Tervetuloa päivystäjäksi HUS-rinkiin!

​HUS-rinki on HUS Akuutin oma lääkäreiden päivystysrinki. Ringissä olevat lääkärit voivat tehdä päivystysvuoroja Haartmanin, Jorvin, Malmin ja Peijaksen yhteispäivystyksissä yleislääkärin roolissa. Rooleja on useita erilaisia ja ne vaihtelevat sairaaloittain.

Miten mukaan rinkiin?
Edellytämme sinulta lääketieteen lisensiaatin tutkintoa sekä kokemusta päi-vystystyöstä. Jos tuota kokemusta ei vielä ole kertynyt, tule meille päivätöihin 2-6 kuukaudeksi, minkä myötä päivystäminen ringin kautta onnistuu hyvin.

Liittyäksesi rinkiin, ole yhteydessä emil.heinaaho@hus.fi . Emil Heinäaho on yleislääketieteen alan osastonylilääkäri, jonka kautta saat selville kaikkien neljän päivystyksen nykytilanteen. 

Palkkasopimus
Lääkärille maksettava korvaus muodostuu tuntikohtaisesta peruskorvauksesta sekä potilaskohtaisesta palkkiosta. Todistuksista ei makseta päivystysajalla erikseen.
Tässä sopimuksessa todettua laillistetun lääkärin korvausta maksetaan myös yleislääketieteen erikoistumiskoulutuksessa olevalle ja erikoislääkärin tutkintoa suorittavalle lääkärille.

HUS Akuutissa voidaan vain poikkeuksellisesti rekrytoida yleislääketieteen lääketieteen kandidaatteja, joilla on riittävä kokemus yleislääketieteen päi-vystämisestä. 

 
 
Lääketieteen kandi 
Laillistettu lääkäri 
Erikoislääkäri 
Arkipäivät klo 16.00-23.00 
37 € 
40 € 
44 € 
Arkiyöt klo 23.00-08.00 
44 € 
60 € 
70 € 
Viikonloput (lauantaista) ja pyhäpäivät klo 08-23.00 
46 € 
50 € 
55 € 
Viikonloppu – (perjantai-illasta) ja pyhäyöt klo 23.00-08.00 
52 € 
70 € 
80 € 
  
Potilaskohtaiset palkkiot 
 
 
Aula potilaat: 
 
Lääketieteen kandidaatti  
20€/potilas 
Laillistettu lääkäri 
25€/potilas 
Erikoislääkäri 
30€/potilas 
Hoitoryhmän potilaat 
 
Lääketieteen kandidaatti  
24€/potilas 
Laillistettu lääkäri 
30€/potilas 
Erikoislääkäri 
36€/potilas 
 
  Potilaskohtaiset palkkiot joulun aikana sekä kesälomakaudella:
 
 
Potilaskohtaiset
palkkiot
Korvaus ajanjaksolla
24.12.-1.1.  
Korvaus juhannusaatosta elokuun toisen täyden 
viikon loppuun  
Aula potilaat: 
 
 
Lääketieteen kandidaatti  
40€/potilas 
28€/potilas 
Laillistettu lääkäri 
50€/potilas 
35€/potilas 
Erikoislääkäri 
60€/potilas 
42€/potilas 
Hoitoryhmän potilaat 
 
 
Lääketieteen kandidaatti  
44€/potilas 
32€/potilas 
Laillistettu lääkäri 
55€/potilas 
40€/potilas 
Erikoislääkäri 
66€/potilas 
48€/potilas Tuntikohtaisen korvauksen lisäksi maksettava potilaskohtainen palkkio sisältää toimenpidekorvauksen kokonaan katsotusta potilaasta.

Mikäli lääkäri vain joko aloittaa tai päättää potilaan hoidon, on palkkio puolet mainitusta korvauksesta.

Sopimus on voimassa ajanjaksolla 1.1.2019-31.12.2021.


Palkkasopimuksen tulkintaohje
Palkkasopimus perustuu kiinteään tuntipalkkaan ja potilaskohtaiseen palkkioon. Muusta työstä ei makseta erikseen vaan sen katsotaan sisältyvän tuntipalkkaan. Lääkäri ei voi laskuttaa potilaskohtaista palkkiota, jos tästä ei tehdä YLE-lehdelle kirjausta. Sairaanhoitajavastaanoton konsultaatioiden osalta katso ”Hoidon lopettaminen”.
 

