Siirry pääsisältöön

Ammattilaiselle

Kehitysvammapsykiatrian konsultaatio-ohje

Asiasanat:
 • neuropsykiatria

Tästä löydät ohjeen kehitysvammapsykiatriseen konsultaatioon.

HUSin Neuropsykiatrian poliklinikka antaa kehitysvammapsykiatrian konsultaatiota julkisen terveydenhuollon lääkäreille. Konsultaatioita antaa kaksi psykiatrian erikoislääkäriä.

Konsultaatiopalvelut on tarkoitettu HUSin sairaanhoitoalueen ja erva-alueen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yksiköille sekä sovitusti muille sairaanhoitopiireille. Konsultaatiota voi pyytää potilasta hoitava perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon lääkäri. Yksityisille tahoille konsultaatioita ei voida antaa.

Konsultaatio voi koskea 13 vuotta täyttänyttä nuorta tai aikuista kehitysvammaista henkilöä, jolla on vaativia psykiatrisia erityistarpeita liittyen esimerkiksi mielenterveyden häiriöön, autismikirjon ongelmiin tai eri syistä johtuvaan vaikea-asteiseen haastavaan käyttäytymiseen. Kehitysvammapsykiatriankonsultaatiota voidaan käyttää silloin, kun tavanomaiset psykiatrian erikoissairaanhoidon palvelut eivät ole riittäviä vaan tarvitaan kehitysvammapsykiatrian erityisosaamista. Tilanteita, joissa konsultaatiota voidaan pyytää, sekä erikoissairaanhoidon psykiatrin ja tertiääritason kehitysvammapsykiatrin työnjakoa on kuvattu tarkemmin alempana.

Konsultaatiopyyntö tai lähete tehdään kirjallisena (mieluiten sähköisenä) ja sen tekee lääkäri tietystä määritellystä potilaasta. Ohjeet tiedoista, joiden tulisi ilmetä konsultaatiopyynnöstä tai sen liitteistä, on kuvattu tarkemmin alempana.

Konsultaatio toteutetaan ns. paperikonsultaationa tai 1-3 tapaamisesta koostuvana polikliinisena konsultaationa. Konsultaatioon voi liittyä myös puhelinkeskustelu hoitavan henkilön ja/tai verkoston kanssa, mutta tällöinkin konsultaatiopyyntö tehdään kirjallisena. Myös videokonsultaatio on mahdollinen. Päivystyksellisiä konsultaatioita ei valitettavasti voida antaa.

Kehitysvammapsykiatrian konsultaatioprosessit ovat aina tiiviitä ja määräaikaisia. Pitkäkestoista seurantaa HYKS kehitysvammapsykiatrian toimesta ei ole mahdollista järjestää. Hoitovastuu säilyy konsultaatiota pyytävällä yksiköllä sisältäen mm. reseptien kirjoittamisen ja lausuntojen tekemisen.

Konsultaatiot laskutetaan kuntalaskutuksena.

Konsultaatiopyynnön lähettäminen

Konsultaation pyytäjänä HUS Psykiatria: Lääkärin väliarvio PSY-lehdelle, jossa konsultaatiopyyntö ja heräte

Konsultaation pyytäjänä muu HUS-kunta tai muu sairaanhoitopiiri: Lääkärin sähköinen lähete tai konsultaatiopyyntö
Lähetysosoite: HUS Neuropsykiatrian poliklinikka Oberon, Lähetelaatikko 2219 PL 250, 00029 HUS

Puh. 09 471 75451 (ma-to klo 8-15, pe klo 8-13), fax. 09 471 75860

Konsultaation aiheita

 • Potilaalla on vaikea-asteista haastavaa käyttäytymistä (esim. toisiin kohdistuvaa väkivaltaisuutta, itsensä vahingoittamista tai tuhoavaa käyttäytymistä) mutta varsinaista psykiatrista häiriötä ei ole aiemmin todettu ja somaattiset syyt on poissuljettu.
 • Potilaan haastavan käyttäytymisen, tunne-elämän oireiden, oudon käyttäytymisen, toimintakyvyn laskun tms. epäillään johtuvan psykiatrisesta häiriöstä, mutta kehitysvammaisuuden, autismikirjon häiriön tai neurologisten liitännäisongelmien vuoksi psykiatrinen arviointi on yleispsykiatriassa vaikeaa.
 • Potilaan psyykenlääkitykseen toivotaan kehitysvammaisuuteen perehtyneen psykiatrin kannanottoa.
 • Tarvitaan jatkohoitopaikkaa koskevaa kannanottoa.

