Päivystys

Akuuttipotilaan hoitopolku alkaa sairaalan ulkopuolelta ja kulkee päivystyspoliklinikalle, josta noin puolet potilaista kotiutuu ja puolet päätyy sairaalan vuodeosastoille. 
 
Päivystyspoliklinikat
 
HYKS-alueella päivystyspoliklinikkatoiminta poikkeaa kunnasta riippuen. Espoossa ja Vantaalla Akuutti vastaa kokonaisuudessaan Jorvin ja Peijaksen aikuisten päivystyksestä akuuttitilanteen vaikeusasteesta riippumatta. Lasten ja nuorten sairaudet vastaa Jorvissa lasten päivystyksestä, Vantaalla Akuutti vastaa myös lasten terveyskeskuspäivystyksestä.

Helsingin kaupunki vastaa yhteispäivystystoiminnasta eli virka-ajan ulkopuolisesta terveyskeskus- ja pientraumapäivystyksestä ja perustason sisätautien päivystyksestä Haartmanin ja Malmin sairaaloissa. Alueellinen hoitoonohjaus määrittää potilaiden tarkoituksenmukaisimman hoitopaikan. 
 
Meilahden sairaalassa toimii vaativa erityistason sisätautipäivystys sekä Hyks ERVA-alueen ainoa ympärivuorokautinen neurologian päivystys. Lisäksi Meilahden kirurgian päivystyspoliklinikka vastaa niin helsinkiläisten kirurgian päivystyksistä kuin vaativasta erityistasosta HUSissa ja osittain Hyks-erityisvastuualueella ja valtakunnallisestikin. 
  
Päivystysosastokokonaisuus
 
Jorvissa, Meilahdessa ja Peijaksessa päivystysalueet muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jossa päivystysosastoilla ja niihin liittyvillä valvonnoilla ja tehovalvonnoilla on keskeinen rooli hoidon jatkuvuuden ja joustavuuden kannalta. Päivystysosastotoiminnan luonteeseen kuuluu lyhytkestoinen seuranta ja hoito, joka useimmiten on 1-1,5 vrk kestoinen. 
 
Päivystysosaston merkitys vuodeosastoille ottamisia vähentävänä tekijänä on merkittävä. Toisaalta valvonnoissa ja tehovalvonnoissa hoidetaan potilaat, jotka eivät pärjää vuodeosastojen tarjoamin keinoin. Meilahden sairaalassa valvontaosasto vastaa konservatiivisten alojen potilaiden hoidosta, ja sen merkittävimpiä potilasryhmiä ovat vaativat kardiologiset, neurologiset, hengitysvajaus- ja infektiopotilaat. 
    
Tulevaisuus
 
Meilahden tornisairaalan yhteyteen rakennettavan Traumasairaalan valmistuessa saadaan Meilahteen uusi päivystys, joka vastaa ajanmukaisinta potilaslähtöistä ajattelua.