Termien selitykset:
Aulapotilas = Vastaanoton potilas. Pääsääntöisesti kaikki YLE-aula-lääkärin potilaat sekä pientraumalääkärin potilaat ovat aulapotilaita.

Hoitoryhmän potilaat = makaavia, tarkkailuihin sijoitettavia potilaita. Nämä potilaat vaativat yleensä tarkempaa diagnostiikka ja enemmän tutkimuksia kuin aulapotilaat.

Kokonaan hoidettu = Hoitavalla lääkärillä on vastuu potilaasta prosessin alusta loppuun.

Hoidon aloittaminen (50% palkkio) = Lääkäri aloittaa hoitamaan potilasta. Esimerkiksi ottaa anamneesin, tekee nopean statuksen ja määrää tutkimukset. Lääkäri delegoi tutkimusten tulosten arvion toiselle lääkärille, joka tekee jatkosuunnitelman potilaalle. Hoidon aloittanut lääkäri laatii kirjauksen YLE-lehdelle, jotta seuraava lääkäri näkee, että joku on jo aloittanut hoidon.

Hoidon lopettaminen (50 % palkkio) = Katso ”Hoidon aloittaminen”. Jatketaan toisen lääkärin työtä. Potilaasta laaditaan kirjaus YLE-lehdelle. Tätä sovelletaan myös hoitajavastaanoton konsultaatioihin. Hoitaja on aloittanut hoidon, kun hän on haastatellut ja tutkinut potilasta. Lääkärin käydessä tekemässä kannanotto hoitolinjaan, tulkitaan se hoidon lopettamiseksi. Lääkäri tekee konsultaatiosta kirjauksen YLE-lehdelle. Myös osastojen konsultaatioissa käytetään samaa palkkiota.
 
Käyntipalkkiota ei voi laskuttaa seuraavista tehtävistä:
• reseptien uusinta tai tekeminen
• pelkkä LAB- ja RTG-tutkimusten ohjelmoiminen
• Päivystysapu-palvelun puhelinkonsultaatiot
• kannanotosta muiden erikoisalojen kuin yleislääketieteen alan potilai-siin
• potilaan uudelleenohjaus

Perehdytys
Jokaiselle lääkärille järjestetään kahden tunnin perehdytys yhteispäivystyksessä. Ajankohta sovitaan yhteyshenkilön kautta. Tämän lisäksi tulee käydä tarvittaessa erikseen potilastietojärjestelmäkoulutuksessa. Tällä hetkellä Haartman, Jorvi ja Malmi käyttävät Oberon-järjestelmää. Peijaksessa on käytössä Apotti.
 
Apotin käyttämistä varten on käytävä PPKL2003-koulutuspolku. Peijaksessa suoritettava koulutusosuus kestää 3,5 tuntia.  Koulutuksiin ilmoittaudutaan Apotin koulutusportaalin kautta (www.apotti-koulutus.fi ). Ilmoittautuminen vaatii HUS:n tunnukset. Ole tarvittaessa yhteydessä yhteyshenkilöön ilmoittautumiseen liittyen.
 
Perehdytyksen ajalta ei makseta palkkaa.

Työnkuvat
YLE-aula lääkäri 
Tutkii ensisijaisesti käveleviä yleislääketieteen alan potilaita. Keskeisin tehtävä on tehdä nopea arvio siitä, onko kyseessä vakavasti sairas potilas. Lääkäri tukee aktiivisesti hoitajien työtä. Hoitajien konsultaatioihin pyritään vastaamaan heti, sen sijaan, että potilas ohjataan aulaan odottamaan lääkäriä. Hoitajat ottavat omatoimisesti potilaita vastaanotoilleen arvioon. Kaikkien potilaiden ei tarvitse käydä erikseen lääkärin omalla vastaanotolla vaan useat voidaan hoitaa hoitajan vastaanotolla lääkärien tuella. Osa potilaista hoituu suoraan hoitajavastaanotolla ilman lääkärin konsultaatiota. Tätä työtä varten hoitajilla on oma erityiskoulutuksensa.
 
