Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Hallituksen päätökset 6.4: Raaseporin ympärivuorokautinen päivystys jatkuu yleis- ja akuuttilääketieteen päivystyksenä / Styrelsens beslut 6.4: Raseborgs dygnet-runt jour fortsätter som allmänmedicinsk och akutmedicinsk jour

Hallituksen päätökset 6.4: Raaseporin ympärivuorokautinen päivystys jatkuu yleis- ja akuuttilääketieteen päivystyksenä / Styrelsens beslut 6.4: Raseborgs dygnet-runt jour fortsätter som allmänmedicinsk och akutmedicinsk jour

HUS nostaa nopeasti koronavirustestauksen kapasiteettia. Laakson sairaalan hankesuunnittelu etenee ja HUS on perustamassa muiden yliopistosairaaloiden kanssa keskinäistä potilasvakuutusyhtiötä.
 

​Raaseporin yhteispäivystys muuttuu yleis- ja akuuttilääketieteen päivystykseksi  


HUSin hallitus päätti äänestyksen jälkeen, että Raaseporin sairaalan yhteispäivystys muutetaan ympärivuorokautiseksi yleis- ja akuuttilääketieteen päivystykseksi. Tätä varten haetaan lupa sosiaali- ja terveysministeriöltä. Samalla tehdään suunnitelma, miten Raaseporin sairaalan toimintaprofiilia tulisi jatkossa kehittää, jotta se parhaiten vastaa väestön tarpeita. Palvelutarjontaa on mahdollista vahvistaa etenkin kuntoutuksen palvelujen osalta.  

Akuutisti sairastuneiden hoito turvataan: Raaseporissa säilyy alueellinen, ympärivuorokautinen päivystys. Päivystys toteutetaan jatkossa yleis- ja akuuttilääketieteen päivystyksenä. Lisäksi ensihoidon palveluita vahvistetaan. Anestesiassa tehtävä leikkaustoiminta siirtyy HUSin muihin sairaaloihin. Siirtyvässä toiminnassa on kyse noin tuhannesta päiväaikaisesta toimenpiteestä vuodessa. Päivystysaikaista leikkaustoimintaa Raaseporin sairaalassa ei ole ollut.  

“Raaseporin sairaalan toiminta jatkuu ja sitä kehitetään edelleen. Päivystyksen muutos vahvistaa potilasturvallisuutta. Päivystyksen toimintavarmuus lisääntyy olennaisesti ja toiminnan laatu turvataan, kun akuutisti vakavimmin sairastuneet siirtyvät suurempiin yksiköihin”, johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sanoo. 

Kokouksessa tehtiin myös vastaehdotus, jonka mukaan Raaseporin yhteispäivystys olisi jatkunut toistaiseksi selvitysryhmän esityksen mukaisesti, kunnes uusi Länsi-Uudenmaan maakunta olisi perustettu. Esityksestä ja vastaesityksestä äänestettiin ja alkuperäinen esitys hyväksyttiin äänin 11-5.  Yksi äänesti tyhjää.  

Hallitus käsitteli Raaseporin sairaalan profiilia edellisen kerran 2.3.2020 ja päätti lausuntokierroksesta. Lausuntoa pyydettiin Raaseporin sairaalan sairaanhoidollisesta toimintamallista laaditusta työryhmäraportista sekä yleisesti Raaseporin sairaalan profiilista HYKS-sairaanhoitoalueen, Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen, Lohjan sairaanhoitoalueen sekä vähemmistökieliseltä lautakunnalta sekä Raaseporin, Hangon ja Inkoon kunnilta. 

Hallitus käsittelee Raaseporin sairaalan toiminnan kehittämistä seuraavan kerran, kun sosiaali- ja terveysministeriön on tehnyt asiasta päätöksen. 

Lisätietoja: 
Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi, markku.makijarvi(at)hus.fi 


HUS panostaa laatuun ja potilasturvallisuuteen 


Hallitus sai katsauksen vuoden 2019 laatu- ja potilasturvallisuusraportista ja hyväksyi laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelman vuodelle 2020.  

Vuoden 2019 laatu- ja potilasturvallisuusraportissa nousevat esiin erityisesti uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttöönottoon liittyvien vaaratapahtumien seuranta ja haasteet hoidon saatavuuden suhteen.  