Erikoissairaanhoidon psykiatrin ja kehitysvammapsykiatrin työnjako

Erikoissairaanhoidon psykiatri

 • Psykiatrinen diagnostinen arviointi ja lääkityksen tai muiden hoitointerventioiden ensivaiheen arviointi (erityisesti lievästi kehitysvammaiset potilaat, joilla ei ole neurologisia liitännäisongelmia) - Psykiatrian erikoislääkärin valvontaa edellyttävän lääkehoidon aloitus ja alkuvaiheen seuranta
 • Potilaan jatkohoitopaikan suunnittelu
 • Psykiatrin pätevyyttä edellyttävät lausunnot ja kuntoutussuunnitelmat

Kehitysvammapsykiatri

 • Vaativa kehitysvammapsykiatrinen diagnostiikka
  - Vaikea kehitysvammaisuus, autismikirjon häiriö tai neurologiset liitännäisongelmat vaikeuttavat arviointia
  - Ongelmana on ns. haastava käyttäytyminen
  - Psykiatrinen monihäiriöisyys
 • Vaativa lääkityksen tai muiden hoitointerventioiden arviointi
 • Tarvittaessa kannanotto jatkohoitopaikan suhteen (esim. vaikeasti kehitysvammainen vai monihäiriöinen / vaikeaoireinen potilas)

Hoitovastuu on erikoissairaanhoidon psykiatrilla.

Konsultaatiopyynnön sisältö

Perustiedot

 • tämänhetkinen asuinpaikka sekä koulu/työpaikka/päivätoiminta
 • lähiomainen tai muu yhteyshenkilö, edunvalvoja
 • potilaan yhteystietojen lisäksi omaisen, asumisyksikön tai muun yhteyshenkilön yhteystiedot

Kliiniset tiedot

 • vammaisuuden syy (jos on tiedossa) ja kognitiivinen kehitystaso
 • tarpeelliset perhetiedot, asumis-, koulutus- ja työhistoria
 • kehityshistoria, kehitykseen liittyvät tutkimukset, aiempi kuntoutus
 • keskeiset sairaudet ja liitännäisvammat sekä niiden hoito ja kuntoutus
 • tämänhetkinen kuntoutus (terapiat), kelan etuudet (hoitotuki/vammaistuki, kuntoutusraha)
 • tämänhetkinen toimintakyky, kommunikointi, arjen tukitoimien tarve
 • yhteenveto tuoreesta somaattisesta tutkimuksesta ja laboratoriotutkimuksista
 • psykiatrinen historia; yhteenveto tutkimuksista, lääke- ja muista hoidoista sekä terapioista
 • lähetteen kysymyksenasettelun kannalta oleelliset lähiajan taustatiedot (esim. käyttäytymisessä, tunne-elämässä, toimintakyvyssä sekä kommunikoinnissa ja vuorovaikutuksessa tapahtuneet muutokset, mahdollisen haastavan käyttäytymisen kuvaus; ohjaukselliset keinot, hoidot, terapiat ja niiden vaikuttavuus; miten on päädytty tähän tilanteeseen); tarpeen mukaan kuvataan tilannetta asiakkaan eri toimintaympäristöjen näkökulmasta (koti/asumisyksikkö, koulu/työ- tai päivätoiminta)
 • konsultaation tavoitteet

Suostumus

 • potilaan/lähiomaisen/edunvalvojan antama suostumus tietojen saamiseksi ja luovuttamiseksi yhteistyötahoille sekä aiempien hoitopaikkojen hoitotietojen luovuttamiseen.

Konsultaatiokäyntien vastaanottopisteet

HUS: Neuropsykiatrian poliklinikka, Maistraatinportti 2, 5. krs, Helsinki

Eteva: Keravan kehitysvammapsykiatrian yksikkö, Kokontie 18, Kerava

Hämeenlinnan kehitysvammapsykiatrian yksikkö, Ansarikuja 1B, rivitalon 2. krs, Hämeenlinna

Lahden kehitysvammapsykiatrian yksikkö, Eteläinen Rengastie 1 B, Lahti

Toimipisteet

Neuropsykiatrian poliklinikka, Pasila

Neuropsykiatrian poliklinikalla teemme tutkimuksia ja suunnittelemme hoitoa sekä kuntoutusta neuropsykiatrisille aikuisikäisille potilaille.

Osasto P5, Psykiatriakeskus

Psykiatriakeskuksen osasto P5 on neuropsykiatristen ja aivosairauksista kärsivien potilaiden hoitoon erikoistunut aikuispsykiatrinen tutkimus- ja hoito…

Feedback

Löysitkö etsimäsi?