​Päivystämisen peruskoulu (3 kk)
Tavoitteet
Koulutusjakson jälkeen koulutettava osaa toimia yleislääketieteen alan päivystävänä lääkärinä yhteispäivystyksessä. Hän on tietoinen yleisimmistä potilasryhmistä, osaa tehokkaan diagnostisen prosessin perusteet, tunnistaa vakavasti sairaat potilaat sekä osaa tarvittaessa ohjata potilaat asianmukaiseen jatkohoitoon. Jakson myötä koulutettava ymmärtää mikä on yhteispäivystyksen rooli terveydenhuoltojärjestelmässä sekä minkälainen on yleislääkärin työnkuva yhteispäivystyksessä.


Jakson kuvaus
Koulutettava lääkäri työskentelee koulutusjakson ajan yhteispäivystyksen alueella. Potilastyössä keskitytään perusterveydenhuollon päivystyspotilaisiin. Potilaita hoidetaan yhdessä yleislääketieteen ja akuuttilääketieteen erikoislääkärien kanssa.

• Murtuma ja pientapaturma vastaanotto

• Aulapotilaat

• YLE-päivystys

• Tarkkailun makaavat potilaat

Koulutusjakson aikana koulutettavalla on päivä-, ilta- ja yöaikaan sijoittuvia työvuoroja. Osa vuoroista sijoittuu viikonloppuun. Vuorot voidaan järjestää siten, että viikko kerrallaan tehdään tiettyä päivä- tai iltavuoroa.


Ohjauksen ohjelma
Koulutettava saa säännöllisesti henkilökohtaista ja ryhmämuotoista ohjausta jakson aikana. Tämän lisäksi ovat erikseen yksikön toimipaikkakoulutukset. Ohjauksen ohjelma pyörii non-stop periaatteella eli ohjaukset etenevät alla olevassa järjestyksessä, mutta yksittäinen koulutettava liittyy mukaan siinä kohdin, kun tulee töihin HUS Akuuttiin. Yksilölliset ohjaukset annetaan koulutettavan työjakson ajankohdan mukaiset eli alkukeskustelu heti alussa, väliarvio jakson keskivaiheilla ja loppukeskustelu jakson lopussa. Potilaskohtaamisen seuranta pyritään tekemään jakson keskivaiheilla.

 
 
Aihe
Tavoite ja sisältö
1
Alkukeskustelu
Koulutettava ja ohjaaja tutustuvat toisiinsa.
Perehtyminen päivystykseen jatkuu.
YEK-vaiheen lokikirja toimii keskustelun runkona.
2
Päivystyksen taktiikka
Tehokkaan diagnostisen prosessin omaksuminen.
Päivystykseen sopivan työtyylin löytäminen.
Anamneesiin nojaava diagnostinen prosessi, joka käynnistyy tulosyystä. Laatikkomallilla harjoittelu.
3
Yleisimmät käyntisyyt
Eniten esiintyvien oireiden ja sairauksien sujuva hoito.
Käyntitilastot yhteispäivystyksistä.
Yleisimpien käyntisyiden hoitoprosessit.
4
YT-laskun diagnostinen prosessi
Tehokkaan työtyylin omaksuminen.
Valitaan päivystysalueelta yleistilan laskun vuoksi tullut potilas. Vaihe vaiheelta diagnostisen prosessin läpikäynti.
5
Vuorovaikutus
Vuorovaikutustaitojen korostaminen ja kehittäminen.
Miksi vuorovaikutustaidot ovat tarpeen?
Keskustelu HUS:n arvoista ja työyhteisötaidoista
6
Kirjaaminen
Olennaiseen keskittyvän kirjaamisen ohjaaminen.
Tiiviit kirjaukset, joissa on kuitenkin riittävät tiedot kirjattuina.
7
Tutustuminen HOI työhön
(HVO:n potilaat, ensiarvio, lääkärin rooli konsulttina)
Hoitajat ovat keskeisin työpari lääkärille. Heidän toiminnan ymmärtäminen ja työn arvon hahmottuminen. Ensisijaisesti hoitaja vastaanotto (HVO) toimintaa tutustuminen (hoidon tarpeen arvio ohje + HVO:n toimintakortit)
8
Väliarvio
Oppimisen edistyminen, jakson toisen vaiheen suunnitelman tarkennus
9
Potilaskohtaamisen seuraaminen
Koulutettavan kehittymisen tukeminen. Koulutettava tutkii potilaan, ohjaaja seuraa taustalla. Käytetään vastaanoton seuranta lomaketta palautteen antoon.
10
Yhteispäivystyksen rooli
 
