Tarkastuslautakunta

HUSin tarkastuslautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi tarkastuslautakunnan keskeisiä tehtäviä ovat HUS-konsernin talouden ja hallinnon tarkastuksen (ml. tilintarkastuksen) järjestäminen sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoituksien valvonta.
Tarkastuslautakunta antaa vuosittain valtuustolle arviointikertomuksen, jossa julkaistaan edellistä vuotta koskevan arvioinnin tulokset ja annetaan suosituksia toiminnan kehittämiseksi. Sitovien taloudellisten tavoitteiden ja strategisten avaintavoitteiden toteutumisen lisäksi lautakunta arvioi myös muita tärkeäksi katsomiaan aiheita.

Kuntalain (§ 124​) mukaan tarkastuslautakunnalla on oikeus saada kunnan viranomaisilta tiedot ja nähtäväkseen asiakirjat, joita se pitää tarpeellisina arviointitehtävän hoitamiseksi.
 
Vuoden 2017 arviointikertomukseen sisältyy 19 havaintoa ja suositusta.

Taloudelliset tavoitteet saavutettiin, mutta strategiset avaintavoitteet toteutuivat heikosti vuonna 2017
 
Kuntayhtymän tilikauden 2017 tulos oli 2,5 milj. euroa ylijäämäinen, omavaraisuusaste oli 35,4 ja suhteellinen velkaantuneisuus 30,6 prosenttia. HUS-kuntayhtymän omistajaohjauksen työnjakoon tehtiin tarkennuksia ja konserniohjeen päivittäminen käynnistettiin. Tämä on tärkeää, koska omistajaohjaukselta tullaan jatkossa vaatimaan kokonaisvaltaisempaa otetta ja yksityiskohtaisempaa seurantaa.
 
Strategisten avaintavoitteiden toteutumista seurattiin 17 mittarin avulla, joista tarkastuslautakunnan arvion mukaan kolme toteutui, kuusi toteutui osittain ja kahdeksan jäi saavuttamatta. Arvio oli lähes yhdenmukainen hallituksen arvion kanssa.

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota muun muassa seuraaviin asioihin

• Hoidon laatua ja potilasturvallisuutta koskevien mittareiden luotettavuus on varmistettava.
• Asiakaspalautteiden keräämistä ja HUS:n markkinointia tulee tehostaa. 
• Vuoden 2017 työolobarometrin tulosten mukaan erityisesti lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan halu suositella HUS:a työnantajana jäi tavoitteesta.
• Tulospalkkiojärjestelmän kannustavuuteen ja oikeudenmukaisuuteen tulee kiinnittää huomiota. 
 
HUSissa tapahtui myös paljon positiivista vuonna 2017. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon tavoitteista ja toimenpiteistä sovittiin kuntien kanssa, HUSin strategian toimeenpanon tueksi käynnistettiin kuusi läpimurtohanketta ja Terveyskylä.fi-verkkopalvelu sai arvostetun kansainvälisen palkinnon.

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2017 valittiin kuntayhtymien parhaaksi

HUSin tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2017 voitti valtakunnallisen Arviointikertomus -kilpailun kuntayhtymien sarjan. Palkinnot luovutettiin tilintarkastusyhteisö PwC:n Arviointiseminaarissa 7.11.2018. 

Valintaperusteissa todettiin, että ”arviointikertomus on poikkeuksellisen vahva kaikilla osa-alueilla. Kertomus on selkeä, johdonmukainen, havainnollinen, oleellisiin asioihin keskittyvä ja esitystavaltaan kiinnostava ja helppolukuinen. Arviointikertomuksesta näkyy ammattimainen ote arviointiin. Samalla kuitenkin kertomuksen tyylissä ja esitystavassa on huomioitu hyvin eri yleisöt. Havainnot on esitetty kiinnostavalla tavalla. Tarkastuslautakunnan kannanotot tulevat selkeästi esiin. Arviointikertomus edustaa ehdotonta parhaimmistoa kaikkien arviointikertomusten ei vain kuntayhtymien keskuudessa.”


Tarkastuslautakunnan kokoukset 2019

21.2., 28.3., 25.4., 23.5., 17.6., 22.8., 19.9., 17.10., 14.11., 12.12. 

 

Lisää tietoa

Tarkastuslautakunnan arviointikertomukset
Kuntalaki 410/2015 (§ 121)
Tarkastus ja valvonta (Kuntaliitto)

 

 HUSin arviointikertomus 2017

 
 

 Tarkastuslautakunnan kokoonpano 2017-

 
Vasen
Oikea
  Varajäsenet

  Seija Muurinen (kok), Helsinki
  Paula Viljakainen (kok), Espoo
  Juhani Vuorisalo (kok), Nurmijärvi
  Minna Hakapää (vihr), Kirkkonummi
  Marko Kivelä (vihr), Espoo
  Kari Välimäki (sdp), Vantaa
  Tuula Lind (sdp), Kerava

   
   
  Sivu päivitetty 14.11.2018