Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » HUS supistaa kiireetöntä hoitoa asteittain / HUS minskar gradvis den icke-brådskande vården

HUS supistaa kiireetöntä hoitoa asteittain

Koronavirusepidemian aikana noudatettavat kiireettömän hoidon supistamisen periaatteet on päätetty HUSissa. Kiireetöntä hoitoa jatketaan niin paljon kuin mahdollista, mutta samalla valmistaudutaan koronaviruspotilaiden hoidon määrän kasvuun.
 

​Noin puolet HUSin toiminnasta on elektiivistä eli ajanvaraukseen perustuvaa erikoissairaanhoitoa. Osuus vaihtelee merkittävästi erikoisaloittain. HUSissa on tehty päätös kiireettömän hoidon supistamisen periaatteista. Lähtökohtaisesti ajanvaraukseen perustuvaa toimintaa ei supisteta enempää kuin on välttämätöntä.

"Lisääntyvät koronaviruspotilaat tulevat lisäämään supistamisen tarvetta vähitellen, mutta ennusteissa on epävarmuutta ja tilanne elää päivittäin. Suurin osa elektiivisestä toiminnasta voidaan supistaa tarvittaessa hyvin nopeasti, tilanteen mukaan. Näistä syistä elektiivistä toimintaa jatketaan niin paljon kuin mahdollista", sanoo johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

Poikkeuksen muodostavat toiminnot, joissa potilaiden hoitaminen aiheuttaa merkittävän infektioriskin henkilökunnalle (esimerkkinä ei-kiireellinen hammashoito) ja toiminnot, joissa potilailla on merkittävä pitkittyneeseen tehohoitoon joutumisen riski, eikä hoitoa ole välttämätöntä antaa heti (esimerkkinä osa avosydänleikkauksista). Näitä toimintoja ei jatketa.

Kiireetöntä hoitoa supistetaan myös tilanteissa, joissa hoitoyksikössä ei ole riittävästi henkilökuntaa esim. sairauslomien, koronapotilaiden hoitoon liittyvien lisäkoulutusten tai koronapotilaiden hoitoon siirtymisen vuoksi.

"Emme halua tehdä kiireettömän hoidon supistamista liian aikaisin, koska se kostautuu pitkinä hoitojonoina epidemian jälkeen. Potilashoidon ja henkilöstön osalta tilanne on tällä hetkellä hyvä", Mäkijärvi toteaa.

Potilaiden käynti sairaalassa aiheuttaa kohonneen infektioriskin niin potilaalle kuin henkilökunnallekin. Tämän vuoksi kaikki mahdollinen ajanvaraustoiminta muutetaan sähköiseksi, esimerkiksi puhelimitse tai etävastaanotolla toteutettavaksi.

Potilaisiin ollaan yhteydessä

Potilaisiin, joiden ajanvaraukseen tulee muutoksia koronavirusepidemian vuoksi, ollaan yhteydessä HUSista puhelimitse tai kirjeitse. Toivottavaa on, että ihmiset vastaavat myös tuntemattomasta numerosta tuleviin puheluihin.

HUS on avannut Palvelubotin, joka tarjoaa HUSin palveluihin liittyvää automatisoitua informaatiota, neuvontaa ja ohjausta erityisesti koronaepidemian aikana ja opastaa muun muassa etävastaanottojen käyttöön.

HUS varautuu ennusteita suurempiin potilasmääriin

Koronaviruspandemia johtaa viranomaisten viimeisimpien ennusteiden mukaan Suomessa 4-6 kuukauden kestoiseen epidemiaan, jonka pahin huippu osuu touko-kesäkuun vaihteeseen. Ennusteen mukaan Suomessa on huipun hetkellä noin 900 potilasta sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi, joista 280 tehohoidossa. HUSissa tämä tarkoittaa noin 300 potilasta sairaalahoidossa, joista noin 100 potilasta tehohoidossa. Määrät saattavat vakavammassa skenaariossa lähes kaksinkertaistua tähän ennusteeseen nähden.

HUS sairaaloissa on noin 3000 vuodeosastopaikkaa ja noin 200 teho- ja valvontapaikkaa. Ennusteen mukaan vuodeosastopaikoista kymmenesosa ja teho- ja valvontapaikoista puolet olisivat koronapotilaiden käytössä epidemian huipun yhteydessä. Suurin osa sairaaloiden toiminnasta kohdistuisi edelleen muiden kuin koronapotilaiden hoitoon.