Terveydenhuoltojärjestelmään tutustuminen yhteispäivystyksen näkökulmasta.
Mitä tehtäviä yhteispäivystyksellä on terveydenhuoltojärjestelmässä?
Milloin päivystystä ei tulisi käyttää asian hoitoon?
Päivystysasetus ja hoidon tarpeen arviointi ohje.
11
Jatkohoito mahdollisuudet
Tietää eri mahdollisuudet jatkohoidossa, kuten terveyskeskuksen resurssit, kotihoito, kotisairaala, muistisairaiden pkl, fysioterapia yms
 
12
Loppukeskustelu
Yhteenveto jaksosta.
Todistus koulutettavalle jaksosta.
Kirjallinen palaute jaksosta koulutettavalle.Koulutusjakson pituus
Koulutusjakso on suunniteltu kolmen kuukauden pituiseksi. Jos koulutettava haluaa jäädä pidemmälle jaksolle, siirtyy hän kolmen kuukauden jälkeen akuuttilääketieteeseen erikoistuvan lääkärin rooliin.

Koulutusjaksosta myönnettävät palvelut
Koulutusjaksosta voidaan myöntää enintään kolme kuukautta terveyskeskuspalvelua yleislääketieteen erityiskoulutukseen (YEK). Jakson palveluita voi yhtä lailla käyttää myös osana erikoislääkärikoulutuksen pakollista terveyskeskuspalvelua (kolme kuukautta).

Palkkaus
Koulutusjaksolla työskentelevä lääkäri työskentelee nimikkeellä erikoistuva lääkäri. Palkkaus määräytyy virkaehtosopimuksen mukaisesti ja lähtöpalkka on 3 375,71 euroa/kk. Varsinainen kuukausipalkka on tätä korkeampi, sillä arki-illan vuoroissa palkka kerrotaan 1,75:llä ja viikonlopun vuoroissa kertoimella 2,25. Jos lääkäri tekee normaalin työajan lisäksi päivystysvuoroja, maksetaan ylimääräisistä vuoroista HUS-ringin palkkaa, joka on merkittävästi korkeampi. HUS-ringin palkkamalli on selitetty tällä sivulla tarkemmin

Työaika
Työaika on virkaehtosopimuksen mukainen sairaalalääkärin työaika eli 38 tuntia ja 15 minuuttia. Koulutusjakson alkuvaiheessa (vähintään ensimmäiset kaksi viikkoa) työvuorot ovat päivävuoroja (8.00-15.30). Sen jälkeen osa työstä tehdään ilta- ja viikonloppuvuoroissa. Yövuoroja voi tehdä halutessaan. Töissä ollaan yleensä 8-10 tuntia kerrallaan. Pitkiä vuorokauden päivystysrupeamia ei tehdä. Päivystysajan työstä kertyy korkeamman palkan ohella aktiivivapaata, joka mahdollistaa vapaiden pitämistä työjakson aikana. Aktiivivapaa on palkatonta lepoaikaa, mutta se lasketaan osaksi palveluita eli palvelujakso ei katkea aktiivivapaapäivinä.


Ohjaajat
Erikoistuvan lääkärin ohjaajana toimii lääkäri, jolla on yleislääketieteen erikoislääkärin koulutus sekä koulutusta ja kokemusta erikoistuvan lääkärin ohjaamiseen. 

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää!

Emil Heinäaho
osastonylilääkäri, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri

emil.heinaaho@hus.fi 
040 5444359


Minna Halinen
osastonlääkäri, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri ja
vuoden 2018 erikoislääkärikouluttaja
minna.halinen@hus.fi
050 5914666

Katri Kuusisto
osastonlääkäri, LL, yleislääketieteen erikoislääkär
i
katri.kuusisto@hus.fi


Maija Pystynen
osastonlääkäri, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri
maija.pystynen@hus.fi 

Ohjaajien lisäksi yhteispäivystysalueen akuuttilääketieteen seniorit toimivat kouluttajina.