Siirry pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 30.10.2020 13.39

Apotin käyttöönoton uutisseuranta / Nyhetsflöde om övergången till Apotti

Asiasanat:
  • Apotti

Seuraamme tällä sivulla 31.10.2020 käynnistyvää potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apotin käyttöönottoa. Uutisia julkaistaan koko käyttöönoton ajan suomeksi ja ruotsiksi.
På den här sidan rapporterar vi om införandet av patient- och klientdatasystemet Apotti. Vi publicerar nyheter på svenska och finska under hela införandefasen.

6.11.2020 klo/kl. 17.15

Apotin uutisseuranta tämän viikon osalta päättyy. Jatkamme viikonlopun jälkeen jälleen maanantaiaamuna.

Nyhetsflödet om Apotti avslutas för den här veckan. Vi fortsätter efter veckoslutet och återkommer med nytt på måndag morgon. 

 

6.11.2020 klo/kl. 17.00 HUS siirtyi Apotin aikaan / Apotti kom till HUS för att stanna

Lue päivän Apotti-tiedotteemme täältä

Läs vårt pressmeddelande om Apotti här

 

6.11.2020 klo/kl 10.00

Hyvää huomenta Apotista! Jatkamme käyttöönoton seurantaa. 

God morgon från HUS och Apotti. Vi fortsätter bevakningen av övergången till Apotti. 

_______________________________________________________

5.11.2020

5.11.2020 klo/kl 16.15

Uutisseurantamme päättyy tältä päivältä ja jatkuu huomenna 6.11.2020.

Vårt nyhetsflöde avslutas för i dag och fortsätter i morgon, 6.11.2020.

 

5.11.2020 klo/kl 16.00 Yhteenveto Apotin päivästä /Sammanfattning av dagen

Käyttöönotto on jatkunut edelleen ilman suurempia uusia ongelmia. Lähetteiden käsittelyyn liittyviä haasteita ei ole saatu vielä ratkaistua, mutta töitä sen eteen tehdään suurella intensiteetillä. Myönteisenä kehityksenä on tänään havaittu, että häiriöilmoituksia eli tikettejä saadaan ratkaistua enemmän kuin päivän aikana tulee uusia tikettejä. Se on vahva merkki siitä, että käyttöönoton kuormittavin vaihe alkaa vähitellen olla kääntymässä kohti järjestelmän normaalia käyttöä. Edellisen käyttöönoton aikana tähän tilanteeseen päästiin vasta 1–2 viikkoa myöhemmin.

Övergången har fortsatt smidigt utan nya större problem. Utmaningarna förknippade med hanteringen av remisserna har ännu inte lösts men vi jobbar intensivt med det. En positiv vändning som noterats idag är att felanmälningar snabbare blir lösta än nya kommer in under dagens lopp. Det är ett starkt tecken på att övergångens mest belastande skede gradvis börjar övergå till en normal användning av systemet. Under det tidigare införandet nåddes denna situation först 1-2 veckor senare.

5.11.2020 klo/kl 12.15

Apotin käyttöönotto on Tulehduskeskuksessa jatkunut pääasiassa hyvin. Esimerkiksi Meilahden Kolmiosairaalan Päiväsairaalassa on jo hoidettu alkuperäistä suunnitelmaa suurempi määrä potilaita.  

”Osa teknisistä ongelmakysymyksistä odottaa vielä ratkaisua. Järjestelmän ominaisuuksia ja mahdollisuuksia opitaan nyt käytännössä, ja kollegoilta saatava tuki on entistä tärkeämpää”, sanoo Tulehduskeskuksen erikoislääkäri, Apotti-asiantuntija Heikki Relas.

Övergången till Apotti har till största del fortsatt bra på Inflammationscentrum. På t.ex. dagsjukhuset vid Mejlans triangelsjukhus har redan ett större antal patienter vårdats än som var planerat.

"En del tekniska problem återstår att lösa. Vi lär oss systemets funktioner och möjligheter nu i praktiken och stödet som fås av kollegor är desto viktigare", säger Heikki Relas, specialistläkare på Inflammationscentrum och Apotti-expert.

 

5.11.2020 klo/kl 9.00

Hyvää huomenta Apotista! Jatkamme käyttöönoton seurantaa. 

