbehandlingen också internationellt.  

Centrumet verkställer sitt nationella uppdrag i samarbete med de övriga universitetssjukhusens barnkliniker genom att erbjuda utbildning till proffs inom smärtbehandling, skapa samarbete kring vårdvägar och mångsidiga nationella konsultationstjänster. Till arbetsbilden för de ordinarie läkarna och vårdarna inom centrumet ingår därmed också konsultation både på distans och på plats inom de övriga universitetssjukhusens barnkliniker och centralsjukhusen samt i förebyggande syfte också inom skolhälsovården. 

Verksamheten inleds med stöd av Stiftelsen Nya barnsjukhusets stöd som beviljat en bryggfinansiering. Stiftelsen förbinder sig till att finansiera verksamheten med 900?000 euro per år under tre års tid. Finansieringen täcker personalkostnaderna för sex ordinarie och tre deltidsanställda medarbetare under avtalsperioden. På samma gång fullgör stiftelsen sitt ändamål som utvecklare av sjukvård för barn och forskningen kring den i Finland.  

Efter att bryggfinansieringen upphört svarar HUS för personalkostnaderna för den kliniska verksamheten.  

HUS styrelse befullmäktigade verkställande direktören att ingå ett avtal med Stiftelsen Nya barnsjukhusets stöd enligt det föreslagna innehållet. HUS står för centrumets övriga kostnader som utgifter för lokaler, apparater och läkemedel. 

För mera information: Verksamhetsdirektör Jari Petäjä, jari.petaja(at)hus.fi 


Direktör söks till Diagnostikcentrum 

HUS Diagnostikcentrum grundades 1.7.2019 genom att HUS Bilddiagnostik och HUSLAB sammanfördes till ett gemensamt resultatområde. Från och med 31.12.2019 ingår också laboratorie- och bilddiagnostikfunktionerna vid Södra Karelens sjukvårdsdistrikt (Eksote) i helheten. Resultatområdets verksamhet fördelas därmed från och med början av år 2020 på tre verksamhetsområden med en gemensam förvaltning.  
 
Medan centrumets verksamhet bereddes har tjänsten som direktör för diagnostik varit tidsbunden​ för perioden 1.4.2010-31.3.2020, med ett optionsår. Uppdraget har skötts av förvaltningsöverläkare Lasse Lehtonen. När resultatområdet nu inleder sin verksamhet i enlighet med målen fattade styrelsen beslut om att ändra tjänsten som direktör för resultatområdet till en tillsvidareanställning från och med 1.4.2020 och ledigförklara tjänsten som direktör för diagnostik.  

För mera information: Verkställande direktör Juha Tuominen, juha.a.tuominen(at)hus.fi 


HUS investeringar 240 miljoner år 2020  

Styrelsen godkände investeringsprogrammet för åren 2020-2023, som uppgår till totalt 1 065 miljoner euro. Investeringarna för år 2020 uppgår till 240 miljoner euro. Byggprojektens andel av investeringarna 2020 är 164 miljoner euro. Apparatanskaffningarna för sjukvårdsområdena, HUS Diagnostikcentrum och de övriga resultatområdena uppgår i investeringsprogrammet till 43 miljoner, och IT-förvaltningens investeringar till ca 29 miljoner. 

Tyngdpunkten på bygginvesteringarna ligger fortfarande i Mejlans på grund av Brosjukhus- och Eksjukhusprojekten (nya Ögonsjukhuset), men skiftar småningom över till ombyggnadsprojekten på Jorvs, Hyvinge och Pejas sjukhus. Totalrenoveringen av de gamla sjukhusbyggnaderna i Mejlans, som Kvinnokliniken och Parksjukhuset (tidigare Barnkliniken) är också strategiskt viktiga. 

Enligt förvaltningsstadgan fattar styrelsen projektspecifikt beslut om fördelningen av investeringsprogrammet för projekt av storleken 0,5–10 miljoner euro, för större projekt krävs separata beslut av fullmäktige. För byggprojekt på minst 5 miljoner euro behövs dessutom undantagslov av social- och hälsovårdsministeriet.  

Förslaget till investeringsprogram 2020-2023 är inte offentligt på grund av de kostnadsuppgifter på projektnivå som ingår i det.  

Ärendet har behandlats i fullmäktige 12.12.2019 

För mera information: Investeringsdirektör Anne Priha, anne.priha(at)hus.fi 


Driftsplaner och resultatmål för år 2020

Styrelsen fastställde sjukvårdsområdenas och de övriga resultatområdenas driftsplaner och bindande resultatmål för år 2020. Produktivitetsmålet för sjukvårdsområdena är 1 % och för de övriga resultatområdena 1,5 %. Det totala produktivitetsmålet för sjukvårdsområdena är ändå 1,5 % då man beaktar kostnaderna av engångskaraktär som ibruktagandet av Apotti medför.  

Ärendet har behandlats i fullmäktige 12.12.2019 

För mera information: Ekonomidirektör Mari Frostell, mari.frostell(at)hus.fi 
 

Ändringar i tjänste- och yrkesbeteckningar 

Styrelsen beslöt att i Samförvaltningen inrätta en tjänst som kvalitetsöverläkare och ytterligare en som överläkare samt dra in åtta tjänster inom ekonomiledningen och ändra dem till vakanser i arbetsavtalsförhållande. Styrelsen godkände också 20 nya beteckningar och ändrade behörighetsvillkoren för sju beteckningar. Beredningen av betecknings- och behörighetsvillkoren har gjorts i personalledningen och har behandlats 11.12.2019 i HUS personalkommitté. 

Under beredningen har man också hört sakkunniga inom resultatområdena. Ändringarna medför inte kostnadseffekter i sig.  
 
För mera information: Personaldirektör Outi Sonkeri, outi.sonkeri(at)hus.fi 


Tulosta
16.12.2019 16:08