Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » HUSin julkinen vastine Ylen MOT-ohjelmaan “Hätähuutoja uudesta lastensairaalasta”

HUSin julkinen vastine Ylen MOT-ohjelmaan “Hätähuutoja uudesta lastensairaalasta”

Ylen MOT-ohjelmassa esitetään lukuisa määrä väitteitä Uuteen lastensairaalaan liittyen. HUS haluaa tarkentaa ohjelmassa esitettyjä näkökantoja.
 

https://areena.yle.fi/1-4530622 

Ohjelmasta välittyy huoli sairaalan riittämättömästä henkilökuntamitoituksesta. Olemme pahoillamme, että tällainen kokemus on syntynyt. Uuden lastensairaalan suunnittelu ja käyttöönotto ovat olleet iso haaste henkilökunnalle. Sairaalan suunnittelussa oli mukana runsaasti henkilökuntaa ja potilaiden vanhempia. Muuttoon valmistauduttiin kattavalla koulutusohjelmalla ja käyttöönoton tukitoiminta jatkuu edelleen. 

Mahdollisimman paljon asioita pyrittiin ennakoimaan, mutta yllättäviltä tapahtumilta ei ole vältytty. Henkilökuntaa on kannustettu tuomaan esille havaitsemiaan epäkohtia. Kanavia on useita: säännöllisiä henkilöstökokouksia, työryhmiä ja sisäisiä raportointijärjestelmiä. 
 
Uuden lastensairaalan henkilöstömitoitus on korkea 

Uuden lastensairaalan vuodeosastoilla on hoitajia 1,5 - 2,19 hoitajaa ja teho-osastolla 6,75 hoitajaa potilasta kohden. Tämä tarkoittaa, että teho-osastolla jokaisella potilaalla on oma hoitaja vuorokauden ympäri. 

Hoitohenkilöstö on työskennellyt sairaalassa pitkään. Keskimääräinen kokemus on 12 vuotta ja 95 % on ollut sairaalassa töissä yli vuoden. Vakituisessa työsuhteessa on 80 % hoitajista.  

Henkilöstön ja potilaiden määrää seurataan päivittäin ja osastoille ohjataan hoitajia sisäisestä lisähenkilöstöpoolista tarvittaessa. Viimeisen kymmenen kuukauden aikana sairaalan toteutunut keskimääräinen kuormitus on ollut 71,2 %. Kuormitus vaihtelee eri päivinä, mutta kuormituspiikkien määrä on vähäinen: yli 85 prosentin kuormitusta on ollut yhteensä 8 päivänä 286 päivästä. Yli 100 prosentin vuodeosastokuormitusta ei ole ollut yhtenäkään päivänä. Henkilökunta kuitenkin mitoitetaan sadan prosentin kuormituksen mukaisesti. Sadan prosentin täyttöaste ei ole tavoitteena, koska valtakunnallisia vastuita hoitavana vaativan erikoistason erikoissairaanhoidon yksikkönä sairaalassa tulee olla valmius uusien potilaiden vastaanottamiseen kaikissa tilanteissa. Tämä valmius on erinomainen. 

Sairaalassa tehdään päivittäin työtä sen eteen, että hoitajien sijoittuminen osastoilla olisi optimaalinen. Isommat osastot parantavat hoitajien sijoittelumahdollisuuksia, kun seinät eivät enää sanele hoitajien toiminta-aluetta.  

Muuton yhteydessä sairaalan hoitohenkilökuntaa ei vähennetty. Sen sijaan kokonaisresursointi lisääntyi, kun tehtäviä siirrettiin hoitajilta muille ammattiryhmille. Hoitologistikot vastaavat varastojen täyttämisestä ja osastofarmasiaa tehostettiin, jolloin hoitajien lääkehuoltoon liittyvät tehtävät vähenivät.  