God morgon från HUS och Apotti. Vi fortsätter bevakningen av övergången till Apotti. 

_____________________________________________

4.11.2020

4.11.2020 klo/kl 17.00

Uutisseurantamme päättyy tältä päivältä ja jatkuu huomenna 5.11.2020.

Vårt nyhetsflöde avslutas för i dag och fortsätter i morgon, 5.11.2020.

 

4.11.2020 klo/kl 16.30 Yhteenveto Apotin päivästä / Sammanfattning av dagen 

Apotin käyttöönoton ensimmäinen ja rasittavin viikko on edennyt jo yli puolenvälin suunnitellusti. Edellispäivinä esille tulleista ja korjausta vaativista asioista on erityishuomiota kiinnitetty lähetteiden käsittelyä koskeviin ongelmiin. Ongelmia ratkotaan kahden eri asiantuntijaryhmän voimin. Potilasturvallisuuteen asialla ei ole ollut vaikutusta. 

Teknisiä haasteita on ilmoitettu edellistä käyttöönottoa vähemmän ja niitä on siten kyetty ratkaisemaan varsin nopeasti. Loppukäyttäjille pienemmätkin ongelmat ovat lisärasitus vaativien ja kiireisten töiden ohella. Kuitenkin yleisenä havaintona on ollut, että useimmissa yksiköissä työskennellään hyvissä tunnelmissa. Apotin käyttöönotto halutaan viedä yksiköissä lävitse nopeasti ja potilasturvallisesti.

Den första och mest ansträngande veckan av övergången till Apotti har gått som planerat. Av de frågor som tidigare tagits upp och som krävt åtgärder har man särskilt uppmärksammat problemen med hanteringen av remisser. Problemen löses med hjälp av två olika expertgrupper. Patientsäkerheten har påverkats inte av detta.

Det har rapporterats färre tekniska utmaningar än under det förra införandet och man har också lyckats lösa problemen relativt snabbt. För slutanvändaren har också mindre problem utgjort ytterligare en belastning vid sidan av ett krävande och brådskande arbete. Som allmän observation kan man ändå säga att personalen i de flesta av enheterna jobbar i god anda. Det finns en stark vilja att övergången till Apotti ska ske snabbt och på ett sätt som tryggar patientsäkerheten. 

 

4.11.2020 klo/kl 13.30 Töölön sairaala, vuodeosasto 5 /Tölö sjukhus ,vårdavdelning 5

Töölön sairaalan vuodeosastolla 5 työskentely Apotin parissa jatkuu.
”Ihan mukavasti menee ja yhdessä opettelemme koko ajan. Samat perusasiat toistuvat ja pikkuhiljaa alkaa muodostua rutiinia. Lääkärinkierrolla keskustelemme paljon ja opettelemme lisää. Onnistumisen iloa näkee koko ajan,” kertoo yksikön osastonhoitaja Ulla Frondelius.

Töölön sairaala, osasto 5 Apotti

 

Hoitaja katsoo kameraan

 

På vårdavdelning 5 vid Muskuloskeletal- och plastikkirurgin på Tölö sjukhus fortsätter arbetet med Apotti. "Det har rullat på bra och tillsammans lär vi oss hela tiden. Samma grundläggande saker upprepas och så småningom bildas en rutin. På läkarronden diskuterar vi mycket och lär oss mer. Glädjen över framgångarna är synlig hela tiden", berättar enhetens avdelningsskötare Ulla Frondelius.

 

4.11.2020 klo/kl 10.00 Puheentunnistuksella Apotissa huima suosio / Taligenkänning i Apotti mycket populär

Lääkäreiden saneluissa käyttämän puheentunnistuksen eli edustatunnistuksen suuri suosio on ollut yksi Apotin selkeimmistä onnistumisista. Jo yli 80 prosenttia lääkäreistä on siirtynyt käyttämään tätä toiminnallisuutta.

Edustatunnistus toimii siten, että lääkärin sanellessa tekstin, näkyy se välittömästi Apotti-järjestelmän näytöllä. Sanelija voi siten saman tien korjata mahdolliset virheet. Järjestelmä oppii myös itse korjaamaan virheitä.

Tämä toimintatapa helpottaa ja sujuvoittaa lääkärin omaa työtä ja lausunto heti käytettävissä myös muissa hoitoyksiköissä. Toiminnan suoraviivaisuuden ansiosta lääkärin lausunto voidaan myös toimittaa entistä nopeammin potilaalle Omakantaan.

