Hinnoittelu

HUSin sairaaloiden palvelujen hinnoitteluperusteet vahvistaa kuntayhtymän valtuusto. Sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja.

Samoja hinnoitteluperiaatteita noudatetaan jäsenkuntien, ulkokuntien ja muiden maksajien potilaita hoidettaessa, ellei maksajien kesken ole erikseen muuta sovittu.

Kuntayhtymän tuotteistuksen tavoitteena on luoda järkeviä, kustannuksiltaan yhtenäisiä hoitokokonaisuuksia. Tuotteistuksessa noudatetaan samoja periaatteita sairaanhoitopiirin kaikissa yksiköissä.

Hinnoittelun tulee osaltaan tukea HUS-sairaaloissa annettavan hoidon kustannusten oikeudenmukaista jakautumista kuntien kesken. Palveluhinnat on määritelty siten, että ne kattavat sairaalalle aiheutuneet kulut, joita ovat toimintakulut, rahoituskustannukset ja poistot.

Sairaanhoitopiirissä tasataan varainhoitovuoden aikana erityisen kalliin hoidon kustannuksia. Tasausjärjestelmän kautta katetaan 80 prosenttia hoidon kustannuksista siltä osin, kuin hoidetun potilaan laskutettavat kustannukset HUSissa  ylittävät 60 000 euroa kalenterivuodessa.

Myrkytystietokeskuksen kustannukset peritään jäsenkunnilta ja muilta sairaanhoitopiireiltä asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Asukaslukuperusteisesti voidaan laskuttaa muitakin talousarvion yhteydessä päätettyjä kustannuksia tai palveluja. 
  
Kaikki tarkennukset ja poikkeukset tässä lyhyesti selostettuihin peruslinjauksiin löytyvät oikeassa palkissa olevasta dokumentista.