Uudessa lastensairaalassa on tehty useita ratkaisuja, joilla pyritään parantamaan lääketurvallisuutta. Käytössä on e-lääkekaapit ja osastoilla työskentelee osastofarmaseutteja, jotka valmistavat lääkkeitä valmiiksi - myös ilta- ja yövuoroissa käytettäviksi. Uutena asiantuntijana Uudessa lastensairaalassa on klinikkaproviisori, jonka päätehtävänä on lääkitysturvallisuuden kehittäminen yksiköiden kanssa.  

Suonensisäistä lääkehoitoa saavat antaa ainoastaan hoitajat, joilla on tähän erillinen lupa. Käytännön työssä tämä aiheuttaa sen, että lääkkeiden valmistamiseen ja antamiseen liittyvät tehtävät keskittyvät vain osalle hoitajista. Tämä otetaan huomioon työvuorosuunnittelussa.  

Lääke- ja nestehoidon turvallisuutta seurataan HUS-tasolla osana potilasturvallisuustyötä. Lääkkeiden jakoon tai lääkkeiden käsittelyyn liittyvät haittatapahtumailmoitukset ovat yleisin haittatapahtumaluokka kaikkialla sairaanhoidossa. Uuden lastensairaalan haittatapahtumien määrä ei poikkea muista terveydenhuollon yksiköistä.  

Potilaita sidotaan ainoastaan hoidollisista syistä. Lapsipotilaita tulee estää vahingoittamasta itseään, jotta he eivät poistaisi heille toipumisen kannalta elintärkeitä kanyyleitä ja letkuja. Jos suoja-/rajoitustoimiin on välttämätöntä ryhtyä, valitaan potilaan oikeuksia vähiten rajoittava toimenpide. Tämä voi tarkoitta esimerkiksi yhden käden kiinnittämistä. Myös vanhemmat näkevät tämän lapsen rajoittamisen. Potilaiden suoja-/rajoitustoimenpiteitä ei käytetä turhaan eikä lapsia sidota resurssisyistä. HUSin johtajaylilääkärin ohje "Potilaaseen kohdistuvat suoja-/rajoitustoimenpiteet somaattisessa hoidossa" velvoittaa myös Uuden lastensairaalan henkilökuntaa. Ohjeen mukaan potilaan suojatoimien toteuttamisesta vastaa aina lääkäri ja se kirjataan hoitosuunnitelmaan. 

Vanhempien vastuuta lapsen hoidosta ei ole lisätty Uudessa lastensairaalassa 

Lapsen lääketieteellisestä hoidosta vastaa aina ammattilainen – ei vanhempi. Sairaalan henkilöstö kannustaa vanhempia olemaan mahdollisimman paljon lapsensa kanssa sairaalassa, sillä se on lapsen edun mukaista ja se tuo turvaa lapselle. Vanhempien mahdollisuus olla sairaalassa vaihtelee ja tämä on huomioitu hoidon suunnittelussa. Tällä hetkellä osastosta riippuen 50-90 % vanhemmista yöpyy lapsen kanssa. Uudessa lastensairaalassa oli elokuuhun mennessä yli 12 000 vanhempien yöpymistä.  

Suurin osa potilashuoneista on yhden hengen huoneita, jotka mahdollistavat sen, että vanhemmat voivat olla mahdollisimman paljon lapsen kanssa sairaalassa. Potilaan poikkeavista syke- tai veren happiarvoista tulee hälytys hoitajan puhelimeen. Käytössä on myös itkuhälyttimet. Tietyissä tilanteissa potilashuoneiden ovia voidaan myös pitää avoinna. Vierihoitaja järjestetään lapselle hoidon niin vaatiessa. 

 
Sairaala suunniteltiin ja rakennettiin huolella 

Uuden lastensairaalan suunnitteluvaiheessa tutustuttiin useisiin uusiin sairaaloihin maailmalla tavoitteena löytää toimivimmat ratkaisut. Moderneissa sairaaloissa teho-osasto ja leikkaussalit sijoitetaan päällekkäin silloin, kun koko sairaala sijoitetaan yhteen rakennukseen. Kun päivystys, leikkaussalit ja teho-osasto ovat päällekkäin, potilaiden siirtomatka saadaan näiden keskinäisriippuvaisten yksiköiden välillä mahdollisimman lyhyeksi.  