Den stora populariteten av taligenkänning, dvs. funktionen som visar texten i realtid som används av läkare i diktering, har varit en av Apottis tydligaste framgångar. Över 80 procent av läkarna har börjat använda funktionen.

Funktionen fungerar så att läkarens diktat visas i realtid på Apotti-systemets skärm. Den som dikterar kan på så vis själv omedelbart korrigera eventuella fel. Systemet lär sig också själv att korrigera fel.

Detta tillvägagångssätt underlättar och effektiviserar läkarens eget arbete och utlåtandet finns omedelbart tillgängligt även i andra vårdenheter. Tack vare funktionens entydiga karaktär kan läkarens utlåtande också levereras allt snabbare till patientens Mina Kanta-sidor.

 

4.11.2020 klo/kl 9.30

Hyvää huomenta Apotista! Jatkamme käyttöönoton seurantaa. 

God morgon från HUS och Apotti. Vi fortsätter bevakningen av övergången till Apotti. 

_____________________________________________

3.11.2020

3.11.2020 klo/kl 17.15

Uutisseurantamme päättyy tältä päivältä ja jatkuu huomenna 4.11.2020.

Vårt nyhetsflöde avslutas för i dag och fortsätter i morgon, 4.11.2020.

 

3.11.2020 klo/kl. 17.10 Sairaalan arki sujuu yhdessä Apotin kanssa/Vardagen på sjukhuset fungerar tillsammans med Apotti

Lue päivän Apotti-tiedotteemme täältä

Läs vårt pressmeddelande om Apotti här

 

3.11.2020 klo/kl 09.15 

Hyvää huomenta Apotista! Jatkamme käyttöönoton seurantaa. 

God morgon från HUS och Apotti. Vi fortsätter bevakningen av övergången till Apotti. 

____________________________________________

2.11.2020

2.11.2020 klo/kl. 18.30 Arkipäivä ei tuonut yllätyksiä Apotin käyttöönottoon / Vardagen förde inte med sig överraskningar i övergången till Apotti

Lue tämän päivän Apotti-tiedotteemme täältä

Läs vårt pressmeddelande om Apotti här

 

2.11.2020 klo/kl. 16.45 Neurologian poliklinikka/Neurologiska polikliniken

Meilahden tornisairaalassa, Neurologian poliklinikalla käyttöönotto on sujunut suunnitelmien mukaan. Haasteita on ollut lähinnä hallinnollisteknisissä asioissa, kuten työnjaoissa.

”Hyvää on ollut runsas tukihenkilöresursointi, eli apottiosaajia Peijaksesta ja Jorvista on ollut tukena”, sanovat erikoislääkärit Simo Vanni ja Linda Stenbacka HUSin Neurokeskuksesta.

På neurologiska polikliniken på Mejlans tornsjukhus har övergången till Apotti gått enligt planerna. De utmaningar man haft har närmast gällt administrativ-tekniska ärenden som arbetsfördelningarna. "Det är bra att vi haft så tillräckligt med stödresurser, med Apotti-experter från både Pejas och Jorv", säger specialistläkarna Simo Vanni och Linda Stenbacka från HUS Neurocentrum.

 

2.11.2020 klo/kl. 16.30 HUS Tulehduskeskus/ Inflammationscentrum

Apotin käyttöönotto on HUSin Tulehduskeskuksessa jatkunut ilman suuria ongelmia. Tiettyjä teknisiä ongelmakysymyksiä on ratkottu jo viikonlopun aikana.

”Tänään on ensimmäinen arkipäivä, ja ajanvarauspoliklinikkatoiminta on alkanut suunnitellusti pienennetyllä potilasmäärällä. Suunnitellut potilasmäärät on pystytty hoitamaan. Henkilöstön kesken on vertailtu Apotti-kokemuksia yleisesti ottaen positiivisessa hengessä”, sanoo Tulehduskeskuksen erikoislääkäri, Apotti-asiantuntija Heikki Relas.

