Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » HUS kehittää laatua ja potilasturvallisuutta järjestelmällisesti / HUS utvecklar kvaliteten och patientsäkerheten på ett systematiskt sätt

HUS kehittää laatua ja potilasturvallisuutta järjestelmällisesti / HUS utvecklar kvaliteten och patientsäkerheten på ett systematiskt sätt

HUSin hallitus käsitteli kokouksessaan 15.4.2019 laadunhallintaa ja potilasturvallisuutta, vuoden kahden ensimmäisen kuukauden toimintaa ja taloutta sekä valitsi HUSin viestintäjohtajaksi Paula Isopahkalan.
 
Hallitus merkitsi tiedoksi vuoden 2018 potilasturvallisuus- ja laaturaportit sekä hyväksyi laatu- ja potilas-turvallisuussuunnitelman vuosille 2019-20.
 
Potilasturvallisuusraportissa todetaan, että HaiPro-vaaratilanneilmoitusten määrä nousi edelleen ollen noin 23 000 ilmoitusta. Raportin mukaan HaiPro-ilmoitusten määrän tasainen kasvu on todennäköisesti merkki siitä, että nimetön ja vapaaehtoinen vaaratapahtumien ilmoittaminen on otettu vakiintuneeksi käytänteeksi, jonka avulla voidaan tuoda esille potilasturvallisuusriskejä ja vaaratapahtumia koskevia kehittämistoimia. Eniten vaaratilanneilmoituksia liittyi lääkehoitoon, tiedonhallintaan sekä diagnostisiin tutkimuksiin. Vakavia vaaratilanteita raportoitiin 327 kappaletta.

Vuonna 2018 korvattujen potilasvahinkojen määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2018 aikana ei ollut merkittäviä uusia ongelmia vastustuskykyisten bakteerien leviämisen osalta. Henkilöstön influenssarokotekattavuudessa saavutettiin taas kansainvälisesti arvioiden erittäin korkea taso. Yli 95 prosenttia HUSin henkilökunnasta otti influenssarokotuksen.

Laaturaportissa listataan keskeiset aikaansaannokset laadunhallinnan saralla. Näitä ovat laatuorganisaation rakentaminen, HUS-tasoisten laatumittarien määrittäminen, laatujärjestelmähankkeen toimeenpanon aloitus, ohjepankkihankkeen määrittelyvaiheen valmistuminen, laadunparannukseen liittyvä havainnointikiertojen käynnistyminen sekä laatuviestintä ja –koulutus. 

Laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden edistämistä HUSissa jatketaan laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelmassa määriteltyjen painopistealueiden mukaisesti. Laadun kehittämisessä keskeinen hanke on kokonaisvaltaisen, kaikkia ammattiryhmiä koskevan laatujärjestelmän hankkiminen. Joint Commission International (JCI) -laatuakkreditaatio on kansainvälisesti laajalle levinnyt sairaalatasoinen laatuakkreditaatiojärjestelmä. HUSissa tavoitellaan ensimmäisessä vaiheessa JCI-akkreditoinnin saamista kuudelle HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksikölle. 

Vilkas alkuvuosi

Tammi-helmikuussa elektiivisten lähetteiden määrä kasvoi 2,8 % edellisestä vuodesta. Päivystyskäyntien määrä kasvoi 17,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Päivystyskäyntien merkittävän kasvun selittää Haartmanin ja Malmin päivystystoimintojen siirtyminen Helsingin kaupungilta HUSille vuoden 2019 alussa. Hoitoonpääsy lain edellyttämässä ajassa heikentyi vuoden 2018 helmikuun lopun tilanteeseen verrattuna sekä vuodeosastolle että poliklinikalle jonottaneiden osalta. 
Alkuvuoden palvelutuotanto- ja laskutustiedot ovat osittain vielä puutteelliset johtuen päivystystoimintojen siirrosta Helsingin kaupungilta ja Apotin ensimmäisen käyttöönotosta. Tammi-helmikuussa palvelutuotannon volyymi ylitti talousarvion 2,8 % ja kasvoi 4,5 % edellisestä vuodesta. Suurinta kasvu on ollut muun muassa neurokirurgian, sisätautien sekä syöpätautien ja sädehoidon erikoisaloilla. 

Tammi-helmikuun ylijäämäoli 5,9 milj. euroa. Kiinteiden kustannusten osuus HUSin kustannuksista on huomattava (arviolta noin 60 %) ja tuotantovolyymien kasvaessa suunniteltua enemmän kokonaiskustannukset eivät kuitenkaan kasva samassa suhteessa volyymin kanssa, jolloin HUSille muodostuu ylijäämää.