Apotti otettiin käyttöön Peijaksen sairaalassa marraskuussa 2018. Peijaksen käyttöönoton vaikutusten seuranta oli yksi potilasturvallisuuden painopisteistä vuonna 2019. Apotin potilasturvallisuusvaikutusten seuranta tulee jatkumaan tiiviinä myös vuonna 2020 Apotin käytön laajentuessa. 

Laadun ja potilasturvallisuuden tärkein kehityshanke on Joint Commission International (JCI) -laatujärjestelmän käyttöönotto ja akkreditointistatuksen hakeminen. JCI-akkreditaatio tulee olemaan tulevaisuudessa myös HUSin omavalvontaprosessin keskeinen laadunhallinnan viitekehys. 

Lisätietoja: 
Laatuylilääkäri Sanna-Maria Kivivuori, sanna-maria.kivivuori(at)hus.fi, 0504279685 


Laakson yhteissairaalan valmistelu etenee 


Hallitus hyväksyi äänestyksen jälkeen yhdessä Helsingin kaupungin kanssa valmistellun Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman. Esitys hyväksyttiin ääniin 9─5. Kolme äänesti tyhjää. Hankkeen kustannusarvio on 838 miljoonaa euroa.  

Meilahti-Laakso-logistiikkatunnelin osalta hallitus päätti, että sen liittäminen osaksi yhteissairaalahanketta ratkaistaan myöhemmin erikseen. Logistiikkatunnelin kustannusarvio on 18 miljoonaa euroa. 

Sairaalaan on suunniteltu 922 sairaansijaa, jotka jakautuvat puoliksi psykiatrian ja  somatiikan kesken. Sairaalaan sijoittuu HUSin aikuis- ja lastenpsykiatriaa sekä neurologista kuntoutusta ja noin puolet Helsingin sairaalan somaattisista sairaansijoista. Laakson sairaala-alueelle rakennettava, HUSin ja Helsingin kaupungin yhteistyönä suunniteltava sairaala rakennetaan vaiheittain 2020-luvun aikana.  

Hallitus edellyttää, että psykiatrisen osastohoidon kokonaisuutta suunnitellaan HUS-alueella siten, että psykiatristen osastopaikkojen määrä ei hankkeen toteuttamisen seurauksena vähene. 

Yhteissairaalan ensisijaisena rahoitusjärjestelynä valmistellaan HUSin ja Helsingin kaupungin yhteisen kiinteistöosakeyhtiön perustamista. 

HUSissa hanke etenee päätösasiana valtuustoon, joka käsittelee hanketta ja sen rahoitussuunnitelmia 11.6.2020. 

Lisätietoja: 
Investointijohtaja Anne Priha, anne.priha(at)hus.fi 


Keskinäisen potilasvakuutusyhtiön perustaminen 


Eduskunta hyväksyi vuonna 2019 potilasvakuutuslain, jolla korvataan nykyinen potilasvahinkolaki.  Sairaanhoitopiirien kannalta uuden lain merkittävin muutos on, että vuoden 2021 alusta alkaen ei potilasvahinkojen korvaamista voi enää järjestää täysomavastuullisesti Potilasvakuutuskeskuksen kautta. Potilasvahinkojen korvaamista varten tulee siten hankkia erillinen vakuutus vakuutusyhtiöltä. Potilasvakuutuskeskus on irtisanonut HUSin nykyisen vakuutuksen päättymään 31.12.2020. 

Sairaanhoitopiirit ovat tähän asti hoitaneet alueellaan koko julkisen terveydenhuollon potilasvakuutuksen. HUS ja muut yliopistolliset sairaanhoitopiirit ovat selvittäneet yhdessä omistetun keskinäisen vakuutusyhtiön perustamista. Keskinäisen vakuutusyhtiön kautta rahoitettaisiin potilasvahinkoriskit. Riskit saataisiin omaan haltuun, kustannukset laskisivat ja varaukset saataisiin oikealle tasolle. Myös läpinäkyvyys paranisi.  

Yhtiöstä laaditun selvityksen mukaan sijoitus kuolettuisi muutamassa vuodessa (2─5 vuotta), koska oman keskinäisen vakuutusyhtiön kautta vakuutusmaksut olisivat edullisempia kuin markkinoilla toimivan yhtiön kautta. 