På Inflammationscentrum har införandet av Apotti fortsatt utan större problem. Vissa tekniska problem lyckades man lösa redan under veckoslutet. "I dag är den första vardagen med Apotti och vi har startat tidsbokningspolikliniken med en mindre mängd patienter, precis som vi planerat. Vi har kunnat vårda alla våra patienter. Personalen har utbytt Apotti-erfarenheter i positiv anda", berättar specialistläkaren och Apotti-experten Heikki Relas på Inflammationscentrum.

 

2.11.2020 klo/kl 12.40

Maanantaina on jatkettu viikonloppuna havaittujen Apottiin liittyvien teknisten häiriöiden selvittämistä. Sairaalat toimivat normaalisti eikä tietoon ole tullut merkittäviä ongelmatilanteita. Tarkempi yhteenveto käyttöönoton kolmannen päivän tilanteesta kerrotaan uutisseurannassa iltapäivän aikana.

I dag har vi fortsatt utredningen av de tekniska störningar relaterade till Apotti som noterades under veckoslutet. Alla våra sjukhus fungerar som vanligt och vi har inte fått vetskap om några större problemsituationer. Vi återkommer här i nyhetsflödet med en noggrannare sammanfattning om den här tredje Apotti-dagen under eftermiddagens lopp.

 

2.11.2020 klo/kl 09.30

Hyvää huomenta Apotista! Jatkamme käyttöönoton seuraamista koko päivän. Seuraava tilannepäivitys tehdään aamupäivän kuluessa.

God morgon från HUS och Apotti. Vi fortsätter bevakningen av övergången till Apotti. Följande statusuppdatering görs under förmiddagen. 

________________________________________________

1.11.2020

1.11.2020 klo/kl 16.35

Uutisseurantamme päättyy tältä päivältä ja jatkuu huomenna maanantaina 2.11.2020.

Vårt nyhetsflöde avslutas för i dag och fortsätter i morgon, måndag, 2.11.2020.

 

1.11.2020 klo/kl 16.25 Apotin käyttöönotto etenee suunnitellusti / Övergången till Apotti fortsätter som planerat

Potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apotti otettiin lauantaina käyttöön laajasti Meilahden sairaala-alueella, Töölön sairaalassa ja useissa muissa HUSin sairaaloissa. Kaikki sairaalat toimivat normaalisti eikä päivystyksissä ole ollut ruuhkaa. Lue lisää mediatiedotteestamme.

Patient- och klientdatasystemet Apotti togs på lördagen i bruk på Mejlans sjukhusområde, Tölö sjukhus och i flera andra av HUS sjukhus. Alla sjukhusen fungerar normalt och på jourerna har det inte varit mera bråttom än vanligt. Läs mera i pressmeddelandet.

 

1.11.2020 klo/kl 12.50 Sydän- ja keuhkokeskus / Hjärt- och lungcentrum

Tilanne on sekä Apotin että muun toiminnan osalta hyvä. Myös kaikki infarktipotilaat on hoidettu aivan normaalisti. 

Situationen är god både vad gäller Apotti och den övriga verksamheten. Också alla infarktpatienter har fått vård helt normalt.

 

1.11.2020 kl0/kl  12.30 Syöpätautien klinikka / Kliniken för cancersjukdomar

Syöpätautien klinikalla on ollut rauhallinen Apotin käyttöönottopäivä. Ylilääkäri Mauri Kourin mukaan järjestelmässä on ensimmäisten päivien aikana toki ilmennyt joitakin ongelmia, mutta kaikkiin on kyetty reagoimaan.  Potilaiden hoito on sujunut hyvin. Klinikalla varaudutaan luottavaisin mielin maanantaihin, kun potilaskäynnit alkavat. 

På Kliniken för cancersjukdomar har Apotti-läget varit lugnt. Överläkare Mauri Kouri berättar att det har funnits en del problem i systemet under de första dagarna, men man har lyckats reagera på det alla. Vården av patienterna har förlöpt väl. På kliniken känner man sig redo för måndagen med de patientbesök som då börjar. 

 

1.11.2020 klo/kl  11.30 Töölön tapaturma-asema / Tölö olycksfallsstation

Töölön sairaalan Tapaturma-asemalla Apotti on käytössä nyt toista vuorokautta.

 ”Apotti on erilainen kuin aikaisemmat järjestelmät. Vaikka uutta opeteltavaa on riittänyt, henkilökunnan mieli on pysynyt vielä positiivisena”, kertoo Tapaturma-aseman osastonhoitaja Arja Koskinen.

