Jorvin sairaalan suuret investoinnit

 
HUSilla on useita suuria peruskorjauskohteita Jorvin sairaalassa. Lisäksi vuonna 2018 on aloitettu sairaalan vuodeosastotornit korvaavan uudisrakennuksen suunnittelu. Peruskorjauksilla ja lisärakentamisella varaudutaan kysynnän kasvuun, kun HUS vahvistaa Jorvin sairaalan päivystyksellistä roolia toimintoja keskittämällä.

Suurimmat lähivuosien peruskorjaukset liittyvät riittävän leikkaussalikapasiteetin turvaamiseen ja ne tehdään rakennustöiden aikaisen toiminnan varmistamiseksi osittain vaiheistettuina. Samaan aikaan suunnitellaan Jorvin nykyisten lastentautien erillisrakennusten paikalle rakennettavaa vuodeosastorakennusta, jonka rakentamisvaihe alkaa 2020-luvun alussa.   


Lyhythoitoisen kirurgian leikkausyksikkö

HUS peruskorjaa Jorvin sairaalassa osan sisääntulokerroksen poliklinikka-alueesta lyhythoitoisen kirurgian leikkausyksikön käyttöön. Tiloihin rakennetaan 7+2 uutta leikkaussalia ja heräämö. 

Hanke valmistuu keväällä 2019 ja tiloja käytetään aluksi kantaleikkausosaston peruskorjauksen ajan raskaamman kirurgian tarpeisiin. Lyhythoitoista kirurgiaa jatketaan siihen asti nykyisessä päiväkirurgisessa yksikössä. Muuton jälkeen ahtaista ja huonokuntoisista päiväkirurgisista saleista luovutaan.

Rakennustöiden kustannusarvio on seitsemän leikkaussalin ja niiden oheistilojen osalta 12 miljoonaa euroa. Kaksi leikkaussalia, jotka on myöhemmin lisätty suunnitelmaan, ovat kantasalien hankkeen ns. väistökustannuksia.

Pääsuunnittelija: Arkkitehtitoimisto Reino Koivula Oy


Anestesia- ja leikkausosaston sekä
sydänkeskuksen ja laboratorion tilat
(hankenimi: K-leikkausosaston ja alapuolisten tilojen peruskorjaus)

HUS peruskorjaa Jorvin kantaleikkaussalit sekä niiden alapuoliset tilat vuosina 2019–2024. Riskienhallintaan liittyen alkuperäistä kahdessa vaiheessa peruskorjaamisen suunnitelmaa on muutettu ja hanke toteutetaan leikkausosaston osalta yhtenä vaiheena mutta alapuolinen kerros kahdessa osassa.  Leikkaussalien tehokkuutta on tavoitteena nostaa ja kaikki uudet leikkaussalit tulevat soveltumaan kaikkien potilasryhmien hoitoon. Tämä mahdollistaa leikkaustoimenpiteiden joustavan sijoittamisen. Peruskorjausten jälkeen Jorvissa on 20 leikkaussalia.

Leikkausosaston alapuolinen kerros sisältää myös uudet tilat Jorvin sairaalan laajenevalle sydäntutkimustoiminnalle. Uudet tilat tukevat polikliinistä toimintamallia ja mahdollistavat potilasmäärän kasvun Jorvissa. Lisäksi sinne tulevat uudet tilat HUSLABin kemian ja hematologian sekä patologian laboratorioille. Laboratoriotoimintojen sijoittuminen rinnakkain tuo synergiaetuja. Sydäntutkimusyksikkö ja laboratoriotoiminnot eivät vaadi erillisiä väistötiloja, vaan toiminnot siirtyvät nykyisistä tiloista suoraan uusiin tiloihin.

Rakennustöiden kustannusarvio on 43 miljoonaa euroa.

Pääsuunnittelija: UKI Arkkitehdit ja Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy


Uusi vuodeosastorakennus

HUSin hallituksen marraskuussa 2018 tekemän päätöksen mukaisesti Jorvin sairaalan uuden vuodeosastorakennuksen hanketta kiirehditään ja sen hankeselvityksen laadinta aloitettiin vuoden 2018 lopulla.

Jorvin sairaalan osastotornien S, K ja N peruskorjaamisesta ja kahden tornin mahdollista yhdistämistä on selvitelty useiden vuosien ajan. Vuodeosastot ovat huonokuntoisia ja erikoissairaanhoidon osastotoiminnan nykyisiin vaatimuksiin huonosti soveltuvia ja niihin liittyy erilaisia turvallisuusriskejä. Sairaalan pitkän aikavälin korjausohjelmassa leikkausosastojen hankkeet on kuitenkin asetettu etusijalle. Hallituksen päätökseen perustuen näitä suuria investointeja valmistellaan nyt osittain samaan aikaan toteutettaviksi. 

Osastorakennuksen suunnittelu on aloitettu mm. rakennuspaikkaa koskevilla selvityksillä ja rakennettavaan sairaansijamäärään liittyvällä simulointiprojektilla. Hankeselvitys kustannusarvioineen valmistuu syyskuun 2019 loppuun mennessä.

 

 Yhteystiedot

 
 
Tuija Ylä-Rautio

arkkitehti
HUS Tilakeskus
050 3838 670

Päivi Kuusela-Louhivuori
suunnittelija
HUS Tilakeskus
050 428 7199Projektipäälliköt

Lyhythoitoisen kirurgian leikkausyksikkö:
Lari Warva
HUS-Kiinteistöt Oy
050 428 7692

K-leikkausosaston ja alapuolisten tilojen peruskorjaus:
Tomi Virolainen
HUS-Kiinteistöt Oy
040 836 7698