Liikunta

Toimintakyky

 
Toimintakyky voidaan määritellä kykynä tai mahdollisuutena selviytyä kulloisessakin elämänvaiheessa jokapäiväisen elämän tilanteista: itsestä huolehtimisesta, työstä, vapaa-ajasta ja harrastuksista. Toimintakykyyn vaikuttavat elimen, elinjärjestelmän ja koko yksilön sekä perinnölliset että elämän varrella ilmenneet tekijät kuten elintavat ja sairaudet.
 
Toimintakykyä tarkastellaan usein fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta. Fyysinen toimintakyky on yksi työkyvyn edellytyksistä ja sen merkitys korostuu fyysisesti kuormittavassa työssä. Yleensä toimintakykyyn kiinnitetään huomiota silloin, kun toimintakyky on alentunut esimerkiksi ikääntyessä tai vammautuessa. Terveellisillä elintapamuutoksilla voidaan vaikuttaa fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä kohentumiseen ja tätä kautta itsenäiseen selviytymiseen esimerkiksi ikääntyessä. Fyysinen aktiivisuus on tässä tärkeää.
 

Liikkumalla terveyttä 

 
Liikunnalla on merkittävä rooli terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä toimintakyvyn ylläpitämisessä. Sillä on myönteisiä vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. Hyvät vaikutukset kohdentuvat mm. tuki- ja liikuntaelimistöön, aineenvaihduntaan, verenkiertoelimistöön sekä mielen hyvinvointiin. Säännöllinen liikunta kuuluu pitkäaikaissairauksien ehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen yhdessä muiden elämäntapamuutosten ja hoitojen kanssa.
 
Pitkäkestoinen ja runsas yhtäjaksoinen istuminen lisää haitallisia vaikutuksia terveyteen. Se on yhteydessä mm. sydän ja verenkiertoelimistön sairauksiin, tyypin 2 diabetekseen sekä tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin. Liikkumattomuuden yhteiskunnalliset kustannukset ovat merkittävät. Arjen aktiivisuuteen ja asentojen vaihtamiseen on hyvä kiinnittää huomiota sekä keksiä vaihtoehtoisia, liikkumista lisääviä, tapoja siirtymisiin. 

Lääkärin ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten tehtävänä on kysyä liikuntatottumuksista ja liikkumisesta, arvioida sen riittävyys, kannustaa ja motivoida liikkumaan yksilöllinen terveydentila huomioiden sekä kirjata nämä tiedot. Liikuntaneuvonnan apuna voidaan käyttää Liikkumisreseptiä​, joka sisältää neuvonnan keskeiset asiat. Eri ikä- ja kohderyhmille suunnatut liikuntasuositukset ovat tukena liikuntatottumusten tarkastelussa, muuttamisessa ja tavoitteen asettamisessa. 

​​​​​​​​