Apotti potilas- ja asiakastietojärjestelmä

HUSissa on käynnissä laaja potilas- ja asiakastiedon hallintaa koskeva toiminnanuudistus. Sen keskiössä on uusi potilastietojärjestelmä Apotti. Apotin myötä otetaan käyttöön yhdenmukaisempi tapa kirjata ja hyödyntää tietoa, joka on edellytys sairaanhoidon, johtamisen ja toiminnan kehittämiselle koko HUSissa. Se näkyy sujuvampana hoitona ja parempana palveluna ja vahvistaa myös potilasturvallisuutta.

Mediapalvelu
HUS Viestintä
Viestintäpäällikkö Paavo Holi, puh. 050 427 9517, paavo.holi@hus.fi
Mediapuhelin (klo 9-15.30), 050 427 2875 


 

 Apotin käyttöönoton uutiset

 
18.2. klo 16.10
HUSin Apotti-uutisseuranta on toistaiseksi tauolla.

Vår Apotti rapportering vilar tills vidare.

14.2. klo 16.30
Apotti-uutisseuranta jatkuu taas ensi viikolla.

Vår Apotti rapportering fortsättar nästa vecka.
14.2. klo 15.25
Apotti toivottaa hyvää ystävänpäivää! Potilas- ja asiakastietojärjestelmää käyttää tänään jo 9 500 HUSin työntekijää.

Apotti önskar en trevlig alla hjärtans dag! Patient- och klientdatasystemet används i dag redan av 9 500 HUS-anställda.
12.2. klo 15.10
Potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apotin teknisessä toiminnassa ei ole todettu merkittäviä uusia ongelmia. Joidenkin toimintojen työnkulku kuitenkin koetaan käyttäjän kannalta hankalaksi. Lääkitysosion käyttämiseen menee odotetusti aikaa, mutta osastoilla toimivat farmaseutit ovat olleet suurena apuna lääkitysasioissa. Apotin käyttöön liittyvät yksikkökohtaiset tunnelmat vaihtelevat yhä hyvästä haastavaan, mutta potilaat ovat saaneet hyvää hoitoa.
 
Det har inte konstaterats några större nya problem i hur Apotti fungerar tekniskt.
Arbetsflödet i vissa av funktionerna upplevs som besvärligt ur användarens perspektiv.
Det tar lång tid att använda läkemedelsdelen, precis som förväntat, men farmaceuterna på avdelningarna har varit till stor hjälp här. Användningen av Apotti upplevs som allt från utmanande till bra i de olika enheterna, men patienterna har fått god vård.

11.2. klo 16.40
Apotin käyttöönotto on jatkunut tiistaina ilman merkittäviä uusia teknisiä ongelmia. Järjestelmän käytön sujuvuudessa on kuitenkin yhä melko suuria yksikkökohtaisia eroja. Niitä on tasoitettu siirtämällä muun muassa tukihenkilöitä eniten apua tarvitseviin paikkoihin. 

Övergången till Apotti har i dag tisdag fortsatt utan större nya tekniska problem. Det finns fortfarande ganska stora skillnader mellan enheterna beträffande hur smidigt man använder systemet. De här skillnaderna har jämnats ut bland annat genom att flytta över stödpersoner till de ställen som är i störst behov av dem. 
 

10.2. klo 14.40
Potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apotin toinen tekninen käyttöönottoviikko on lähtenyt käyntiin sujuvasti. Jorvin sairaalassa kokemukset Apotista ovat olleet myönteisiä muun muassa anestesia- ja leikkausosasto K:lla.

"Apotin käyttöönotto on ollut meille kaikille hyvin iso haaste, mutta se on silti sujunut rauhallisesti. Suuret kiitokset tästä ansaitsee henkilökunta, joka lähti muutokseen hyvällä ja positiivisella asenteella", kommentoi osaston ylilääkäri Alexey Schramko.

Peijaksen sairaalasta tulleet, Apottia jo aiemmin käyttäneet tukihenkilöt sekä osaston omat Apotti-asiantuntija ja tukihenkilöt ovat saaneet paljon kiitosta. Erityisesti kiiretilanteissa tukihenkilöt ovat olleet kullan arvoisia, sillä he ovat voineet ratkaista ongelmat nopeasti.

Anestesiapuolella Apotti on ollut suuri positiivinen harppaus paperikirjauksesta sähköiseen järjestelmään.