HUS varautuu kaikin keinoin ennusteita merkittävästi suurempiin koronapotilasmääriin muun muassa lisäämällä tehohoitokapasiteettia. Tällöinkin HUSissa jatketaan myös perustehtävän eli muiden kuin koronaviruspotilaiden hoitoa.

HUS minskar gradvis den icke-brådskande vården

Principerna för minskningen av den icke-brådskande vården under coronavirusepidemin har slagits fast på HUS. Den icke-brådskande vården fortsätter så långt det är möjligt, men på samma gång förbereder man sig på att mängden coronaviruspatienter ökar.

Ungefär hälften av HUS verksamhet är elektiv, det vill säga specialiserad sjukvård som bygger på tidsbokning. Andelen varierar betydligt mellan specialiteterna. På HUS har man fattat beslut om principerna för minskning av den icke-brådskande vården. Utgångspunkten är att den verksamhet som bygger på tidsbokning inte minskas mer än vad som är nödvändigt.

Ett undantag utgörs av sådan verksamhet där vården av patienten innebär en betydande infektionsrisk för personalen (till exempel icke-brådskande tandvård) och verksamhet där det finns en betydande risk för att patienten hamnar i långvarig intensivvård, och där vården inte behöver ges direkt (till exempel en del av de öppna hjärtoperationerna). De här typerna av verksamhet fortsätter inte.

”Den ökande mängden coronaviruspatienter kommer efterhand att öka behovet av att minska den icke-brådskande vården, men det finns osäkerhet i prognoserna och situationen lever dagligen. Den största delen av den elektiva verksamheten kan vi vid behov minska mycket snabbt. Av de här orsakerna fortsätter den elektiva verksamheten så långt som möjligt”, säger chefsöverläkare Markku Mäkijärvi.

Den icke-brådskande vården minskas också i situationer där det inte finns tillräckligt personal i enheten, till exempel på grund av sjukledighet, tilläggsutbildning för vård av coronapatienter eller för att personal har flyttat över till vård av coronapatienter.

"Vi vill inte minska den icke-brådskande vården för tidigt, för det leder till långa vårdköer efter epidemin. Situationen är för tillfället god både vad gäller patientvården och personalen", konstaterar Mäkijärvi.

Då patienterna kommer till sjukhuset innebär det en ökad infektionsrisk för såväl patienten som personalen. Därför övergår HUS till elektronisk mottagningsverksamhet i alla de fall där det är möjligt, så att mottagningen sker till exempel per telefon eller som distansmottagning.

Patienterna kontaktas 

HUS kontaktar de patienter vars inbokade tid ändras på grund av coronaepidemin. Kontakten sker per telefon eller brev, och HUS uppmanar därför sina patienter och kunder att svara i telefon också om samtalet kommer från ett okänt nummer.

HUS har öppnat Serviceguiden som ger automatiserad information om HUS tjänster, råd och instruktioner i synnerhet under coronaepidemin samt ger vägledning för hur man använder distansmottagning.

HUS bereder sig på en större mängd patienter än vad som prognostiserats

Coronaviruspandemin leder enligt myndigheternas senaste prognoser i Finland till en epidemi som räcker 4-6 månader, där toppen skulle infalla under månadsskiftet maj-juni. Enligt prognosen skulle ungefär 900 patienter vara i sjukhusvård på grund av coronavirus under epidemins topp, och av dem 280 i intensivvård. På HUS innebär detta 300 patienter i sjukhusvård, varav 100 i intensivvård. Enligt ett allvarligare scenario är mängderna nästan de dubbla jämfört med denna prognos. 

HUS sjukhus har ungefär 3000 vårdavdelningsplatser och ungefär 200 intensivvårds- och intensivövervakningsplatser. Enligt prognosen skulle en tiondel av vårdavdelningsplatserna och hälften av intensivvårds- och intensivövervakningsplatserna användas av coronapatienterna under epidemins topp. Den största delen av sjukhusens verksamhet skulle fortfarande riktas till andra än coronapatienter. 

HUS bereder sig på alla sätt för ett betydligt större antal coronapatienter än vad som uppskattas i prognosen, bland annat genom att höja intensivvårdskapaciteten. Också då fortsätter HUS i enlighet med sitt uppdrag vårda också andra än coronapatienter.


 Teksti on päivitetty ruotsinkielisellä versiolla 28.3.2020 klo 10.48.

 

Tulosta
27.3.2020 18:16