Hallitus hyväksyi potilasvakuutusyhtiön 60 000 euron valmistelukustannukset vuodelle 2020, päätti aloittaa Suomen keskinäinen potilasvahinkovakuutusyhtiö -nimisen yhtiön toiminnan 01.05.2020 alkaen ja esittää valtuustolle vuoden 2020 talousarvion investointiosaan 10 047 725 euron määrärahaa yhtiön perustamista varten. 

Lisätietoja: 
Hallintojohtaja Lauri Tanner, lauri.tanner(at)hus.fi 


Teppo Heikkilä hallintoylilääkäriksi 


Hallitus päätti valita HUSin hallintoylilääkäriksi lääketieteen tohtori Teppo Heikkilän. Virkaa haki kaksi henkilöä, joista vain Heikkilä täytti kelpoisuusehdot. Heikkilä on ollut hallintoylilääkärin viransijaisena toukokuusta 2019 lähtien. Aiemmin Heikkilä on toiminut muun muassa ylilääkärinä STM:ssä vuosina 2013─2017.  


HUS tuplaa jälleen koronavirustestauksen kapasiteettinsa 


Hallitus käsitteli ylimääräisenä asiana koronavirustestauksen kapasiteetin nostoa ja päätti hankkia merkittävän määrän Amplidiag Easy -laitteistoja sekä niillä tehtäviä COVID-19 -testejä Mobidiag Oy:lta HUS Diagnostiikkakeskuksen käyttöön seuraavaksi kuudeksi kuukaudeksi. Kiireellisyyden vuoksi hankinta tehdään suorahankintana. 

HUS kertoi viikko sitten 30.3. nostavansa testauskapasiteettinsa 1000 analyysiin vuorokaudessa. Hallituksen hankintapäätöksen myötä testauskapasiteettia nostetaan nopeasti 2000─2500 testiin vuorokaudessa. 

Lisätietoja:  

Diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen, 050 427 2468, lasse.lehtonen(at)hus.fi 


Koronavirusepidemiasta noin 200 miljoonan lisälasku 


Toimitusjohtaja Juha Tuominen informoi hallitusta koronavirusepidemian taloudellisista vaikutuksista HUSille ja sen jäsenkunnille. Vuonna 2020 epidemiaan varautumisen ja sen torjunnan kustannukset tulevat näkymään erityisesti kasvavana alijäämänä. Vuonna 2021 kustannuspaineet kohdistuvat ensisijaisesti jäsenkuntalaskutukseen, kun vuodelta 2020 siirtyneitä kiireettömän hoidon jonoja aletaan purkamaan. Koronavirusepidemian taloudellinen kokonaisvaikutus HUS-alueelle on tämänhetkisen karkean arvion mukaan noin 200 miljoonaan euroa. 

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Juha Tuominen, juha.a.tuominen(at)hus.fi Styrelsens beslut 6.4: Raseborgs dygnet-runt jour fortsätter som allmänmedicinsk och akutmedicinsk jour 


HUS ökar snabbt sin kapacitet för coronavirustestning. Projektplanen för Dals sjukhus framskrider och HUS grundar tillsammans med de andra universitetssjukhusen ett ömsesidigt patientförsäkringsbolag.  

Raseborgs sjukhus samjour ändras till allmänmedicinsk och akutmedicinsk jour 


HUS styrelse beslöt efter omröstning att den nuvarande samjouren vid Raseborgs sjukhus ändras till en allmänmedicinsk och akutmedicinsk jour som fungerar dygnet runt. För detta ansöker HUS om tillstånd från Social- och hälsovårdsministeriet. På samma gång görs en plan för hur verksamhetsprofilen för Raseborgs sjukhus borde utvecklas i fortsättningen, för att bäst motsvara befolkningens behov. Det finns möjlighet att stärka serviceutbudet i synnerhet med avseende på rehabiliteringstjänster.   

Vården för personer som insjuknar akut tryggas: I Raseborg kvarstår en regional dygnet runt-jour. Jouren är i fortsättningen en allmänmedicinsk och akutmedicinsk jour. Därutöver stärks tjänsterna inom den prehospitala akutsjukvården. Sådan operationsverksamhet som kräver anestesi överförs till HUS andra sjukhus. I den verksamhet som överförs handlar det om ungefär 1000 ingrepp som utförs dagtid per år. På Raseborgs sjukhus har det inte förekommit operationsverksamhet under jourtid. 