"Esimerkiksi leikkauspotilaiden vitaaliarvot kirjautuvat lääkintälaitteilta suoraan Apottiin, ennen kirjasimme kaiken paperille. Apotti kirjaa myös arvot paljon tarkemmin, kuin mitä me olemme aiemmin tehneet", kertoo anestesiahoitaja Laura Siirasto.
 
Övergången till patient- och klientdatasystemet Apotti är inne på sin andra vecka, som börjat smidigt. På Jorvs sjukhus har erfarenheterna varit positiva bland annat på anestesi- och operationsavdelningen K.
 
"Det har varit en verkligt stor utmaning för oss alla att ta Apotti i bruk, men det har ändå gått lugnt till. Stort tack till personalen som haft en så god och positiv inställning till förändringen", säger avdelningens överläkare Alexey Schramko.
 
De stödpersoner som kommit från Pejas sjukhus och haft egen erfarenhet av Apotti samt avdelningens egna Apotti-experter och stödpersoner har fått mycket beröm. I synnerhet i brådskande situationer har stödpersonerna varit guld värda, då de har kunnat lösa problemen snabbt.
 
På anestesidan har Apotti inneburit ett positivt jättekliv då man gått över från pappersdokumentering till dokumentering i ett elektroniskt system.
 
"Exempelvis operationspatienternas vitalparametrar registreras direkt från den medicintekniska utrustningen till Apotti, tidigare registrerade vi allt på papper. I Apotti dokumenteras parametrarna också mycket noggrannare än vi gjort tidigare", berättar anestesiskötare Laura Siirasto.
 

7.2. klo 16.15
Potilas-​ ja asiakastietojärjestelmä Apotin aloitusviikolla yleistilanne on ollut hyvä, mutta tilanne on vaihdellut yksiköittäin. Sairaalat toimivat normaalisti eikä päivystyspoliklinikoilla ole ollut Apotista johtuvaa ruuhkaa. 

Apotin käyttö laajeni HUSissa tällä viikolla Hyvinkään, Lohjan, Länsi-Uudenmaan ja Porvoon sairaanhoitoalueille ja HYKS-sairaanhoitoalueella Jorvin sairaalaan sekä Naistentautien ja synnytysten ja Psykiatrian yksiköihin. 


Det är dags att knyta ihop den första veckan med Apotti. På ett allmänt plan har startveckan gått väl men situationen varierar mellan de olika enheterna. Sjukhusen fungerar som vanligt och på jourpoliklinikerna har man inte haft rusning på grund av Apotti.  


Apotti-seuranta jatkuu ensi viikolla 10.2. alkaen ​

6.2. klo 15.12
apotti_osasto30_pieni.jpg
Kuvassa: osastonhoitaja Stina Turkka, Apotti-tukihenkilönä toimiva sairaanhoitaja Beatrice Öhman ja sairaanhoitaja Maija Nykänen.

Naistenklinikan naistentautien osasto 30:n osastonhoitaja Stina Turkka kertoo, että Apotin käyttöönottoviikonloppu oli osastolla rauhallinen, ja uuden potilas- ja asiakastietojärjestelmän kanssa päästiin hyvin alkuun. 

"Kun arki koitti, Apotti-ongelmia alkoi vähitellen tulla. Myös potilaita on tullut osastollemme päivystyksen kautta tällä viikolla odotettua enemmän, joten kiirettä on piisannut. Ilmapiiri on kuitenkin ollut yllättävän positiivinen, Apotti-tukihenkilöt ovat auttaneet henkilöstöämme mallikkaasti ja potilaat on saatu hoidettua", Turkka toteaa.

Avdelningsskötare Stina Turkka, som arbetar på avdelningen för kvinnosjukdomar 30 på Kvinnokliniken, berättar att veckoslutet då Apotti togs i bruk förlöpte lugnt, och att man kom väl igång med det nya patient- och klientdatasystemet. 

​”Då vardagen började fick vi småningom också Apotti-problem. Under veckan har vi också fått fler patienter via jouren än vi förväntat oss, så visst har det varit bråttom. Stämningen har ändå varit förvånansvärt positiv, Apotti-stödpersonerna har hjälpt personalen på bästa sätt och alla patienter har fått vård” konstaterar Turkka.


6.2. klo 14.15
Porvoon sairaalan päivystyksessä Apotin käyttöönottoa on tuettu palkkaamalla täysipäiväinen farmaseutti hoitamaan yksikön lääkehoitoa. Farmaseutti Jenina Laitisen tehtäviin kuuluu muun muassa päivystykseen tulevien potilaiden lääkelistan ajantasaistaminen ja tietojen siirto Apotti-järjestelmään. 

