Siirry pääsisältöön

Ammattilaiselle

Neuropsykiatrian poliklinikan läheteohje

Asiasanat:
  • neuropsykiatria
  • lähetteet

Tässä ohjeet neuropsykiatrian poliklinikalle.

Neuropsykiatrian poliklinikalla toteutamme täysi-ikäisten potilaiden vaativaa tertiääritason kehityksellisten neuropsykiatristen häiriöiden diagnostiikkaa, hoidon ja kuntoutuksen suunnittelua sekä antaa konsultaatiotukea. Perustason kehityksellistä neuropsykiatrista diagnostiikkaa ja hoitoa voidaan toteuttaa myös psykiatrian poliklinikoilla tai konsultaatiotuen avulla perusterveydenhuollossa/työterveyshuollossa.

Lisätietoa Käypä hoito-suosituksesta linkistä https://www.kaypahoito.fi/hoi50061#s15

Lisätietoa Mielenterveystalon ammattilaisosiosta linkistä https://ammattilaiset.mielenterveystalo.fi/tyokalut/hyvanhoidonmallit/ADHD/Sivut/default.aspx

Kehitykselliseen neuropsykiatriseen arvioon lähettämisen perusteet

Epäily lapsuudessa alkaneista, läpi elämän jatkuneista kehityksellisistä neuropsykiatrisista häiriöistä, kuten aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöstä, autismikirjon häiriöstä, Touretten oireyhtymästä ja niihin rinnastettavista, toimintakykyä rajoittavista häiriöistä (diagnoosi­ryhmät F84-F95). Mikäli oireet ovat alkaneet murrosiässä tai aikuisuudessa, ne todennäköisesti johtuvat muusta syystä, esimerkiksi psykiatrisesta häiriöstä tai neurologisesta sairaudesta. Tutkimusjaksolle ei voida ottaa pelkän oppimiskyvyn häiriön vuoksi (F80-F83 esim. kielellisen kehityksen häiriö, laaja-alainen oppimiskyvyn häiriö tai lukihäiriö), vaan näiden tutkimukset suositellaan toteutettavan esim. perusterveydenhuollon psykologin konsultaationa.

Ne aikuiset, joille on jo asetettu neuropsykiatrinen diagnoosi (ICD-10- tai DSM-IV-/ DSM-5 -kriteerit täyttyneet sekä lapsuudessa että nuoruusiässä/aikuisuudessa), voidaan tapauskohtaisesti lähettää neuropsykiatrian poliklinikalle neuropsykiatrisen kuntoutussuunnitelman tarkistukseen ja hoidon suunnitteluun.

Katso tästä linkki Älyllisesti kehitysvammaisten henkilöiden (F70-F79) konsultaatioiden menettelyohjeet

Katso tästä linkki Neuromodulaatiohoitojen (DBS, TMS) läheteohjeet

Neuropsykiatrian poliklinikka on ensisijaisesti konsultatiivinen yksikkö. Potilaan hoitosuhteen lähettävään yksikköön tulee jatkua koko tutkimusjakson ajan. Lähettävän lääkärin ajantasainen puhelinnumero ja muut yhteys­tiedot pyydetään liittämään lähetteeseen. Tutkimusjakson jälkeen potilas palaa jatkohoitoon lähettävään yksikköön.

 

Ennen potilaan lähettämistä neuropsykiatrian poliklinikalle potilaalle tulee tehdä vähintään yleislääkäritasoinen psykiatrinen arvio, jota suositellaan täydennettäväksi strukturoidulla haastattelulla (esim. M.I.N.I.- tai SCID-I), ja seuraavat häiriöt tulee tarpeen mukaan hoitaa:

1. Aktiivinen alkoholin ja huumausaineiden käyttö

Päihdehäiriöistä kärsivällä henkilöllä neuropsykiatrinen tutkimus edellyttää laboratorio­tutkimuksin varmistettua vähintään kolmen kuukauden raittiutta. Raittiuden tulee jatkua koko tutkimusjakson ajan. Päihdehäiriöiden hoitoa on jatkettava riittävän pitkään ennen erikoistutkimukseen lähettämistä, jotta erotusdiagnostinen arviointi on luotettavaa. Mikäli potilaalla on runsas tai riippuvuustasoinen päihteidenkäyttö, kannattaa harkita potilaan ohjaamista HUS Riippuvuus­psykiatrian poliklinikalle neuropsykiatriseen tutkimukseen.

2. Mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöt

Neuropsykiatristen nykyoireiden arviointi ei ole luotettavaa, jos potilas on esimerkiksi vaikeasti masentunut, ahdistunut tai maaninen. Mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöt tulisi pyrkiä hoitamaan ennen tutkimusjaksoa Käypä Hoito -suositusten mukaisesti, erityisesti vaikea-asteiset ja keskivaikeat häiriöt.

3. Psykoosisairaudet

Jos kroonisesta psykoosisairaudesta kärsivällä potilaalla epäillään autismikirjon häiriötä, tulee hoitoprioriteetteja ja neuropsykiatriseen tutkimukseen lähettämisen ajankohtaa arvioida kriittisesti. Mahdollista psykoosikuntoutusta ei tule keskeyttää neuropsykiatrisen tutkimuksen ajaksi. Erityisen tarkasti tulee arvioida, mitä autismikirjon häiriön tutkimisella ja diagnoosilla voidaan saavuttaa ja mikä muuttuisi hoidossa ja kuntoutuksessa diagnoosin myötä.

Mikäli autismikirjon kaltaiset oireet ovat alkaneet nuoruudessa tai varhaisaikuisuudessa, ne todennäköisesti johtuvat muusta psykiatrisesta häiriöstä (esim. skitsofreniasta tai persoonallisuushäiriöstä) tai neurologisesta sairaudesta.

4. Elimelliset aivosairaudet

Vaikeahoitoisen epilepsian, aivovamman jälkitilan ja muiden neurologisten tai aivojen informaation prosessointiin vaikuttavien yleissairauksien hoito on ensisijaista kehityksellisiin häiriöihin nähden.

Lähetteeseen liitettävät asiakirjat

Erotusdiagnostiikan kannalta tutkimuksen tärkeä osa ovat potilaan terveys- ja opintohistoriaa koskevat asiakirjat koko elämän ajalta.

Asiakirjaportfolio tulee olla lähetteen liitteenä. Portfolion puuttuminen voi johtaa lähetteen palauttamiseen ja viivästyttää tarpeettomasti potilaan hoitoon pääsyä. Lähetäthän vain kopioita, emme palauta asiakirjoja.

1. Kaikkiin lähetteisiin tulee liittää seuraavien laboratoriotutkimusten tuoreet tulokset: B-PVK, P-Gluk, P-ALAT, P-GT, S-TSH, S-T4V, P-Krea, S-CDT sekä virtsan kvalitatiivinen huumeseula. Poikkeaviin tuloksiin tulee reagoida jo lähettävällä taholla.

2a. Potilaista, joiden kehityksellinen neuropsykiatrinen diagnoosi on asetettu lapsuudessa, lähetteen liitteeksi riittävät aihetta koskevat erikoissairaanhoidon asiakirjat.

2b. Niillä tutkittavilla, joilla diagnoosia ei ole asetettu lapsuudessa, lähetteeseen tulee liittää mahdollisimman kattavasti seuraavat asiakirjat:

- lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon asiakirjat (huom. EI vanhemmille annettava neuvolakortti)

- oppilaskortti/ koulu- ja opiskelutodistukset (peruskoulun ja toisen asteen opiskelupaikkojen)

Myös seuraavat asiakirjat on liitettävä, jos niitä on olemassa:

- aiemmat psykiatriset, neurologiset, foniatriset ja kliinisen genetiikan sairauskertomukset sekä mahdolliset MRI/TT-, EEG- ja kromosomi­analyysien lausunnot. HUOM. HUS Miranda -potilastietojärjestelmään v.2003 jälkeen laadittuja asiakirjatietoja ei tarvitse lähettää. Kliinisen genetiikan asiakirjat tulee aina lähettää.

- arvio kouluvalmiudesta

- HOJKS-arviot (henkilökohtainen opetus- ja koulutussuunnitelma)

- psykologin, puheterapeutin tai toimintaterapeutin lausunnot koko elämän ajalta

- kasvatusneuvolan ja sosiaalihuollon asiakaskertomukset

- kehitysvammapalvelujen (kehitysvammaneuvolat, Eteva, Rinnekoti ym.) asiakaskertomukset

Lisätietoja läheteasiakirjoista antaa neuropsykiatrian poliklinikan jonohoitaja. 

Ohje asiakirjojen tilaamiseen

Lähettävä yksikkö vastaa asiakirjojen tilaamisesta (potilaan kirjallisella suostumuksella) ja kokoaa portfolion lähetteen liitteeksi. Tarkempia ohjeita asiakirjojen tilaamiseen löydät alla olevasta liitetiedostosta.