Koskinen uskoo, että oppi ja tieto lisääntyvät käytön myötä ja henkilökunta tulee olemaan tyytyväinen Apottiin. Viikonloppu on ollut Tapaturma-asemalla rauhallinen.

Töölön tapaturma-asema

 

På Olycksfallsstationen på Tölö sjukhus har Apotti nu varit i bruk i ett drygt dygn.

“Apotti skiljer sig från de tidigare systemen. Även om det varit mycket nytt att lära sig så har personalens inställning fortfarande varit positiv”, berättar avdelningsskötare Arja Koskinen på Olycksfallsstationen. 

Ju mera man använder ett system desto lättare blir det, menar Koskinen som tror att personalen kommer att vara nöjd med Apotti. Veckoslutet har varit lugnt på Olycksfallsstationen.  

Töölön tapaturma-asema

 

Töölön tapaturma-asema

 

​ Edit media  ​

 

1.11.2020 klo/kl 11.00 Uusi lastensairaala / Nya barnsjukhuset

Uuden lastensairaalan tilanne on rauhallinen ja päivystyksessä ei ole ollut ruuhkaa. 

Också på Nya barnsjukhuset är läget lugnt och ingen rusning har förekommit på jouren. 

 

1.11.2020 klo/kl 10.30 Apotin seuranta sunnuntaina 1.11. alkaa / Vi fortsätter Apotti-rapporteringen i dag söndag 1.11.

Tervetuloa seuraamaan uutisvirtaamme ja Apotti-käyttöönoton toista päivää! 

Yhteispäivystykset ovat toimineet normaalisti kuluneen yön ja aamun aikana. Töölön sairaalan Tapaturma-asemalla on ollut varsin hiljaista. 

Välkommen att följa vårt nyhetsflöde och den andra dagen med Apotti.

Samjourerna har fungerat normalt under natten och morgonen. På Tölö sjukhus Olycksfallsstation har det varit rätt lugnt.

_____________________________________________

31.10.2020

31.10.2020 klo/kl 16.53

Uutisseurantamme päättyy tältä päivältä ja jatkuu huomenna sunnuntaina 1.11.2020.

Vårt nyhetsflöde avslutas för i dag och fortsätter i morgon, söndag, 1.11.2020.

 

31.10.2020 klo/kl  16.30 Meilahden yhteispäivystys / Mejlans samjourer

Meilahden yhteispäivystyksessä Tornisairaalassa potilasmäärä on vähän lisääntynyt, mutta hoitoon pääsyssä ei ole viivettä. Sekä Tornisairaalan että Haartmanin päivystyksessä tunnelma on hyvä.

På Mejlans samjour på Tornsjukhuset har patientmängden ökat en aning, men det har inte förekommit någon fördröjning i tillgången till vård. Både på Tornsjukhusets och Haartmanska sjukhusets samjourer är stämningen är god. 

Tunnelmia Meilahden yhteispäivystyksestä. Stämningar från samjourerna i Mejlans.

päivystys

 

päivystys

 

31.10.2020 klo/kl 16.10 Apotin laajentuminen sujunut hyvin / Det stora införandet av Apotti har förlöpt väl

Potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apotin kolmas käyttöönotto HUSissa on sujunut ilman merkittäviä ongelmia. Kaikissa HUSin sairaaloissa käytetään nyt Apottia. Sairaalat ja päivystykset ovat toimineet käyttöönoton ensimmäisenä päivänä normaalisti. Lue lisää mediatiedotteestamme.

Det tredje införandet av patient- och klientdatasystemet Apotti på HUS har förlöpt utan större problem. Apotti används nu på alla HUS sjukhus. Sjukhusen och jourerna har under den första dagen av införandet fungerar normalt. Läs mera i pressmeddelandet

 

31.10.2020 klo/kl 15.55 Meilahden kolmiosairaala / Mejlans triangelsjukhus

Meilahden kolmiosairaalan osasto K5A:n osastonhoitaja Siru Haltsonen kertoo, että hoitohenkilökunta uskoo Apotin tuovan selkeyttä ja helpotusta päivittäiseen hoitotyön kirjaamiseen. Tukihenkilöitä on ollut riittävästi ja käyttöönotto on sujunut odotuksia paremmin.