“Osalla potilasta on mukanaan paperinen lääkelista, joka tietysti helpottaa asiaa. Tarkistamme potilaan luvalla Kanta-palvelun reseptikeskuksesta potilaat lääkkeet ja sitten niiden tiedot siirretään Apottiin”, Laitinen kertoo. 

Moni Apotin käyttäjä on harmitellut lääketietojen käsittelyn hankaluutta. 

“Ymmärrän hyvin niitä, jotka eivät tee tätä jatkuvasti kuten minä. Mutta kun potilaan lääkkeet on ensimmäisellä kerralla järjestetty Apottiin, on esimerkiksi reseptien määrääminen jatkossa helpompaa.” 

Laitisen mukaan lääkkeiden läpikäynti potilaan haastattelussa vie enemmän aikaa kuin niiden kirjaaminen Apottiin. Farmaseutin näkökulmasta Apotin etuna on myös lääkitysturvallisuuden paraneminen useampivaiheisen hyväksynnän ja varoitustoimintojen avulla.  

​“On tässä omat haasteensa ollut, mutta kun tekee rauhassa ja miettii, niin varmasti onnistuu.”, Laitinen sanoo. 

På jouren på Borgå sjukhus har man under övergången till Apotti anställt en farmaceut på heltid som har hand om läkemedelsbehandlingen på enheten. Till farmaceut Jenina Laitinens uppgifter hör bland annat att uppdatera läkemedelslistorna för de patienter som kommer till jouren samt överföra information till Apotti. 

”En del av patienterna har med sig läkemedelslistan i pappersform, vilket självklart underlättar. Med patientens tillstånd kollar vi upp patientens läkemedel i tjänsten Kantas receptcentral, varefter vi flyttar över informationen till Apotti”, berättar Laitinen.
 
Många Apotti-användare har upplevt behandlingen av läkemedelsinformation som besvärlig.
 
”Jag förstår bra att den kan upplevas besvärlig för dem som i motsats till mig inte gör det hela tiden. Men efter att patientens läkemedel väl har förts in i Apotti så går det lättare att till exempel skriva ut recept i fortsättningen.”

Enligt Laitinen tar det längre tid att gå igenom läkemedlen under intervjun med patienten än vad det tar att föra in dem i Apotti. Ur farmaceutens perspektiv är en fördel med Apotti just förbättringen av läkemedelssäkerheten, som sker via en godkännandeprocess i många steg och med hjälp av varningsfunktioner.


5.2. klo 16.05


Apotti on käytössä viidettä päivää. Ohjeita, tukea ja muuta tietoa käyttäjille tarvitaan vielä runsaasti. Tietoa liikkuu paljon erilaisissa sähköisissä kanavissa. Tärkeitä ovat myös yhteiset tapaamiset. Käyttäjien apuna toimivat tukihenkilöt kokoontuvat Jorvissa yhteisiin tapaamisiin joka aamu. Tapaamisten yhteydessä kootaan yhteiset fiilikset mittariin.


Apotti är nu femte dagen i bruk på Jorvs sjukhus. Fortfarande behöver användarna en hel del anvisningar, stöd och annan information. Det rör sig en hel del information i olika elektroniska kanaler och det är också viktigt med gemensamma möten. Till användarnas hjälp finns stödpersoner, och de samlas för gemensamma möten varje morgon. I samband med mötena samlar man också ihop de olika upplevelserna och stämningarna i en gemensam mätare. ​

5.2. klo 12.40
Ruoholahden naistentautien poliklinikka siirtyi Apotin käyttöön maanantaina 3. helmikuuta. Ajanvarauspoliklinikalla hoidetaan gynekologisten ongelmien ja raskaudenkeskeytysten vuoksi hoitoon hakeutuvia naisia. Apulaisylilääkäri Tuula Karipohja kertoo, että ajanvarauksia on vähennetty jo ennakkoon helmikuulta, jotta henkilökunta ehtii oppia uuden potilas- ja asiakastietojärjestelmän käytön kunnolla.
 
”Apotti on teettänyt paljon lisätöitä, mutta olemme saaneet hoidettua alkuviikosta kaikki ajanvarauspotilaamme normaalisti. Olemme myös panostaneet siihen, ettei tietojärjestelmän vaihdos näkyisi potilaalle millään tavalla. Pääpainomme on edelleen potilaan hoitamisessa ja kohtaamisessa”, Karipohja kertoo.