Neuvola- ja kouluterveydenhuollon asiakirjoja säilytetään yleensä pääterveyskeskuksen arkistossa siinä kunnassa, jossa tutkittava on päättänyt peruskoulunsa tai toisen asteen opintonsa (pääsääntöisesti viimeisin opiskelupaikka). Todistusten numeroarvosanat on koottu oppilaskorttiin, joka on saatavissa opetusviraston arkistosta siitä kunnasta, jossa tutkittava on päättänyt opiskelunsa. Arkistointi tehdään kulloisenkin nimen mukaan, joten pyyntöön tulee kirjata myös kaikki henkilön aiemmat nimet ja henkilötunnukset.

Arkistojen yhteystiedot:

Auroran sairaalan arkisto, fax (09) 310 63013

Helsingin kaupunginarkisto, Eläintarhantie 3 F, 00530 Helsinki, PL 5510, 00099 Helsingin kaupunki

Helsingin kaupungin avoterveydenhuollon arkisto, p. (09) 310 43776, (neuvola-ja kouluterveydenhuollon asiakirjat) fax (09) 3105 1180

Helsingin opetusviraston arkisto, p. (09) 310 86346 (koulutodistukset)

Helsingin sairaala-arkisto, p. (09) 8727 836, fax (09) 8727 836

Helsingin sosiaaliviraston arkisto, p. (09) 310 43680, fax (09) 310 51180 (kasvatus- ja sosiaalihuollon asiakirjat)

Helsingin kehitysvammapoliklinikka, fax 09 3105 2571, PL 6461, 00099 Helsingin kaupunki

Espoon kaupunki, sosiaali- ja terveydenhuollon arkisto, p. 040-6555292, PL 219, 02070 Espoon kaupunki

Espoon kaupunginarkisto, fax (09) 816 22495 (neuvola-ja kouluterveydenhuolto)

Espoon kehitysvammaisten kuntoutusyksikkö Ekku, fax (09) 816 42381, PL 2513, 02070 Espoon kaupunki

Espoon sivistystoimen asiakirjahallinto, PL 30, 02070 Espoon kaupunki

Vantaa kaupungin arkisto, Kielotie 13, 01300 Vantaa

Vantaan vammaisten palvelut, Rajatorpantie 8 A, 01600 Vantaa

Sotilaslääketieteen Keskusarkisto, p. 0299 575155, PL 13, 44501 Viitasaari, fax. 0299 7595009 (varusmiesaikaiset sairauskertomukset, Tilkan sairauskertomukset)

Hyvinkään sairaalan arkisto, fax (09) 471 86465, PL 435, 00029 HUS

Iho- ja Allergiasairaalan arkisto, fax (09) 471 86465, PL 435, 00029 HUS

Jorvin sairaalan arkisto, fax (09) 471 85911, PL 435, 00029 HUS

Kirurgisen sairaalan arkisto, fax (09) 471 88250, PL 421,00029 HUS

Lastensairaalan arkisto, fax (09) 471 86465, PL 435, 00029 HUS

Lohjan sairaalan arkisto, fax (09) 47186465, PL 435, 00029 HUS

Raaseporin sairaalan arkisto, fax (09) 471 86465, PL 435, 00029 HUS

Meilahden sairaalan arkisto, fax (09) 471 96465, PL 435, 00029 HUS

Iiris-Arkisto/ Naistensairaalan arkisto, fax (09) 471 65518, PL 784, 0029 HUS

Peijaksen sairaalan arkisto, fax (09) 471 86465, PL 435, 00029 HUS

Porvoon sairaalan arkisto, fax (09) 471 86465, PL 435,00029 HUS

Iiris-Arkisto/ Psykiatriakeskuksen arkisto, fax (09) 471 63812, PL 784, 00029 HUS

Silmä-Korvasairaalan arkisto, fax (09) 471 75008, PL 435, 00029 HUS

Syöpätautien klinikan arkisto, fax (09) 471 86465, PL 435, 00029 HUS

Töölön sairaalan arkisto, fax (09) 471 87540, PL 421, 00029 HUS

Eteva-kuntayhtymä, fax 03 616 1056, Ansarikuja 1 B, 13100 Hämeenlinna

Rinnekoti-säätiö, fax 09 855 1375, Rinnekodintie 10, 02980 Espoo

 

 

Toimipisteet

Neuropsykiatrian poliklinikka, Pasila

Neuropsykiatrian poliklinikalla tutkimme, arvioimme ja suunnittelemme hoidon neuropsykiatrisille potilaille.