”Verksamheten på Raseborgs sjukhus fortsätter och vidareutvecklas. Ändringen i jourmodellen stärker patientsäkerheten. Jourenhetens funktionssäkerhet ökar märkbart och verksamhetens kvalitet tryggas då operationerna av de patienter som akut insjuknat allvarligast flyttar över till större enheter”, säger chefsöverläkare Markku Mäkijärvi. 

På mötet framfördes också ett motförslag, enligt vilket Raseborgs samjour hade fått fortsätta tills vidare i enlighet med utredningsgruppens förslag tills det västnyländska landskapet grundats. Efter omröstning mellan förslaget och motförslaget godkändes det ursprungliga förslaget med rösterna 11-5. En röstade blankt.  

Styrelsen behandlade Raseborgs sjukhusprofil senaste gång på sitt möte 2.3.2020 och fattade då beslut om remissbehandling. Utlåtanden om arbetsgruppens slutrapport om verksamhetsmodellen för sjukvården på Raseborgs sjukhus samt allmänt om Raseborgs sjukhusprofil begärdes av nämnderna inom HUCS sjukvårdsområde, Västra Nylands sjukvårdsområde, Lojo sjukvårdsområde och nämnden för den språkliga minoriteten samt Raseborgs, Hangö och Ingå kommuner. 

Styrelsen behandlar utvecklingen av Raseborgs sjukhusverksamhet nästa gång då Social- och hälsovårdsministeriet fattat beslut i saken.  

För mera information: chefsöverläkare Markku Mäkijärvi, markku.makijarvi(at)hus.fi 


HUS satsar på kvaliteten och patientsäkerheten  


Styrelsen fick en översikt av kvalitets- och patientsäkerhetsrapporterna för 2019 samt godkände kvalitets- och patientsäkerhetsplanen för år 2020. I kvalitets- och patientsäkerhetsrapporten för 2019 lyftes i synnerhet fram uppföljningen av farliga situationer i samband med införandet av det nya patient- och klientdatasystemet Apotti samt utmaningar ifråga om tillgången till vård.   

Apotti togs i bruk på Pejas sjukhus i november 2018. Uppföljningen av effekterna i samband med införandet i Pejas var ett av fokusområdena för patientsäkerheten 2019. Uppföljningen av Apottis inverkan på patientsäkerheten är i fokus också år 2020 då införandet av Apotti expanderar inom HUS.  

Det viktigaste utvecklingsprojektet inom kvalitet och patientsäkerhet är införandet av kvalitetssystemet, Joint Commission International (JCI), och ansökandet av ackrediteringsstatus. JCI-ackrediteringen kommer i framtiden också att utgöra en central referensram för kvalitetsstyrning inom HUS process för egenkontroll.  

För mera information: Kvalitetsöverläkare Sanna-Maria Kivivuori, sanna-maria.kivivuori(at)hus.fi, tfn 050 427 9685  
 

Beredningen av Dals samsjukhus framskrider 


Styrelsen godkände efter omröstning projektplanen för Dals samsjukhus som HUS berett tillsammans med Helsingfors stad. Förslaget godkändes med rösterna 9─5. 3 röstade blankt. Kostnadskalkylen för projektet är 838 miljoner euro.  

Styrelsen beslöt att frågan om huruvida logistiktunneln mellan Mejlans och Dals ansluts till projektplanen avgörs separat i ett senare skede. Kostnadskalkylen för logistiktunneln är 18 miljoner.  

Enligt planerna ska sjukhuset ha 922 vårdplatser som fördelas jämnt mellan den psykiatriska och den somatiska vården. HUS vuxen- och barnpsykiatri samt neurologisk rehabilitering och ungefär hälften av Helsingfors stads somatiska vårdplatser kommer enligt planen att finnas på Dals sjukhus. Sjukhuset som byggs på Dals sjukhusområde och planeras i samarbete mellan HUS och Helsingfors stad kommer att byggas stegvis under 2020-talet.  

Styrelsen förutsätter att den psykiatriska avdelningsvården planeras som en helhet inom HUS område så att de psykiatriska avdelningsplatserna inte minskar till följd av projektet.  

Som primärt finansieringsarrangemang bereder man nu grundandet av ett gemensamt fastighetsaktiebolag för HUS och Helsingfors stad. 

Projektet framskrider som beslutsärende till fullmäktige, som behandlar projektet och dess finansieringsplaner 11.6.2020. 