På polikliniken för kvinnosjukdomar i Gräsviken togs Apotti i bruk måndagen den 3 februari. På tidsbokningspolikliniken sköter man kvinnor som söker vård på grund av olika gynekologiska problem eller avbrytande av graviditet. Biträdande överläkare Tuula Karipohja berättar att man redan i förväg minskat mängden tidsbokningar i februari, så att personalen ska hinna lära sig det nya patient- och klientdatasystemet ordentligt.

"Visst har Apotti gett oss extra arbete, men vi har lyckats sköta alla våra tidsbokningspatienter normalt. Vi har satsat på att patienterna inte ska märka av bytet av datasystem på något sätt. Vår huvudfokus är precis som alltid på att vårda och betöta patienten", berättar Karipohja.


4.2. klo 17.35
Apotin käyttöönotto on jatkunut koko tiistaipäivän yleisesti ottaen hyvin. Esiin tulleet tekniset ongelmat on saatu aiempien päivien tapaan korjaukseen nopeasti. Toimintaa hidastavien asioiden määrä ja luonne on vaihdellut yksiköittäin ja tehnyt arkisesta työstä hiukan hankalampaa ja hitaampaa. Järjestelmän kanssa on siis yhä tehtävä töitä, jotta sen käyttö muuttuisi sujuvaksi. Henkilökunta on kuitenkin ponnistellut lujasti ja kaikki potilaat ovat saaneet hyvää hoitoa. Apotti -uutiseurantamme päättyy tältä päivältä ja jatkuu taas huomenna.

Också under tisdagen har övergångsskedet i stort sett fortsatt bra. De tekniska problem som framkommit har man fortsättningsvis kunnat lösa snabbt. Inom enheterna har man haft olika typer av utmaningar som gjort verksamheten långsammare och arbetet aningen svårare. Det finns alltså mycket jobb kvar innan användningen blir smidigare. Men personalen har gjort en stor insats och alla patienter har fått god vård. Vår Apotti-rapportering avslutas för i dag och fortsätter imorgon, onsdag.​

4.2.2020 klo 15.20


Kuvassa vasemmalta oikealle: 
Kätilö Marika Laitinen, osastonhoitaja Anja Jaatinen ja apulaisosastonhoitaja Laura Kulikoff​.

Neljäs Apotti-päivä on käynnissä Naistenklinikan päivystyspoliklinikalla, jossa otetaan vastaan sekä synnyttäjiä että naistentautipotilaita. 

"Potilaita ei ole ollut päivystyksessä normaalia enempää, mutta Apotti toki lisää henkilöstömme keskuudessa ruuhkan tuntua. Työn kirjaamiseen menee jonkin verran enemmän aikaa, koska uusi järjestelmä vaatii meiltä kaikilta opettelua vielä monen viikon ajan. Tunnelma on kuitenkin ollut hyvä. Ihmiset ovat käyneet ennakkoon koulutuksissa aktiivisesti ja harjoitelleet innokkaasti", osastonhoitaja Anja Jaatinen kertoo.

Den fjärde Apotti-dagen på gång på Kvinnoklinikens jourpoliklinik, som tar emot både föderskor och patienter.​

”Vi har inte haft fler patienter än vanligt på jouren, men Apotti ökar nog känslan av brådska hos personalen. Det tar lite längre tid än vanligt att dokumentera arbetet, för det nya systemet kräver att vi övar oss i att använda det i många veckor ännu. Men stämningen har varit god: personalen har aktivt deltagit i utbildningarna och övat flitigt”, berättar avdelningsskötare Anja Jaatinen.

4.2.2020 klo 11.05
Psykiatrian toiminnassa Apotin käyttö on lähtenyt hyvin käyntiin myös avohoidon yksiköissä. Henkilöstö on ollut motivoitunutta ja potilaat on saatu hoidettua hyvin poliklinikoilla ja neuromodulaatioyksiköissä. Ilmoitukset teknisistä häiriöistä on tehty ripeästi, jolloin on päästy nopeasti kiinni ongelmien ytimeen ja ratkaisemaan niitä.