"Apotti tulee helpottamaan varmasti kaikkien ammattiryhmien päivittäistä työtä. Odotamme  kirjaamistoimintojen yhtenäistymistä ja tulevaa innolla", Haltsonen toteaa.

Avdelningsskötare Siru Haltsonen på avdelning K5A på Mejlans triangelsjukhus berättar att vårdpersonalen tror att Apotti kommer att medföra tydlighet och underlätta dokumenterandet av det dagliga vårdarbetet. Det har funnits tillräckligt med stödpersoner och införandet har gått bättre än förväntat.

“Apotti kommer säkert att underlätta det dagliga arbetet för alla yrkesgrupper. Vi ser fram emot att dokumenteringsfunktionerna förenhetligas och väntar ivrigt på det som komma skall”, konstaterar Haltsonen.

 

31.10.2020 klo/kl 15.15  HUS Neurokeskus/ HUS Neurocentrum

HUSin Neurokeskuksen Meilahden tornisairaalan sekä Laakson että Töölön sairaaloiden yksiköissä käyttöönotto on sujunut kohtuullisen hyvin. Potilasturvallisuuden osalta asiat ovat sujuneet normaalisti.

”Tätä on edesauttanut se, että yksiköissä on tehty perusteellista ja moniammatillista valmistelutyötä. Tukihenkilöiden rooli ja työpanos on ollut merkittävä”, Neurokeskuksen johtava ylihoitaja Maarit Virta-Helenius sanoo.

På Neurocentrums enheter på Mejlans tornsjukhus, Dals och Tölö sjukhus har övergången gått relativt väl och ur ett patientsäkerhetsperspektiv har allt förlöpt som vanligt.

“På enheterna har gjort ett grundligt och multiprofessionell förberedande arbete, vilket har underlättat övergången. Stödpersonernas roll och insats har varit betydande”, säger Maarit Virta-Helenius som är ledande överskötare på Neurocentrum.

 

31.10.2020 klo/kl 14.30 Iho- ja allergiasairaala / Hud- och allergisjukhuset

Iho- ja allergiasairaalan vuodeosaston osastonhoitaja Tanja Westman kertoo, että Apotin käyttöönotto on mennyt vuodeosastolla suunnitellusti. Ennakkojärjestelyillä on varmistettu, että potilashoito jatkuu sujuvasti.

Hän korostaa hyvän ennakkoharjoittelun merkitystä, mutta tuo esiin myös käytännön työn tärkeyden Apotin haltuunotossa.

”Työssäoppiminen on ollut tehokasta. Jo parissa tunnissa esimerkiksi kirjauksista oppii paljon”, Tanja Westman sanoo.

Avdelningsskötare Tanja Westman på vårdavdelningen på Hud- och allergisjukhuset berättar att införandet av Apotti gått enligt planerna på vårdavdelningen. Genom noggranna förberedelser har tryggat att vården fortsätter smidigt. 

Hon understryker vikten av att öva på förhand, men lyfter också fram hur viktigt det praktiska arbetet är då det gäller att lära sig Apotti.

“Lärandet på arbetsplatsen har varit effektivt. Redan på ett par timmar lär man sig mycket om dokumenteringen”, säger Tanja Westman.

 

31.10.2020 klo/kl 13.50 Töölön sairaala / Tölö sjukhus

Myös Töölön sairaala siirtyi Apottiin tänä aamuna.
”Tunnelma osastolla on odottavan rauhallinen sekä positiivisen jännittynyt. Kaikki potilaat on saatu siirrettyä Apottiin suunnitellusti”, kertoo Töölön sairaalan osasto 10:n osastonhoitaja Laura Salmela.

Tilanne osastolla on hyvä.

 ”Osaston yhteishenki on ilahduttavaa, myös tukihenkilöt ja esimiehet tekevät hyvää työtä. Apotti tukee meitä laadukkaassa hoitotyössä”, toteaa Laura Salmela.

 

Också Tölö sjukhus övergick till Apotti tidigt i morse. 

“Stämningen på avdelningen är lugn och förväntansfull.  Vi har fört över all patientinformation till Apotti helt enligt planerna”, berättar avdelningsskötare Laura Salmela på avdelning 10 på Tölö sjukhus.

Läget på avdelningen är god.

