Arvot ja strategia

a_____iti_tyta_____rkuvaus_11.7.2019-27.jpg

Lupauksemme


Joka päivä, jokaiselle potilaalle, yhä parempaa hoitoa 

Yliopistosairaalana meille ei riitä pitää palvelumme taso hyvänä. Jotta olisimme parhaita, meidän täytyy kehittyä joka päivä. Teemme lupauksen jokaiselle potilaallemme ja asiakkaallemme. Lupaus konkretisoi toimintaamme ja palveluamme potilaan ja asiakkaan näkökulmasta. 
 

Visiomme


HUS on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Yhdessä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa olemme ylivoimaisesti suurin terveydenhuollon tieteellinen toimija ja henkilöstön kouluttaja. Tämä asema antaa meille mahdollisuuden ja myös velvoittaa ratkaisemaan terveydenhuollon haasteita sekä toimimaan suunnannäyttäjänä.   

Haluamme, että kaikki Uudenmaan asukkaat voivat olla ylpeitä meistä.  

Visiomme on toimia terveydenhuollon suunnannäyttäjänä

Kasvamme vastuullisesti

 

HUS strategia_intra.jpg 
 

 

Arvomme

 Arvot.jpg
HUSin arvot ovat kohtaaminen, edelläkävijyys ja yhdenvertaisuus

Kohtaaminen on toimintamme perusta. Terveyden- ja sairaanhoidon ydin on potilaan ja asiakkaan kohtaamisessa ja aidossa läsnäolossa. Hyvällä kohtaamisella on monta ominaispiirrettä: hyvä kohtaaminen on muun muassa kunnioittavaa, yksilöllistä ja arvostavaa. Kliinisen laadun lisäksi palvelun kokonaislaatu syntyy kohtaamisesta ja vuorovaikutuksesta. Arvostava kohtaaminen on myös työyhteisömme kanssakäymistä määrittävä ominaisuus. Kohtaamme opiskelijat samalla ystävällisyydellä ja kunnioituksella kuin asiakkaat ja työtoverimme. 

Koska olemme Suomen suurin terveydenhuollon toimija ja tutkimusorganisaatio, meillä on mahdollisuus ja jopa velvollisuus olla edelläkävijä. Vain tutkimalla ja toimintaa jatkuvasti kehittämällä voimme turvata hoidon korkean laadun ja terveysvaikuttavuuden. Helsingin yliopisto on keskeinen kumppanimme näiden päämäärien toteuttamisessa. 

Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että turvaamme kaikkien potilaiden yhdenvertaisen hoitoon pääsyn. Kaikki saavat HUSissa hoidon, joka perustuu lääketieteelliseen tarpeeseen. Kohtelemme henkilöstöämme ja sidosryhmiämme yhdenvertaisesti. Varmistamme yhdenvertaiset palvelut alueellisesti ja kielellisesti. 

Strategiset päämäärät

Mitatusti_parasta_sinipohja.png 
Potilaat ovat ensisijainen vastuumme. Potilaille tarjottu hoito täytyy olla sekä saatavuudeltaan että sisällöltään korkeatasoista. Asiakaskokemus on toimintamme kehittämisen perusta. 
Terveyttä_tehokkaasti_sinipohja.png 

Kun teknologian kehittyy ja väestön tarpeet lisääntyvät, tämä lisää erikoissairaanhoidon kustannuspaineita. Olemme alueellisesti yhtenäinen ja suuri organisaatio, mikä tuo etuja sekä tehokasta ja vaikuttavaa palvelua. Resurssien tehokas käyttö ja prosessien jatkuva parantaminen auttavat meitä varmistamaan, että kaikki potilaat saavat tarvitsemansa hoidon. Käytämme älykkäästi teknologiaa ja olemme tiiviissä yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa. 

Tutkittu uusi tieto ja tuotekehitys ovat osa parempaa potilaan hoitoa. Edistämme omalta osaltamme sosiaalipalveluiden, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiota, jolloin voimme auttaa tehokkaasti paljon palveluita tarvitsevia ihmis. 

Vastuu_yhteiseksi_sinipohja.png

Koska HUS on verovaroin rahoitettu ja merkittävä yhteiskunnallinen toimija, meiltä edellytetään erityistä vastuullisuutta ja eettisyyttä. Tämä tarkoittaa ympäristö- ja sosiaalista vastuuta sekä hyvää hallintoa. Tavoittelemme terveydenhuollon hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä sekä kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista kaikessa toiminnassamme.  

Sosiaalinen vastuu on esimerkiksi hoitoon pääsyn yhdenvertaisuutta, eri sosioekonomisten ryhmien terveyden edistämistä ja osatyökykyisten työllistämistä. Hyvä hallinto on ennen kaikkea verovarojen vastuullista, eettistä ja läpinäkyvää käyttöä. HUS kantaa osaltaan vastuuta koko terveydenhuoltojärjestelmän toimivuudesta. 

Digitaalinen_muutos_sinipohja.png

Potilailla on oikeus sujuvaan asiointiin terveydenhuollon organisaatioissa. Oikeanlaisella digitalisaatiolla voimme edistää terveydenhuollon laatua, kustannusvaikuttavuutta ja asiakaskokemusta. 

Digitalisaatio on keskeinen keino saavuttaa kaikki muut HUSin strategiset päämäärät. Digitalisaatio voi myös auttaa terveydenhuollon työvoimapulaa tulevaisuudessa. 

Digitalisaatiossa ei ole ainoastaan kyse teknologisesta vaan myös kulttuurisesta murroksesta terveydenhuollossa. Digitalisaatio muuttaa tapamme tuottaa ja käyttää terveyspalveluja olennaisella tavalla. 

hus-brandikuvat-pipo-1000479.jpg

Taustalla vaikuttavat ympäristön muutosvoimat


Ilmastonmuutos ja rajalliset luonnonvarat 
Muun muassa kestävän kehityksen vaateet laajenevat. 

Väestönmuutokset 
Uudenmaan väestömäärä kasvaa ja ikääntyy, muun Suomen väestö harvenee. 

Tieto- ja viestintäteknologian kehitys 
Lääketieteen ja digitalisaation kehitys kiihtyy, kilpailu on murroksessa. 

Asiakkaiden palveluodotusten muuttuminen 
Potilaiden ja asiakkaiden kokemuksen vaatimukset lisääntyvät. 

Työntekijöiden suhde työhön ja työnantajaan 
Työn merkityksellisyys korostuu, työyhteisön rooli korostuu.