Paula Isopahkala viestintäjohtajaksi

HUSin hallitus valitsi valtiotieteiden maisteri Paula Isopahkalan HUSin viestintäjohtajan virkaan. Virkaa haki 54 henkilöä. Viestintäjohtajan tehtävänä on uudistaa, kehittää ja johtaa HUSin brändiä, viestintää ja markkinointia, vastata HUSin maineen ja mielikuvan rakentumisesta, tukea HUSin strategisten hankkeiden toteutumista viestintäosaamisellaan, vastata HUSin päätös- ja virkaviestinnän kehittämisestä sekä toimia viestintätiimin esimiehenä.


HUS utvecklar kvaliteten och patientsäkerheten på ett systematiskt sätt
HUS styrelse behandlade på sitt möte 15.4.2019 kvalitetsledningen och patientsäkerheten, verksamheten och ekonomin under årets två första månader samt valde Paula Isopahkala till ny kommunikationsdirektör för HUS.

Styrelsen antecknade patientsäkerhets- och kvalitetsrapporterna för 2018 för kännedom samt godkände kvalitets- och patientsäkerhetsplanen för åren 2019–2020.

I patientsäkerhetsrapporten konstateras att mängden HaiPro-anmälningar om farliga situationer ökat, år 2018 gjordes ca 23 000 anmälningar. Enligt rapporten är den jämna ökningen sannolikt ett tecken på att den anonyma och frivilliga anmälningen av farliga händelser har blivit etablerad praxis. Genom anmälningsförfarandet kan patientsäkerhetsrisker och utvecklingsåtgärder gällande farliga händelser lyftas fram. De flesta anmälningarna gällde läkemedelsbehandling, informationshantering och.
iagnostiska undersökningar. I rapporten gällde 327 anmälningar allvarliga händelser.  

År 2018 minskade mängden ersatta patientskador i jämförelse med året innan. Under 2018 framkom inga stora nya problem gällande spridning av resistenta bakterier.  Personalens influensavaccintäckning var också ur ett internationellt perspektiv på en väldigt hög nivå. Över 95 procent av personalen tog influensavaccin. 

I kvalitetsrapporten listades de viktigaste insatserna för kvalitetsledningen. De är byggandet av en kvalitetsorganisation, fastställandet av kvalitetsmätare på HUS-nivå, starten för ett kvalitetssystemprojekt, färdigställandet av utformningsfasen för ett projekt för patientanvisningar, inledandet av observationsrundor vars mål är kvalitetsförbättring samt kvalitetskommunikation och kvalitetsutbildning.

Främjandet av kvalitetsledningen och patientsäkerheten på HUS fortsätter enligt de fokusområden som fastställts i kvalitets- och patientsäkerhetsplanen. Ett centralt projekt inom kvalitetsutvecklingen är att skaffa ett heltäckande kvalitetssystem som omfattar alla yrkesgrupper. Kvalitetsackrediteringssystemet Joint Commission International (JCI) har fått stor internationell spridning i sjukhusvärlden. HUS har som mål att i det här första skedet söka JCI-ackreditering för sex enheter inom HUCS sjukvårdsområde. 

Livlig början på året

Mängden elektiva remisser i januari och februari ökade med 2,8 procent och mängden jourbesök ökade med 17,2 procent jämfört med året innan. Den stora ökningen i jourbesöken beror på att jourverksamheterna på Haartmanska sjukhuset och Malms sjukhus flyttade över från Helsingfors stad till HUS i början av året. Tillgången till vård inom den tid som anges i lagen var i slutet av februari svagare än under motsvarande period året innan, detta gällde både köerna till vårdavdelning och polikliniker.

Informationen från början av året gällande tjänsteproduktionen och faktureringarna är fortfarande bristfällig vilket beror på överföringen av jourverksamheten och den första lanseringen av Apotti. I januari-februari överskred tjänsteproduktionen budgeten med 2,8 procent och växte med 4,5 procent jämfört med året innan. Den största tillväxten var bland annat inom specialiteterna neurokirurgi, internmedicin samt cancersjukdomar och strålbehandling.

Överskottet från januari-februari var 5,9 miljoner euro. De fasta kostnaderna utgör en betydande del av HUS kostnader (uppskattningsvis 60 procent) och då produktionsvolymerna ökar mer än planerat innebär det att de totala kostnaderna ändå inte ökar i samma proportion som volymen, och därför bildas ett överskott. 

Paula Isopahkala blir kommunikationsdirektör

HUS styrelse valde politices magister Paula Isopahkala till tjänsten som HUS kommunikationsdirektör. 54 personer sökte tjänsten. Kommunikationsdirektören har i uppgift att förnya, utveckla och leda HUS varumärke, kommunikation och marknadsföring, svara för byggandet av HUS anseende och image, stödja verkställandet av HUS strategiska projekt med kommunikationsåtgärder, svara för utvecklandet av HUS besluts- och tjänstekommunikation samt leda kommunikationsteamet.
Tulosta
15.4.2019 12:55