“Vi har en god anda på avdelningen, vilket är glädjande och också stödpersonerna och cheferna gör ett gott jobb. Apotti bidrar till kvaliteten i vårdarbetet”, konstaterar Laura Salmela.

 

31.10.2020 klo/kl 13.10 Apotin aamupäivä sujunut odotetusti / Förmiddagen med Apotti har förlöpt väl

Apotti on toiminut käyttöönoton alkuvaiheessa teknisesti ongelmitta. Ensitietojemme mukaan myös toiminta sairaaloissa sujuu normaalisti.  

“Yksiköistä saatujen tietojen perusteella käyttöönotto on sujunut tähän asti suunnitelmien mukaan. Lähetetietojen automaattisessa siirrossa vanhasta järjestelmästä uuteen on ollut puutteita. Niiden määrä on kuitenkin vain 0,4 % kaikesta siirretystä tiedosta ja tiedot saadaan korjattua käsin”, HUSin kehitysjohtaja Visa Honkanen kertoo.  

Päivystyspoliklinikoilla ei ole ollut aamulla ruuhkaa ja myös Uudessa lastensairaalassa yö ja aamu ovat sujuneet rauhallisesti. 

“Tietoomme ei Apotin osalta ole tähän mennessä tullut mitään toimintaa tai potilasturvallisuutta vaarantavaa ongelmaa. Käyttöönoton ensivaihe on siis lähtenyt käyntiin ennakoidusti”, sanoo toimialajohtaja Jukka Louhija, joka johtaa Apotin operatiivista käyttöönottoa. 

Uuteen järjestelmään siirryttiin tänään Meilahden tornisairaalassa, Meilahden kolmiosairaalassa, Syöpätautien klinikalla, Haartmanin sairaalassa, Silmä-korvasairaalassa ja Uudessa lastensairaalassa, Iho- ja allergiasairaalassa, Töölön sairaalassa, Kirurgisessa sairaalassa, sekä HUSin toiminnoissa Malmin, Laakson, Auroran ja Herttoniemen sairaaloissa.  

“Nyt tehdyssä käyttöönotossa Apotin käyttäjämäärä HUSissa kasvaa noin 10 000 ammattilaisesta reiluun 20 000 käyttäjään. Toki suuret käyttäjämäärät toteutuvat vasta maanantaina, kun vuodeosastot ja poliklinikat siirtyvät arkipäiväiseen rytmiin”, Honkanen sanoo. 

Förmiddagen med Apotti har förlöpt väl

Apotti har i det första skedet av införandet fungerat utan problem. Enligt våra preliminära uppgifter fungerar verksamheten på sjukhusen som vanligt.

“Enligt den information vi fått från enheterna har införandet hittills fungerat enligt planerna. I den automatiska överföringen av remissdata från det gamla systemet till det nya har det funnits brister. Deras andel är ändå bara 0,4 % av hela den överförda informationen och vi kan korrigera informationen för hand”, säger HUS utvecklingsdirektör Visa Honkanen.

På jourpoliklinikerna har det inte förekommit någon rusning på morgonen och också på Nya barnsjukhuset har natten och morgonen förlöpt lugnt. 

“Vi har tills vidare inte hört om något problem med Apotti som skulle ha kunnat äventyra verksamheten eller patientsäkerheten. Det första skedet av införandet har alltså gått enligt planerna” säger verksamhetsdirektör Jukka Louhija som leder det operativa införandet av  Apotti.  

HUS övergick till Apotti i dag på Mejlans tornsjukhus, Mejlans triangelsjukhus, Kliniken för cancersjukdomar, Haartmanska sjukhuset, Ögon-öronsjukhuset, Nya barnsjukhuset, Hud- och allergisjukhuset, Tölö sjukhus, Kirurgiska sjukhuset samt inom HUS verksamhet på Malms, Dals, Aurora och Hertonäs sjukhus.  

“I och med införandet i morse ökade mängden användare på HUS från ca 10 000 till drygt 20 000. Men de stora användarmängderna blir verklighet först på måndag då vårdavdelningarna och poliklinikerna återgår till vardagsrutinerna", säger Honkanen.

 

31.10.2020 klo/kl 11.30 Uusi lastensairaala / Nya barnsjukhuset

Uudessa lastensairaalassa käyttöönoton ensitunnelmat ovat rauhalliset. Uusi lastensairaala ja 14 lastenpsykiatrian yksikköä siirtyivät tänään aamulla Apottiin.