Diagnostiikan keskiössä on hyvä anamneesi ja tutkimisessa käytetään perus-työkaluja, EKG:ta, pikakokeita (CRP, Gluk, Keto ja PLV) ja natiivi-rtg-kuvauksia. Laajempia tutkimuksia ja seurantoja varten konsultoidaan ensisijaisesti akuuttilääkäriä. 
 
Kirjaamisessa riittävät potilaan keskeiset oireet, löydökset ja selkeä suunnitelma. Laaja taustatietojen ja perussairauksien kirjaus sekä lääkelistojen läpikäynti eivät ole lähtökohtaisesti tarpeellista
 
Peijaksessa aulalääkärille kuuluvat myös lapsipotilaat.

Jorvissa aulalääkäreitä on kaksi, joista toinen keskittyy nopean linjan potilaisiin ja toinen katsoo tarkempia tutkimuksia vaativat potilaat ja pientraumapotilaat.
 
Jorvissa ja Peijaksessa päivystysalueella toimiva akuuttilääkäreiden seniori on ensisijainen konsultti 
 
Pientraumalääkäri (Haartman, Malmi ja Peijas)
Pientraumapäivystykseen sijoitetaan aamu- ja iltavuorossa vähintään 1 kip-saustaitoinen hoitaja, jonka kanssa pientraumalääkäri toimii tiiminä.
Pientraumapäivystykseen ohjataan YLE-päivystykseen kuuluvat vammapotilaat, jotka ovat lähtökohtaisesti ns. nopean linjan potilaita. Pientraumapäivystykseen ohjataan soveltuvin osin myös muita toiminnan luonteeseen sopivia potilasryhmiä, kuten palovammapotilaita tai lieviä pään vammoja. Tarkoituksena on sujuvoittaa näiden potilaiden hoitoa ja läpivirtausta päivystyksessä. 
 
Pientraumapäivystyksessä hoidetaan seuraavia potilasryhmiä, jotka triageohjeen mukaan sijoittuvat YLE-linjalle:
Tuore raajavamma (luksaatio, murtumaepäily)
Tuore pään / kasvojen / kaulan alueen vamma (jos ei jatkuvan tarkkailun tarvetta)
Suturoitava haava
Silmävamma tai –vierasesine
Pahoinpitelyvamma
Palovamma
Triageohjeen mukaan KIR-linjalla hoidettavat potilaat eivät kuulu pientrau-mapäivystykseen. Pientraumapäivystyksessä hoidetaan sekä lapsi- että ai-kuispotilaita.
Haartman ja Malmi: Pientraumalääkärille ohjataan myös kirurgian alaan kuuluvia potilaita, kuten vatsakipuisia.
Jorvi: Pientraumapotilaat ovat osa YLE-aula lääkärin työnkuvaa

TRIAGE-lääkäri (Haartman)
TRIAGE-lääkäri toimii ensisijaisesti konsultin roolissa YLE-päivystyksessä, joten siksi hän ei pääsääntöisesti ota hoitovastuulleen omia potilaita. Tyypillisiä tehtäviä ovat hoitajien tukeminen ensiarviossa ja hoitajavastaanoton konsultointi. Lisäksi hän tekee valmiiksi tutkimuspyyntöjä SIS-, YLE- ja pientraumapotilaille. Lääkäriä myös konsultoidaan talon ulkopuolelta ja hän tekemät laboratorion tekemät hälytykset poikkeavista koetuloksista. Vuoron lopulla TRIAGE-lääkäri auttaa tarvittaessa yle-potilaiden jonon purkua.

Ensiarvio-lääkäri (Peijas)
Lääkäri vastaa ensisijaisesti YLE-linjan tarkkailupotilaiden tutkimisesta ja hoidosta. Lisäksi hän toimii tarvittaessa ensiarviohoitajan ja vuorovastaavan tukena ensiarviossa. Tavoitteena on auttaa päätöksenteossa ja käynnistää tarvittavat päivystystutkimukset mahdollisimman nopeasti potilaan saapumisen jälkeen.

Libero-lääkäri (Peijas)
Libero-lääkärin tehtävä on auttaa ruuhkaisimpien YLE-puolen jonojen hoidossa. Eri jonoja ovat: YLE-aula, pientrauma ja tarkkailun potilaat.