Inom HUS Psykiatri har Apotti tagits i bruk också inom enheten för öppenvård. Personalen har varit motiverad och patienterna har i vanlig ordning fått vård på poliklinikerna och neuromodulationsenheterna. Personalen har varit aktiv med att anmäla tekniska problem, vilket gjort att man också snabbt kunnat lösa problemen.

3.2.2020 klo 17.45
Kolmas Apotti-päivä on mennyt sujuvasti. Päivän aikana Apottia käytti jo yli 5000 huslaista ilman suuria ongelmia.

​Den tredje Apotti-dagen har förlöpt smidigt. Under dagen använde redan över 5000 HUS-anställda Apotti utan större problem.
3.2.2020 klo 13.03

Apotti_Jorvi.jpg


Apotti-käyttöönoton kolmas päivä meneillään. Tiedotamme lisää iltapäivällä.

Tredje Apotti-dagen på gång. Vi berättar mera på eftermiddagen.2.2. klo 17.00
Apotti-uutisseurantamme päättyy tältä päivältä. Uutisseuranta jatkuu ensi viikolla.  

Vår Apotti-rapportering avslutas för i dag. Vi fortsätter nästa vecka. 


2.2. klo 16.45
Apotin käyttöönottoa viikonloppuna johtava hallinnollinen ylilääkäri Piia Aarnisalo on tyytyväinen tilanteeseen sunnuntaina iltapäivällä.
”Tavoitteemme on, että siirtyminen Apottiin aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittaa potilaille, ja viikonloppuna tässä on onnistuttu. Ensi viikolla seuraamme tilannetta tiiviisti toiminnan käynnistyessa täydellä teholla.”

HUS administrativa överläkare Piia Aarnisalo leder övergången under veckoslutet och är nöjd med läget på söndag eftermiddag. 
”Vårt mål är att patienterna märker så lite som möjligt av övergången till Apotti och under veckoslutet har vi lyckats med det. Nästa vecka följer vi läget intensivt då verksamheten återgår till sin fulla volym.”

 
 
2.2.2020 klo 12.00
raasepori_pieni.jpg

Kuvaterveiset Raaseporin sairaalasta.
Uusi järjestelmä tuo haasteita henkilökunnalle, mutta yleistunnelma on hyvä. Ongelmat ratkaistaan kun niitä tulee.

Bildhälsning från Raseborgs sjukhus.
Själva systemet utmanar personalen eftersom det är nytt, men stämningen överlag är god. Problemen löses efterhand. 


2.2.2020 klo 11.18
“Uuden järjestelmän käyttöönottoprosessi on ollut henkilöstöllemme työläs, mutta kaikki on kuitenkin sujunut hyvin. Päivystyksessä ja vuodeosastoilla ei ole ollut erityistä ruuhkaa, ja potilaat on saatu hoidettua”, Porvoon sairaalan johtava lääkäri Kimmo Halonen kertoo.  

”Det har inneburit mycket jobb för vår personal att ta det nya systemet i bruk, men allt har ändå gått bra. På jouren och vårdavdelningarna har det inte varit mera bråttom än vanligt, och alla patienter har fått vård”, berättar Kimmo Halonen som är ledande läkare på Borgå sjukhus. 

2.2.2020 klo 10.10
Huomenta, jatkamme Apotti-uutisointia.

Godmorgon, vi fortsätter nu vår nyhetsrapportering om Apotti.1.2.2020 klo 17.00
Apotti-uutisseurantamme päättyy tältä päivältä. Uutisseuranta jatkuu sunnuntaiaamupäivänä 2. helmikuuta.  

​Vår Apotti-rapportering avslutas för i dag. Vi fortsätter i morgon, 2.2, på förmiddagen.  ​
 1.2.2020 klo 16.43
Tiedon löytäminen ja hakeminen on haastavaa, kertoo kirurgian osaston ylilääkäri Erika Tykkä Hyvinkään sairaalasta.  

Sairaanhoitoalueen johtaja Raija Kontio toteaa, että tunnelma Hyvinkään sairaalassa on kokonaisuutena innostunut ja hyvä, ja töitä tehdään kovasti.  

Det är utmanande att hitta och söka information, berättar Erika Tykkä som är överläkare på kirurgiska avdelningen vid Hyvinge sjukhus.  

Sjukvårdsområdets direktör Raija Kontio konstaterar att stämningen på Hyvinge sjukhus som helhet är god och att man jobbar hårt. 


1.2.2020 klo 16.13
lohja_apotti_pieni.jpg

Kuvaterveiset Lohjan sairaalan vuodeosasto 4:n henkilökunnalta.  