Teho-osastolla potilaita hoidetaan neljän potilaan moduuleissa, jossa jokaisella potilaalla on oma hoitaja ja liukuvilla lasiseinillä erotettu tila. Moduuli mahdollistaa sairaanhoitajien lisäavun, tauottamisen ja turvaa tilapäisen henkilöstövajaustilanteen. Yksityisyydensuoja ja potilashoito ovat parhaalla mahdollisella tavalla tasapainossa ilman henkilöstölisää. Vanhemmat pääsevät kulkemaan lapsen luokse helposti.   

Lastensairaalassa on ollut neljä vesivahinkoa. Suhteutettuna rakennuksen kokoon, määrä ei ole hälyttävä. Vuodot havaittiin nopeasti, korjaustoimenpiteisiin ryhdyttiin viipymättä ja ne on pääosin saatu päätökseen. Rakenteisiin ei ole syntynyt vuotojen johdosta kosteusvaurioita.  

Rakentamisen aikana tehtiin valtavasti työtä, ettei rakenteisiin ei jää kosteutta, josta voisi aiheutua kosteusvaurio. Uusi lastensairaala on toteutettu Terve Talo -periaatteella ja mm. betonivälipohjien kuivumista mitattiin koko ajan.  Lastensairaala on hyvin terveesti rakennettu. 

Vaaratilanteet otetaan vakavasti ja ne selvitetään välittömästi  

Lasten teho-osastolla tippui kattolevy sydän- ja keuhkolaitteen päälle, joka oli kiinni vastasyntyneessä potilaassa.  Kyseinen vaaratilanne analysoitiin perinpohjaisesti. Jotta vastaavaa vaaratilannetta ei enää tapahdu, kaikki samanlaiset alakattolevyt on varmistettu lisäkiinnityksillä.  

Uudessa lastensairaalassa oli lääkkeellisten kaasujen paineilmajärjestelmässä paineilman syöttöongelma heinäkuun lopussa. Koska kaasujen paineilmajärjestelmä on hyvin tärkeä, sairaalassa on olemassa varajärjestelmä, joka saatiin toimintakuntoon noin 10 minuutissa. Varsinainen järjestelmä saatiin toimimaan noin 40 minuutissa. Kaasujen paineilmajärjestelmien häiriötilojen varalta yksiköissä on myös kaasupulloja. Potilasvahingoilta vältyttiin henkilökunnan ja teknisen henkilöstön ripeän toiminnan ansiosta ja tapahtuma on läpikäyty huolellisesti, jotta vastaava vikatilanne ei enää toistu. 

Teho-osaston ja leikkausosaston välillä on kuusi hissiä, joista kahta käytetään ainoastaan potilaskuljetuksiin osastojen välillä. Suurimmassa potilashississä on ollut joitakin toimintahäiriöitä, ja tämän vuoksi siihen tehtiin suunniteltu huolto huhtikuun lopussa. Ajankohta suunniteltiin yhdessä teho-osaston ja leikkausosaston kanssa ja henkilöstö varautui siirtämään potilaat tarvittaessa viereisellä pienemmällä hissillä. 

Vastaus Aluehallintovirastolle lähetty toukokuun alussa 

HUSin ja Uuden lastensairaalan johto ottavat sekä henkilökunnan ja potilaiden vanhempien huolen vakavasti. Ohjelmassa käsiteltiin sairaalan yhden osaston henkilökunnan sairaalan johdolle ja aluehallintovirastolle (AVI) lähettämää anonyymiä kirjettä. Kirjettä on käsitelty kyseisen osaston henkilökunnan kanssa ja sairaalan johto on 2.5.2019 vastannut AVI:lle kirjeen pohjalta tulleeseen selvityspyyntöön. Jatkoselvityspyyntöä ei ole toistaiseksi tullut. 

Tulosta
9.9.2019 14:43