För mera information Investeringsdirektör Anne Priha, anne.priha(at)hus.fi 


Ömsesidigt patientförsäkringsbolag grundas 


Riksdagen godkände år 2019 patientförsäkringslagen som ersätter den nuvarande patientskadelagen. Ur sjukvårdsdistriktens perspektiv är den största förändringen i lagen att ersättandet av patientskador från och med ingången av år 2021 inte längre kan ordnas med full självrisk via Patientförsäkringscentralen. För att ersätta patientskador behöver sjukvårdsdistrikten teckna en separat försäkring från försäkringsbolaget. Patientförsäkringscentralen har sagt upp HUS nuvarande försäkring och den slutar gälla 31.12.2020. 

Sjukvårdsdistrikten har hittills skött patientförsäkringen för hela den offentliga hälso- och sjukvården inom sitt område. HUS och de andra universitetssjukvårdsdistrikten har tillsammans utrett möjligheterna för att grunda ett samägt ömsesidigt försäkringsbolag. Via det ömsesidiga försäkringsbolaget finansierar man patientskaderiskerna. På så sätt kan distrikten själva hantera sina risker, kostnaderna minskar och reserveringarna fås på rätt nivå. Också transparensen förbättras. 

Enligt den utredning som sammanställts om bolaget skulle investeringen vara fullt avskriven inom några år (2 ─5 år) eftersom försäkringsavgifterna via det egna ömsesidiga försäkringsbolaget är förmånligare än via bolag som verkar på marknaden. 

Styrelsen godkände kostnaderna på 60 000 euro för beredning av patientförsäkringsbolaget år 2020 och fattade beslut om att starta verksamheten 1.5.2020 för bolaget som går under namnet Suomen keskinäinen potilasvahinkovakuutusyhtiö (ung. Finlands ömsesidiga patientskadeförsäkringsbolag) Styrelsen beslöt att för fullmäktige föreslå ett anslag på 10 047 725 euro i budgetens investeringsdel för grundandet av bolaget. 

För mera information:   
Förvaltningsdirektör Lauri Tanner, lauri.tanner(at)hus.fi  


Teppo Heikkilä valdes till förvaltningsöverläkare 


Styrelsen beslöt att välja medicine doktor Teppo Heikkilä till förvaltningsöverläkare på HUS. Tjänsten söktes av två personer av vilka endast Heikkilä uppfyllde behörighetskraven. Heikkilä har varit tf förvaltningsöverläkare sedan maj 2019. Teppo Heikkilä har tidigare bland annat arbetat som överläkare på Social- och hälsovårdsministeriet åren 2013─2017.  


HUS fördubblar återigen sin kapacitet för testning av coronaviruset 


Styrelsen behandlade som extra ärende ökningen av kapaciteten för coronavirustestning. Styrelsen beslöt att skaffa en betydande mängd Amplidiag Easy-utrustning samt tillhörande covid-19-tester av Mobidiag Oy, för att användas inom HUS Diagnostikcentrum de följande sex månaderna. På grund av det brådskande läget görs detta som direktupphandling.   

HUS meddelade för en vecka sedan att man höjer sin testningskapacitet till 1000 analyser per dygn. Tack vare styrelsens upphandlingsbeslut kan testningskapaciteten snabbt ökas till 2000 ─2500 tester per dygn. 

För mera information: 
Lasse Lehtonen, direktör för diagnostik, tfn 050 427 2469, lasse.lehtonen(at)hus.fi 


Tilläggskostnad på ca 200 miljoner på grund av coronavirusepidemin 


Verkställande direktör Juha Tuominen informerade styrelsen om de ekonomiska effekterna av coronavirusepidemin för HUS och dess medlemskommuner. Beredskapen och kostnaderna för bekämpningen av epidemin kommer år 2020 att synas i synnerhet som ett växande underskott. Kostnadstrycket år 2021 riktas i första hand på faktureringen av medlemskommunerna, då expedieringen av köerna för icke-brådskande vård som flyttats över från 2020 inleds. Den totala ekonomiska effekten av coronavirusepidemin på HUS område är enligt en grov bedömning i nuläget ungefär 200 miljoner euro. 

För mera information: Verkställande direktör Juha Tuominen, juha.a.tuominen(at)hus.fi 

Tulosta
6.4.2020 17:30