Lohjalla yleistunnelma on hyvä. Vuodeosastoilla on ollut toimintaa hidastavia pieniä ongelmia, mutta Apotin henkilökunta on ollut paikalla ratkomassa niitä. Päivystyspoliklinikan puolella oli jonkin verran haasteita, mutta tilanne on normalisoitunut. 


Bildhälsningar från personalen på vårdavdelning 4 på Lojo sjukhus. 


 

Stämningen är bra på Lojo sjukhus. På vårdavdelningarna har det förekommit en del mindre problem som gjort verksamheten långsammare, men Apottis personal som varit på plats har löst dem. På jourpolikliniken var det en del utmaningar men läget har redan normaliserats. 
1.2.2020 klo 15.36
Tunnelmia Jorvin sairaalan sisätautien vuodeosastolta:  
“Hoitajat ovat omaksuneet Apotin käytön todella hyvin. Meillä on ollut muutama tekninen ongelma, jotka on kuitenkin saatu hoidettua heti”, osastonhoitaja Marita Anjala kertoo.  

Stämningar från internmedicinska vårdavdelningen vid Jorvs sjukhus: 
”Vårdarna har tagit Apotti till sig värkligt bra. Vi har haft några tekniska problem, men dem har vi kunnat lösa direkt”, berättar avdelningsskötare Marita Anjala. 


1.2.2020 klo 14.33
"Yksiköistä keräämiemme tietojen perusteella käyttöönotto on sujunut tähän asti suunnitelmien mukaan. Eteen tulleet ongelmatilanteet ovat olleet luonteeltaan teknisiä ja ne on pystytty ratkomaan nopeasti", HUSin hallinnollinen ylilääkäri Piia Aarnisalo kertoo.
Tiedote: Apotti laajeni HUSissa suunnitellusti

"Enligt den information vi fått från enheterna har övergången hittills gått enligt planerna. De problemsituationer som uppstått har varit av teknisk natur och dem har vi kunnat lösa snabbt”, berättar HUS administrativa överläkare Piia Aarnisalo.
Pressmeddelande: Övergången till Apotti gick enligt planerna


1.2.2020 klo 10.50
Ensimmäiset Apotti-ajan vauvat ovat syntyneet ja synnytyssairaalat toimivat normaalisti. Vauvoja on syntynyt aamun aikana jo Hyvinkäällä, Lohjalla, Espoon sairaalassa ja Naistenklinikalla.  

De första Apotti-bebisarna har fötts och förlossningssjukhusen fungerar som vanligt. Under morgonen har bebisar fötts på Hyvinge, Esbo och Lojo sjukhus samt på Kvinnokliniken.  ​​​

vauva_apotti_200x300.jpg 


1.2.2020 klo 6.20
Apotti-järjestelmän käyttö laajeni HUSilla varhain tänä aamuna Hyvinkään, Lohjan, Porvoon ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueille, Jorvin sairaalaan ja Naistentautien ja synnytyksien sekä Psykiatrian tulosyksiköihin. Ensimmäinen Apotti-vauva syntyi klo 4.32
 
Apotti togs tidigt i morse i bruk inom Hyvinge, Borgå, Lojo och Västra Nylands sjukvårdsområden, på Jorvs sjukhus och i enheterna Kvinnosjukdomar och förlossningar samt Psykiatri. Den första Apotti-bebisen föddes klockan 4.32.
 
 
31.1.2020 klo 15.01

​Apotin käyttöönotto laajenee huomenna lauantaina. Olemme valmistautuneet käyttöönottoon monin tavoin, mutta etenkin päivystyspoliklinikoilla voi olla ruuhkaa. Ennen päivystykseen hakeutumista voit soittaa Päivystysapuun 116 117 ohjeiden saamiseksi. 

I morgon sker övergången till Apotti inom många av HUS enheter.​ Vi har förberett oss på övergången på många olika sätt, men i synnerhet på jourpoliklinikerna kan det förekomma rusning. Ring Jourhjälpen 116 117 för närmare instruktioner innan du uppsöker jouren.29.1.2020 klo 15.20
HUS valmistautuu Apotin käytön laajentumiseen tulevana viikonloppuna 1.2.2020. Käyttöönoton valmistelu on sujunut suunnitellusti.

Användningen av Apotti utökas inom HUS den 1 februari 2020. Förberedelserna inför övergången har gjorts enligt planerna.  
​​