Lastenyksiköissä käyttöönottoon on valmistauduttu huolellisesti ja koko henkilöstö on koulutettu. Johtokeskus työskentelee ja seuraa tilannetta aktiivisesti ja jalkautuu myös osastoille. Apotti-tukihenkilöitä on jokaisessa yksikössä.

Yö ja aamu ovat sujuneet rauhallisesti Uuden lastensairaalan päivystyksessä.

”Henkilökuntaa on varattu viikonlopulle riittävästi ja pienet ongelmat on saatu selvitettyä nopeasti. Vähän jännittää ja väsyttää, mutta tunnelma on hyvä”, sanoo osastonlääkäri Terhi Solasaari.

 

Osastonlääkäri Terhi Solasaari

Osastonlääkäri / avdelningsläkare Terhi Solasaari.

Läget efter övergången till Apotti är lugnt på Nya barnsjukhuset. På Nya barnsjukhuset och 14 barnpsykiatriska enheter togs man Apotti i bruk tidigt i morse.

På barnenheterna har man förberett sig noggrant och hela personalen har fått utbildning. Ledningscentralen följer aktivt med situationen på plats. 

Det finns Apotti-stödpersoner på varje enhet.

Natten och morgonen har förlöpt lugnt på Nya barnsjukhusets jour.

“Vi har reserverat tillräckligt personal för veckoslutet och de mindre problem som uppstått har vi kunnat lösa snabbt. Visst känns det spännande och visst är man trött, men stämningen är god”, säger avdelningsläkare Terhi Solasaari.

 

31.10.2020 klo/kl 11.15 Yhteispäivystykset / samjourerna 

Apotin käyttöönotto on sujunut hyvin Meilahden yhteispäivystyksessä Tornisairaalassa ja Haartmanin sairaalassa sekä Malmin yhteispäivystyksessä.  

”Toistaiseksi kaikki on mennyt mallikkaasti ja mitään ruuhkaa ei ole päivystykseen muodostunut käyttöönoton aikana”, kertoo osastonhoitaja Jaana Nyman Malmilta.  

Meilahden yhteispäivystyksen apulaisosastonhoitaja Anna Rantanen kommentoi myös tilanteen olevan rauhallinen. 

 

Införandet av Apotti har förlöpt väl på Mejlans samjourer på Tornsjukhuset och Haartmanska sjukhuset samt på Malms samjour.

”Hittills har allt gått precis enligt planerna och ingen rusning har förekommit på jouren”, berättar  avdelningsskötare Jaana Nyman på Malms sjukhus

Också på Mejlans samjour berättar biträdande avdelningsskötare Anna Rantanen att läget är lugnt.

 

31.10.2020 klo 5.45

Apotti-järjestelmän käyttö laajeni HUSilla varhain tänä aamuna Meilahden sairaala-alueelle, Iho- ja allergiasairaalaan, Töölön sairaalaan, Kirurgiseen sairaalaan sekä HUSin toimintoihin Malmin, Laakson, Auroran ja Herttoniemen sairaaloissa ja Vega-talossa.  Nyt kaikki HUSin sairaalat ja niiden yli 20 000 työntekijää käyttävät Apottia.

 

Apotti togs tidigt i morse i bruk inom Mejlans tornsjukhus och triangelsjukhus, Kliniken för cancersjukdomar, Haartmanska sjukhuset, Ögon-öronsjukhuset, Nya barnsjukhuset, Hud- och allergisjukhuset, Tölö sjukhus, Kirurgiska sjukhuset samt HUS verksamhet i Malms, Dals, Aurora och Hertonäs sjukhus.  Nu har alla HUS sjukhus och deras över 20 000 anställda blivit Apotti-användare.

_____________________________________________

30.10.2020

30.10.2020 klo 13.40

Lähtölaskenta käyttöönottoon alkaa! 

Apotin käyttöönotto alkaa aamuyöllä 31.10.2020 kello 04.00. Julkaisemme ensimmäisen uutispäivityksemme noin kello 06.00. 

 

Nedräkningen har börjat! 

Införandet av Apotti startar tidigt på lördag morgon, 31.10.2020, kl. 4. Vi publicerar den första nyhetsuppdateringen kring kl. 6.